Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi

Departementsserien 2012:45

Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi

Förord

Genom beslut den 6 februari 2012 av Regeringskansliet upp- drogs åt hovrättslagmannen Charlotta Riberdahl att biträda Justitiedepartementet med att ta fram ett underlag för bedöm- ningen av vilka åtgärder som krävs för att Sverige ska leva upp till sina åtaganden enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexu- ella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barn- pornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF (Ju 2012:A). Den 13 februari 2012 anställdes hovrättsassessorn Nathalie Dahlén för att arbeta som sekreterare inom ramen för uppdraget.

Denna promemoria är resultatet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida