Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter

Departementsserien 2019:23

Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter

Ds 2019:23

Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter

Ds 2019:23

SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:
08-598
191 90

E-post:
kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

Häftet kan laddas ner som pdf på regeringen.se

Omslag: Regeringskansliets standard

Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2019

ISBN
978-91-38-24977-2

ISSN
0284-6012

Till statsrådet Åsa Lindhagen

Genom beslut den 4 maj 2018 uppdrog Regeringskansliet åt docenten Karin Åhman att biträda Socialdepartementet med att utforma en vägledning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida