EU-nämndens verksamhet riksmötet 2001/02

EU-nämndens dokument 2001/02:E4B

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2001/02

1 EU-nämndens arbetsområde

För samråd med regeringen i frågor som gäller Europeiska unionen
tillsätter riksdagen inom sig för varje valperiod en nämnd för Europeiska
unionen (EU-nämnden).

Regeringen skall underrätta EU-nämnden om frågor som avses bli behandlade
i Europeiska unionens råd. Regeringen skall också rådgöra med nämnden om hur
förhandlingarna i rådet skall föras inför beslut som regeringen bedömer som
betydelsefulla och i andra frågor som nämnden bestämmer.

Vid sammanträde med nämnden skall stenografiska uppteckningar
föras över vad som yttras vid nämndens överläggningar med regeringen.

2 Sammansättning m.m.

EU-nämnden består av 17 ordinarie ledamöter jämte 30 suppleanter.
Under riksmötet 2001/02 representerade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida