EU-nämndens verksamhet riksmötet 2007/08

 

 

 

 

 

 

 

1 EU-nämndens arbetsområde

Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Närmare bestämmelser om denna skyldighet finns i riksdagsordningen. För samråd med regeringen i frågor som gäller Europeiska unionen tillsätter riksdagen inom sig för varje valperiod en nämnd för Europeiska unionen (EU-nämnden).

Regeringen ska underrätta EU-nämnden om frågor som ska beslutas i Europeiska unionens råd. Regeringen ska också rådgöra med nämnden om hur förhandlingarna i rådet ska föras inför besluten i rådet. Regeringen ska även rådgöra med nämnden inför möten i Europeiska rådet. Vidare ska regeringen överlägga med EU-nämnden i andra frågor rörande arbetet i Europeiska unionen när nämnden på grund av särskilda skäl påkallar sådan överläggning.

2 Sammansättning m.m.

EU-nämnden består av 17 ordinarie ledamöter. Under riksmötet har EU-nämnden haft 41 suppleanter. Under riksmötet fanns bland nämndens ledamöter och suppleanter representation för samtliga 15 utskott. EU-nämnden hade under riksmötet följande sammansättning:

 

Ledamöter

 

Anna Kinberg Batra (m), ordförande

Susanne Eberstein (s), vice ordförande

Björn Hamilton (m)

Sonia Karlsson (s)

Hillevi Engström (m) (t.o.m. 2008-01-18)

Bengt-Anders Johansson (m)

Staffan Danielsson (c)

Maryam Yazdanfar (s)

Carl B Hamilton (fp)

Billy Gustafsson (s)

Peder Wachtmeister (m)

Carina Ohlsson (s)

Sven Gunnar Persson (kd)

Sofia Arkelsten (m) (fr.o.m. 2008-01-18)

Jacob Johnson (v)

Kenneth G Forslund (s) (t.o.m. 2008-04-01)

Lars Lilja (s) (fr.o.m. 2008-04-01)

Karin Granbom (fp) (t.o.m. 2007-10-04)

Christer Winbäck (fp) (fr.o.m. 2007-10-16)

Ulf Holm (mp)

 

Suppleanter

 

Sofia Arkelsten (m) (t.o.m. 2008-01-18)

Krister Hammarbergh (m) (fr.o.m. 2008-03-11)

Urban Ahlin (s)

Hillevi Engström (m) (fr.o.m. 2008-01-18)

Lars Lilja (s) (t.o.m. 2008-04-01)

Åsa Lindestam (s) (fr.o.m. 2008-04-01)

Gustav Blix (m)

Johan Linander (c)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Karin Pilsäter (fp)

Fredrik Olovsson (s)

Margareta Cederfelt (m)

Hillevi Larsson (s)

Ingvar Svensson (kd)

Karl Sigfrid (m)

Lena Olsson (v)

Magdalena Streijffert (s)

Agneta Berliner (fp)

Mehmet Kaplan (mp)

Marina Pettersson (s)

Christina Axelsson (s)

Agneta Lundberg (s)

Leif Pagrotsky (s)

Fredrick Federley (c)

Annika Qarlsson (c)

Lars Tysklind (fp)

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

Bodil Ceballos (mp)

Per Bolund (mp)

Hans Linde (v)

Else-Marie Lindgren (kd)

Désirée Pethrus Engström (kd)

Kerstin Lundgren (c)

Erik A Eriksson (c)

Per Bill (m) (t.o.m. 2008-03-11)

Marie Weibull Kornias (m)

Jan R Andersson (m)

Mikael Cederbratt (m)

Anti Avsan (m) (fr.o.m. 2008-01-18)

Max Andersson (mp)

Tobias Krantz (fp) (t.o.m. 2007-10-04)

Karin Granbom (fp) (fr.o.m. 2007-10-16)

Göran Lennmarker (m)

Torbjörn Björklund (v) (fr.o.m. 2008-02-21)

Eva Olofsson (v) (fr.o.m. 2008-02-21)

EU-nämndens ledamöter och suppleanter fördelade på partier:

 

s

m

c

fp

kd

v

mp

Totalt

Totalt

16

15

6

7

4

5

5

58

Ordinarie

6

5

1

2

1

1

1

17

Suppleanter

10

10

5

5

3

4

4

41

(september 2008)

 

Kansli

 

Ingrid Larén Marklund, kanslichef (t.o.m. 2008-05-31)

Jan Olsson, kanslichef (fr.o.m. 2008-07-14)

Margareta Hjorth, föredragande (t.f. kanslichef fr.o.m. 2008-06-01 t.o.m. 2008-07-11)

Pia Törsleff Hertzberg, föredragande

Jenny Lennung, föredragande (fr.o.m. 2008-01-14 föräldral. fr.o.m.
2008-07-14)

Eva Sterndal, avdelningsdirektör

Jakob Nyström, pressekreterare (kammarkansliet)

Eva Zorn, byrådirektör (40 % deltid) (t.o.m. 2008-08-01)

Sara Backman, byråassistent (tjl.)

Lars Söderlind, assistent (föräldral. fr.o.m. 2007-06-04 t.o.m. 2008-02-01)

Kristina Hulting, assistent (t.o.m. 2008-08-10)

Joel Hellstrand, assistent (fr.o.m. 2007-10-12 t.o.m. 2008-01-31)

Sebastian Tham, assistent (fr.o.m. 2008-08-18)

3 Vissa uppgifter om verksamheten

Regeringen har under verksamhetsåret 2007/08 samrått med EU-nämnden inför ordinarie ministerrådsmöten. Inför det informella stats- och regeringschefsmötet den 18 och 19 oktober samt inför Europeiska rådets möten den 13 och 14 december 2007, den 13 och 14 mars samt den 19 och 20 juni 2008 informerade och samrådde statsminister Fredrik Reinfeldt med nämnden vid öppna sammanträden. Inför det extraordinära Europeiska rådets möte den 1 september om situationen i Georgien samrådde utrikesminister Carl Bildt med nämnden. Vid två öppna sammanträden med EU-nämnden dels den 18 mars, dels den 24 juni 2008, återrapporterade statsministern från Europeiska rådets möten i mars respektive juni.

Regeringskonferensen om ett nytt fördrag inleddes i juni 2007 av stats- och regeringscheferna i EU. Under det informella mötet med stats- och regeringscheferna den 18 och 19 oktober 2007 nåddes en överenskommelse om ett nytt reformerat fördrag. Under Europeiska rådets möte den 14 december undertecknade stats- och regeringscheferna det nya fördraget i Lissabon. Regeringen har under riksmötet informerat och samrått med EU-nämnden om regeringskonferensen fem gånger.  

Regeringen har samrått med EU-nämnden inför det informella mötet med EU:s utrikesministrar (Gymnich) den 5 och 6 september 2008 då bl.a. situationen i Georgien, transatlantiska relationer, ett svenskt initiativ inom området för mänskliga rättigheter samt EU:s säkerhetsstrategi diskuterades.

Den 16 november 2007 informerades EU-nämnden om Europeiska revisionsrättens årsrapport för 2006 av Lars Heikensten, ledamot av Europeiska revisionsrätten. Den 14 mars 2008 fick nämnden också information om mål vid EG-domstolen.

Regeringens samråd med EU-nämnden genomfördes skriftligen vid 32 tillfällen, varav ett flertal inför rådet för Allmänna frågor och yttre förbindelser. Skriftligt samråd har vid olika tillfällen ägt rum med anledning av godkännande av gemensamma åtgärder respektive ståndpunkter om restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Vitryssland, Kongo, Comorerna, Liberia, Moldavien, Iran, Guinea Bissau och Zimbabwe.

Skriftligt samråd ägde rum inför rådet för Allmänna frågor och yttre förbindelser den 13 maj 2008 angående situationen i Burma. Vidare ägde skriftligt samråd rum inför Europeiska rådets extrainsatta möte den 1 september och inför det extra insatta rådet för Yttre förbindelser den 13 augusti angående situationen i Georgien. Ytterligare skriftligt samråd har ägt rum inför rådet för Transport, telekommunikation och energi i oktober 2007 med anledning av satellitnavigeringssystemet Galileo samt i juni 2008 om vägtrafikspaketet och digitala sändningar. Inför rådet för Rättsliga och inrikes frågor hölls skriftligt samråd i februari 2008 med anledning av SIS II. Vidare hölls skriftligt samråd inför rådet för Jordbruk och fiske i juli med anledning av hälsokontrollen, införande av skolfruktsprogram samt den ekonomiska krisen i fiskesektorn.

Under verksamhetsåret 2007/08 har EU-nämnden hållit 46 protokollförda sammanträden mellan den 21 september 2007 och den 12 september 2008. Av dessa hölls 16 under hösten 2007 och 30 under våren och hösten 2008. EU-nämnden har sammanträtt sammanlagt 101 timmar, varav 38 timmar under hösten 2007 samt 63 timmar under 2008.

