EU-nämndens verksamhet riksmötet 2002/03

EU-nämndens dokument 2002/03:E4A

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2002/03

 

 

 

 

 

 

 

 

1 EU-nämndens arbetsområde

För samråd med regeringen i frågor som gäller Europeiska unionen tillsätter riksdagen inom sig för varje valperiod en nämnd för Europeiska unionen (EU-nämnden).

Regeringen skall underrätta EU-nämnden om frågor som avses bli behandlade i Europeiska unionens råd. Regeringen skall också rådgöra med nämnden om hur förhandlingarna i rådet skall föras inför beslut som regeringen bedömer som betydelsefulla och i andra frågor som nämnden bestämmer.

Vid sammanträde med nämnden skall stenografiska uppteckningar föras över vad som yttras vid nämndens överläggningar med regeringen.

 

2 Sammansättning m.m.

EU-nämnden består av 17 ordinarie ledamöter jämte 32 suppleanter. Under riksmötet 2002/03 fanns bland nämndens ledamöter representation för samtliga 16 utskott (september 2003). EU-nämnden hade under riksmötet följande sammansättning:

 

Ledamöter:

Inger Segelström (s), ordförande

Sonia Karlsson (s)

Gunilla Carlsson i Tyresö (m)

Carl B Hamilton (fp), vice ordförande

Joe Frans (s)

Hillevi Larsson (s)

Mats Odell (kd)

Alice Åström (v)

Christina Axelsson (s)

Mikael Odenberg (m)

Berit Andnor (s) (t.o.m. 2002-10-20)

Anita Jönsson (s) (fr.o.m. 2002-11-14)

Karin Granbom (fp)

Margareta Andersson (c)

Per-Olof  Svensson (s)

Lennart Hedquist (m)

Urban Ahlin (s)

Ulf Holm (mp)

 

Suppleanter:

Anders Karlsson (s)

Pär Axel Sahlberg (s)

Lars Lindblad (m)

Lennart Fremling (fp)

Tone Tingsgård (s)

Paavo Vallius (s)

Holger Gustafsson (kd)

Lars Ohly (v)

Reynoldh Furustrand (s)

Beatrice Ask (m)

Lars U Granberg (s)

Helena Bargholtz (fp) (t.o.m. 2002-10-15)

Bo Könberg (fp) (fr.o.m. 2002-10-15)

Eskil Erlandsson (c)

Börje Vestlund (s)

Per Bill (m)

Majléne Westerlund Panke (s)

Yvonne Ruwaida (mp)

Anders G Högmark (m) (fr.o.m. 2002-10-15)

Inger René (m) (fr.o.m. 2002-10-15)

Göran Lennmarker (m) (fr.o.m. 2002-10-15)

Tobias Krantz (fp) (fr.o.m. 2002-10-15)

Karin Pilsäter (fp) (fr.o.m. 2002-10-15)

Ingvar Svensson (kd) (fr.o.m. 2002-10-15)

Annelie Enochson (kd) (fr.o.m. 2002-10-15)

Agne Hansson (c) (fr.o.m. 2002-10-15)

Maud Olofsson (c) (fr.o.m. 2002-10-15)

Gustav Fridolin (mp) (fr.o.m. 2002-10-15)

Sven-Erik Sjöstrand (v) (fr.o.m. 2002-10-24)

Marie Engström (v) ( fr.o.m. 2002-10-24 t.o.m. 2002-11-27)

Karin Thorborg (v) (fr.o.m. 2002-11-28)

Leif Björnlod (mp) (fr.o.m. 2002-11-28)

Maria Öberg (s) (fr.o.m. 2003-03-12)

Anne Marie Brodén (m) (fr.o.m. 2003-06-11)

 

EU-nämndens ledamöter och suppleanter fördelade på parti:

 

s

m

fp

v

kd

c

mp

Totalt

Totalt

17

10

6

4

4

4

4

49

Ordinarie

  8

  3

2

1

1

1

1

17

Suppleanter

  9

  7

4

3

3

3

3

32

(september 2003)

 

Kansli:

Ingrid Larén Marklund, kanslichef

Anita Linder, föredragande (t.o.m. 2002-11-30)

Bengt Ohlsson, föredragande

Margareta Hjorth, vikarierande föredragande (fr.o.m. 2001-11-05)

Pia Törsleff Hertzberg, föredragande (fr.o.m. 2002-11-01)

Helena Onn, pressekreterare (tjl fr.o.m. 2000-12-01)

Jakob Nyström, pressekreterare (25 % deltid)

Eva Sterndal, avdelningsdirektör

Cecilia Ekström Hörberg, byrådirektör (tjl fr.o.m. 2002-05-01)

Monica Höglund, byråassistent

Kajsa Haag, byråassistent (t.o.m. 2003-02-28)

Annika Öhlin, byråassistent (fr.o.m. 2003-03-24)

 

3 Vissa uppgifter om verksamheten

Regeringen har under verksamhetsåret 2002/03 samrått med EU-nämnden inför dels ordinarie ministerrådsmöten, dels Europeiska rådets möten i Bryssel (24–25 oktober 2002), Köpenhamn (12–13 december 2002), Bryssel (20–21 mars 2003) och Thessaloniki (20 juni 2003). Information och samråd skedde per telefon inför Europeiska rådets extra möte i Bryssel (17 februari 2003) angående situationen i Irak. EU-nämnden höll sitt första offentliga samråd i juni då statsminister Göran Persson informerade och samrådde med nämnden inför Europeiska rådets möte i Thessaloniki. Mötet ägde rum i Skandiasalen, och allmänheten kunde följa sammanträdet från sammanträdessalens läktare eller via storbildsskärm i riksdagens infocentrum. Sammanträdet direktsändes också av SVT 24 Direkt och TV 2 samt via webb-TV.

Regeringen har även samrått med EU-nämnden inför informella möten med EU:s ekonomi- och finansministrar den 4–6 april 2003 och den 12–13 sep­tember 2003, inför informella utrikesministermöten den 2–3 maj 2003 samt den 5–6 september 2003 samt inför informellt ministermöte om regio­nalpolitiska frågor den 16 maj 2003. Regeringskansliet lämnade under hösten 2002 information om förhandling gällande rambeslut för narkotikahandel. Information har vidare lämnats om det uppdaterade svenska konvergenspro­grammet. Nämnden har fått fördjupad information om förhandlingarna inför EU:s utvidgning. Vid några tillfällen informerades EU-nämnden inför upp­datering av EU:s åtgärder för genomförande av FN:s säkerhetsråds resolution 1373. Informationen har lämnats i samband med nämndens sammanträden där så varit möjligt. I övriga fall har nämndens ledamöter skriftligen givits möj­lighet att lämna erinringar. Nämnden har vidare fått information från Re­geringskansliet om mål vid EG-domstolen och om den inre marknadens funktionssätt.

Skriftligt samråd har ägt rum med regeringen inför ministerrådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 27–28 januari 2003 angående EU:s förslag till WTO:s jordbruksförhandling. Skriftligt samråd har också ägt rum inför Konkurrenskraftsrådets möte den 19 juni angående antagande av en s.k. A-punkt, d.v.s. beslut utan överläggning. Samrådet gällde regler för avgas- och bullerutsläpp från fritidsbåtar, vattenskotrar och utombordsmotorer. Vid sammanträdet den 22 november 2002 informerades EU-nämnden om Revisionsrättens årsrapport för år 2001 av Lars Tobisson, ledamot av Revisionsrätten. EU-nämnden gavs information om konventets arbete med nationella parlament vid sammanträdet den 31 januari 2003 av Kenneth Kvist (v), svensk representant i konventet (se nedan om fortlöpande information till en särskilt tillsatt beredningsgrupp).

Under verksamhetsåret 2002/03 har EU-nämnden hållit 37 protokollförda sammanträden mellan den 9 oktober 2002 och den 4 september 2003. Av dessa hölls 11 under hösten 2002 och 26 under våren och hösten 2003.

EU-nämnden har sammanträtt sammanlagt 94 timmar, varav 31 timmar under hösten 2002 och 63 timmar under våren och hösten 2003 t.o.m. den 4 september.

Inför EU-nämndens sammanträden under verksamhetsåret har 61 utskick med sammanträdesmaterial m.m. gjorts. Pressmeddelanden har publicerats såväl inför som efter varje sammanträde. Både material och pressmeddelanden har publicerats på riksdagens hemsida. Likaså är de stenografiska uppteckningarna från sammanträden tillgängliga på hemsidan. Dessa uppteckningar ingår i riksdagstrycket.

Under verksamhetsåret 2002/03 har regeringen informerat och samrått med EU-nämnden inför sammanlagt 67 ministerrådsmöten (inklusive informella ministermöten och Europeiska rådets möten). De rådskonstellationer som infördes fr.o.m. hösten 2002 innebär att ett ministerrådsmöte kan involvera flera ansvariga svenska statsråd. Samrådet med EU-nämnden har skett med ansvarigt statsråd vid 73 tillfällen. Regeringen har representerats av statssekreterare[1] vid 16 tillfällen och med annan representant två gånger.

Vid sitt sammanträde den 31 januari 2003 beslöt EU-nämnden att tillsätta en beredningsgrupp med uppgiften att följa arbetet med EU:s framtidsfrågor i konventet. I gruppen ingår Inger Segelström (s), Reynoldh Furustrand (s), Gunilla Carlsson (m), Carl B Hamilton (fp), Lars Ohly (v), Holger Gustafsson (kd), Margareta Andersson (c) och Ulf Holm (mp). Beredningsgruppen informerades vid fem tillfällen under våren om det aktuella läget i konventsarbetet av svenska representanter i konventet. Vid sammanträdet den 4 september 2003 beslöt EU-nämnden att beredningsgruppen skall bestå för att följa EU:s regeringskonferens som inleds den 4 oktober 2003.

4 Offentliga utfrågningar

EU-nämnden arrangerade, tillsammans med det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet samt justitieutskottet, den 10 april 2003 en offentlig utfrågning om rättssäkerhet i EU:s tredje pelare i ljuset av framtidskonventets idéer. Den 22 maj arrangerade EU-nämnden i samarbete med justitieutskottet och det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet en offentlig utfrågning om den framtida brottsbekämpningen inom EU. Den 21 augusti höll EU-nämnden en offentlig utfrågning om EU:s framtidskonvent.

 

5 Yttranden

EU-nämnden yttrade sig till utrikesutskottet över regeringens skrivelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2002 (skr. 2002/03:60). Yttrandet justerades den 9 maj 2003 (2002/03:EUN1y) och återfinns som bilaga i utrikesutskottets betänkande (bet. 2002/03:UU10).

EU-nämnden mottog ett yttrande från trafikutskottet angående förslag om inrättande av en europeisk nät- och informationssäkerhetsbyrå (2002/03: TU6y). Vid sammanträdet den 3 juni 2003 beslutade nämnden att överlämna yttrandet till regeringen.

 

6 COSAC

COSAC-mötet arrangeras varje halvår av det EU-ansvariga organet i ordförandelandets parlament. COSAC (Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires, Konferensen mellan organen för gemenskaps- och EU-frågor vid Europeiska unionens parlament) är ett sedan 1989 upprättat forum för kontakter och diskussioner mellan de nationella parlamentens särskilda organ för EU-frågor och Europaparlamentet. Denna konferens är, som en följd av förhandlingarna om Amsterdamfördraget, numera också reglerad i ett protokoll till de grundläggande EU- och EG-fördragen. Enligt detta protokoll får COSAC bidra med allt som konferensen finner att EU:s institutioner bör uppmärksamma, särskilt när det gäller unionens lagstiftande verksamhet. Representanter vid COSAC:s möten kan inte binda sitt nationella parlament. I mötet deltar delegationer bestående av sex delegater från parlamentet i varje medlemsland och från Europaparlamentet, samt av tre observatörer från kandidatländernas parlament. Observatörerna bereds tillfälle att delta i debatten, men inte i besluten.

Det 27:e COSAC-mötet ägde rum i Köpenhamn den 16–18 oktober 2002. Vid detta möte deltog EU-nämndens ordförande Inger Segelström (s), Berit Andnor (s), Pär Axel Sahlberg (s), Joe Frans (s), Karin Granbom (fp) och Holger Gustafsson (kd).

Ett extra 28:e COSAC-möte hölls i Bryssel den 27 januari 2003. EU-nämndens ordförande Inger Segelström (s) och vice ordförande Carl B Hamilton (fp) deltog vid detta tillfälle. Ordförandemöten hölls i november och december 2002 för att förbereda det extra COSAC-mötet. EU-nämndens ordförande Inger Segelström (s) deltog den 17–18 november i Köpenhamn.

Det 29:e COSAC-mötet ägde rum i Aten den 4–6 maj 2003. Vid detta möte deltog EU-nämndens ordförande Inger Segelström (s), Anita Jönsson (s), Sonia Karlsson (s), Mikael Odenberg (m), Karin Granbom (fp) och Lars Ohly (v).

Inför det 29:e COSAC-mötet i Aten hölls ett ordförandemöte i mars 2003. Vid detta möte deltog en tjänsteman från EU-nämndens kansli som observatör.

 

7 Resor

För att få information om det pågående arbetet i det land som innehar ordförandeskapet i EU har EU-nämnden genomfört en studieresa till Aten den 15–16 januari 2003 och där träffat bl.a. motsvarigheten till EU-nämnden i det grekiska parlamentet, ambassadören för EU-frågor hos det grekiska utrikesdepartementet, den grekiske finansministern samt den grekiske utrikesministern. I resan deltog EU-nämndens ordförande Inger Segelström (s), vice ordförande Carl B Hamilton (fp) samt Christina Axelsson (s), Hillevi Larsson (s), Per-Olof Svensson (s), Lars U Granberg (s), Lennart Hedquist (m), Holger Gustafsson (kd) och Agne Hansson (c). Den 26–27 maj 2003 gjordes en talmansresa till det ungerska parlamentet. Talmannen åtföljdes bl.a. av EU-nämndens vice ordförande Carl B Hamilton (fp), Joe Frans (s), Hillevi Larsson (s) samt Lennart Hedquist (m).

 

8 Besök

Under verksamhetsåret har EU-nämnden mottagit ett flertal besök. Nämnden besöktes i november 2002 av Rumäniens exkung och rumänska regeringsföreträdare samt av regeringsföreträdare från Ungern och från Cypern. Vidare tog nämnden i november emot en delegation av parlamentariker från Estland och Litauen inom ramen för ett stipendieprogram arrangerat av Nordiska rådet.

I januari 2003 besöktes nämnden av parlamentariker från Slovenien och av Kroatiens Europaminister. Frankrikes Europaminister och parlamentariker från Kroatien besökte nämnden i februari. Vice talmannen i House of         Commons i Storbritannien besökte nämnden i april, liksom en polsk parlamentarikerdelegation. Estlands utrikesminister var på besök i maj. Samma månad besökte även tjänstemän från Litauens parlament EU-nämndens kansli. En delegation från det slovakiska parlamentet ledd av dess talman besökte EU-nämnden i juni som en del av ett tredagarsbesök.

 

9 Övrigt

EU-nämndens kansli har, liksom under tidigare verksamhetsår, haft fortlöpande kontakter med Utrikesdepartementets EU-enhet, riksdagens EU-upplysning och med utskottens kanslier samt deltagit som föreläsare vid olika kurser och seminarier. Kansliet har också tagit emot ett antal övriga besök, varvid kansliet informerat om riksdagens arbete med EU-frågor.

 

Elanders Gotab, Stockholm  2003

 

 [1] Samråd inför ministerrådsmöten om budgetfrågor sker, med EU-nämndens samtycke, på statssekreterarnivå.