Uppföljning av, rörlighetsdirektivets genomförande

Departementsserien 2012:60

Sammanfattning

I promemorian presenteras förslag till författningsändringar med anledning av en uppföljning av vissa delar av rörlighetsdirektivets genomförande i svensk rätt.

Det föreslås att reglerna i utlänningslagen och utlänningsförordningen som gäller för familjemedlemmar till EES- medborgare även ska gälla för familjemedlemmar till svenska medborgare som har utnyttjat sin rätt till fri rörlighet enligt rörlighetsdirektivet. I promemorian föreslås också att definitionen av familjemedlem till
EES-medborgare
i utlänningslagen ska utvidgas så att den även omfattar bl.a. vissa familjemedlemmar som i det land från vilket han eller hon har kommit är beroende av
EES-medborgaren
för sin försörjning. Det föreslås dessutom att den begränsning som för närvarande gäller beträffande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida