Eu-nämndens verksamhet riksmötet 2007/08

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2007/08

 DOCPROPERTY "Status"

 if Nej
= "Ja" "
PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm" 2000-08-11
16.42"

1 EU-nämndens
arbetsområde

Regeringens
informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den
1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Närmare bestämmelser om denna
skyldighet finns i riksdagsordningen. För samråd med regeringen i frågor som
gäller Europeiska unionen tillsätter riksdagen inom sig för varje valperiod en
nämnd för Europeiska unionen (EU-nämnden).

Regeringen ska underrätta EU-nämnden om frågor som ska beslutas i
Europeiska unionens råd. Regeringen ska också rådgöra med nämnden om hur
förhandlingarna i rådet ska föras inför besluten i rådet. Regeringen ska även
rådgöra med nämnden inför
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida