Protokoll sammanträde 2019/20:14

EU-nämndens dokument 2019/20:14

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:14

DATUM

2019-11-22

TID

09.00-10.10
10.15- 11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 15 november 2019 återfinns i bilaga 2.

§ 2

Utrikes frågor - utveckling
Statsrådet Peter Eriksson m.fl. från Utrikesdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 25 november 2019.

Ämnen:
-
Återrapport från möte i rådet den 16 maj 2019
- Aktuella frågor
- Den framtida finansiella arkitekturen för hållbar utveckling och EU:s grannskap II AM (V)
- Bättre samarbete mellan EU och medlemsstaterna till stöd för utvecklingen i övergångsländer – fallen Etiopien och Sudan II
- Gender och utbildning II

§ 3

Konkurrenskraft - Rymd och forskning
Statsrådet Matilda Ernkrans m.fl. från Utbildningsdepartementet samt medarbetare från Näringsdepartementet och Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 29 november 2019.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 28 maj 2019
- Återrapport från möte i rådet den 27 september 2019
- Slutsatser om rymdlösningar för ett hållbart Arktis I
- Främjande av en hållbar rymdekonomi II
- Förordningen om Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) I
- Beslut om det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
- Horisont Europa-paketet: förordning om ramprogrammet för forskning och innovation 2021–2027 I AM (V)
a) Skäl
b) Bilaga IV (synergier)
- Euratom-programmet som kompletterar Horisont Europa I AM
(M, SD, KD, L)
- Slutsatser om EU:s uppdaterade bioekonomistrategi I
- Övriga frågor
Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram

§ 4

Konkurrenskraft - Inre marknad och industri
Statsrådet Anna Hallberg m.fl. från Utrikesdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 28 november 2019.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 26 september 2019
- Direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter I AM (V, KD)
- Den externa dimensionen av europeisk konkurrenskraft II AM (SD, V)
- Övriga frågor
Lunchdiskussion, små och medelstora företag

§ 5

Konkurrenskraft - Inre marknad och industri
Statsrådet Lena Micko m.fl. från Finansdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 28 november 2019.

Ämnen:
-
Direktiv om grupptalan I
- d) Genomförandet av den nya förordningen om konsumentskyddssamarbete
- f) Konkurrens inom Europeiska försvarsfonden (EDF)

§ 6

Justering
Uppteckningar från sammanträdena den 6 och 8 november samt protokoll från sammanträdet den 15 november 2019.Vid protokollet

Maria Eriksson

Justerat den

Åsa Westlund


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:14

Namn

§ 1-2

§ 3-6

 

 

 

LEDAMÖTER

N

N

 

 

 

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

 

 

 

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X

X

 

 

 

Pål Jonson (M) (Andre vice ordf.)

X

X

 

 

 

Björn Wiechel (S)

 

 

 

Jessika Roswall (M)

X

 

 

 

Martin Kinnunen (SD)

X

X

 

 

 

Markus Selin (S)

 

 

 

Ilona Szatmari Waldau (V)

X

X

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

Ludvig Aspling (SD)

X

1

 

 

 

Maria Strömkvist (S)

X

 

 

 

Désirée Pethrus (KD

 

 

 

Pyry Niemi (S)

 

 

 

Tina Acketoft (L)

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

Amanda Palmstierna (MP)

X

X

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

Kadir Kasirga (S)

X

X

 

 

 

Helena Bouveng (M)

 

 

 

Mathias Tegnér (S)

X

X

 

 

 

Arin Karapet (M)

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

Dag Larsson (S)

X

X

 

 

 

Johan Hedin (C)

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

 

 

Lotta Olsson (M)

O

X

 

 

 

Roger Hedlund (SD)

 

 

 

Leif Nysmed (S)

X

X

 

 

 

Lars Adaktusson (KD)

 

 

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

X

 

 

 

Bengt Eliasson (L)

 

 

 

Eric Westroth (SD)

 

 

 

Jonas Eriksson (MP)

 

 

 

Erik Ottoson (M)

 

 

 

Alexandra Völker (S)

 

 

 

Teres Lindberg (S)

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

Anna Vikström (S)

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

Daniel Andersson (S)

 

 

 

Johan Hultberg (M)

 

 

 

 

 

Maria Stockhaus (M)

X

X

 

 

 

 

Alexandra Anstrell (M)

 

 

 

 

Mikael Damsgaard (M)

 

 

Hans Rothenberg (M)

X

X

 

 

Louise Meijer (M)

 

 

Tobias Billström (M)

 

 

Jan R Andersson (M)

 

 

Josefin Malmqvist (M)

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

Robert Stenkvist (SD)

 

 

Jonas Andersson i Linköping (SD)

 

 

Patrick Reslow (SD)

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

Linda Lindberg (SD)

 

 

Paula Bieler (SD)

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

 

 

Alexander Christiansson (SD)

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Lars Andersson (SD)

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

Adam Marttinen (SD)

 

 

Tobias Andersson (SD)

 

 

Charlotte Quensel (SD)

 

 

Angelica Lundberg (SD)

X

X

 

 

Staffan Eklöf (SD)

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Robert Halef (KD)

X

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

Fredrik Malm (L)

X

X

 

 

Nina Lundström (L)

 

 

Vakant

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

Magnus Ek (C)

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

Martin Ådahl (C)

 

 

Jens Holm (V)

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

 

 

Daniel Riazat (V)

 

 

Barbro Westerholm (L)

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

Mats Persson (L)

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

 

 

Helena Gellerman (L)

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

 

 

 

 

Maria Malmer Stenergard (M)

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

 

 

 

John Widegren (M)

 

 

 

 

Maria Gardfjell (MP)

 

 

 

 

Karolina Skog (MP)

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

Hampus Hagman (KD)

 

 

 

Ida Gabrielsson (V)

 

 

 

Ali Esbati (V)

 

 

 

Karin Rågsjö (V)

 

 

 

Lorena Delgado Varas (V)

 

 

 

Linda Westerlund Snecker (V)

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

Vasiliki Tsouplaki (V)

 

 

 

Lorentz Tovatt (MP)

 

 

 

Anna Sibinska (MP)

 

 

 

Mats Berglund (MP)

 

 

 

Emma Hult (MP)

 

 

 

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

 

 

 

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

O

X

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X från kl. 10.40


EU-NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2019/20:14

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v.47
Samrådet avslutades den 21 november 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande meningar har inkommit från Sverigedemokraterna:

Coreper I:

3. One member (SE) of the Advisory Committee on Safety and Health at Work

Den föreslagna representanten får mot bakgrund av sitt partipolitiskt polariserande engagemang inte på ett adekvat och sakligt sätt anses kunna företräda arbetstagarnas intressen som helhet. En kandidat som bättre representerar en större del av arbetstagarna förordas.

Coreper II:

10. Conclusions on Humanitarian assistance and International Humanitarian Law

Rådsslutsatserna har inte tillhandahållits varför det inte är möjligt ta ställning till punkten. Samtidigt som det är av största vikt att stärka respekten för humanitär rätt runt om i världen, kan det finnas skäl att i enskilda fall nyansera både folkrättsliga konventioner och dess tolkning och tillämpning.

Följande avvikande meningar har inkommit från Centerpartiet

Coreper II punkt 8 

Vår tolkning att det är analysen av att utvidga PNR som vi ger mandat till i detta läge. Först efter det att vi tagit del av och bedömt konsekvenserna av denna analys kan vi sedan ta ställning till huruvida det är rimligt att utvidga PNR.

Coreper I punkt 7
I sak kan vi ställa oss bakom regeringens förslag till ståndpunkt. Men vill samtidigt påpeka att de kompletterande uppgifterna inkom väldigt sent till riksdagen.

Vi noterar att vi inte fått in önskat underlag för punkterna 6 och 8 på Coreper I för att kunna ge regeringen mandat.