Sedan den 1 januari 2007 har det vid tio tillfällen varit ett eller flera partier som har tillämpat de nya reglerna om att varje partigrupp som är representerad i nämnden har rätt att ersätta en ledamot i nämnden med en ledamot av det utskott vars område berörs. Totalt har 13 ersättare deltagit i nämndens sammanträden. Sju ersättare från v har representerat närings-, finans-, social och trafikutskotten. Fem ersättare från m har representerat trafik-, civil- och utbildningsutskotten. En ersättare från c har representerat skatteutskottet.

Inför EU-nämndens sammanträden under verksamhetsåret har 86 pappersutskick och 70 e-postutskick med sammanträdesmaterial m.m. gjorts. Dessutom har material skickats ut via e-post inför skriftliga samråd. Pressmeddelanden har publicerats såväl inför som efter varje sammanträde. Pressmeddelanden har publicerats också på engelska efter sammanträdena samt före och efter statsministerns samråd med nämnden inför Europeiska rådet. Både material och pressmeddelanden har publicerats på riksdagens webbplats. Likaså är de stenografiska uppteckningarna från sammanträdena tillgängliga på riksdagens webbplats. Dessa uppteckningar ingår i riksdagstrycket.

Under verksamhetsåret 2007/08 har regeringen informerat och samrått med EU-nämnden inför sammanlagt 64 ministerrådsmöten (inkl. informella ministermöten, Europeiska rådets möten och återrapportering från Europeiska rådets möten). Rådssammansättningarnas dagordningar innebär att ett enda ministerrådsmöte kan involvera flera ansvariga svenska statsråd. Samrådet med EU-nämnden har skett med ansvarigt statsråd[1] vid 122 tillfällen. Regeringen har i statsråds ställe representerats på statssekreterarnivå vid 17 tillfällen.

I samband med samrådet har EU-nämnden tagit del av 41 protokollsutdrag från olika utskotts överläggningar med regeringen i EU-frågor. Vidare har EU-nämnden kunnat beakta flera utlåtanden från utskott över grön- och vitböcker. Utskottens arbete med EU-frågor redovisas närmare i respektive utskotts verksamhetsberättelse.

EU-nämnden har under tidigare mandatperioder tillsatt en beredningsgrupp med företrädare för varje parti i riksdagen för fördjupad information om aktuella frågor. I oktober 2007 fick gruppen information om 18-månaders-programmet. I april fick beredningsgruppen information om Lissabonfördraget och 18-månadersprogrammet.

4 Yttranden

EU-nämnden yttrade sig den 29 februari 2008 till finansutskottet över Europeiska kommissionens meddelande om en budgetreform (yttr. 2007/08:EUN1y). Den 17 april yttrade sig nämnden till utrikesutskottet över regeringens skrivelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007 (yttr. 2007/08:EUN2y), som återfinns som bilaga i utrikesutskottets betänkande (bet. 2007/08:UU10). Den 17 april yttrade sig vidare nämnden till konstitutionsutskottet över utrikesminister Carl Bildts agerande i samband med en europeisk Kosovostrategi (yttr. 2007/08:EUN3y). Även EU-nämndens kansli har lämnat en redogörelse till konstitutionsutskottet över utrikesminister Carl Bildts agerande i samband med en europeisk Kosovostrategi.

5 Cosac

Cosacmötet arrangeras varje halvår av det EU-ansvariga organet i ordförandelandets parlament. Cosac (Conférence des organes spécialisés dans les affai-res communautaires et européennes des parlements de l’Union européenne, Konferensen mellan organen för gemenskaps- och EU-frågor vid Europeiska unionens parlament) upprättades år 1989 och är ett forum för kontakter och diskussioner mellan de nationella parlamentens särskilda organ för EU-frågor och Europaparlamentet.

Denna konferens är, som en följd av förhandlingarna om Amsterdamfördraget, också reglerad i ett protokoll till de grundläggande EU- och EG-fördragen. Enligt detta protokoll får Cosac bidra med allt som konferensen finner att EU:s institutioner bör uppmärksamma, särskilt när det gäller unionens lagstiftande verksamhet. Representanter vid Cosacs möten kan inte binda sitt nationella parlament. I mötet deltar delegationer bestående av sex delegater från parlamentet i varje medlemsland och från Europaparlamentet samt av tre observatörer från kandidatländernas parlament. Observatörerna bereds tillfälle att delta i debatten, men inte i besluten.

Det 38:e Cosacmötet ägde rum i Lissabon den 14–16 oktober 2007. Den svenska delegationen leddes av Anna Kinberg Batra (m). I övrigt deltog Carina Adolfsson Elgestam (s), Fredrik Olovsson (s), Staffan Danielsson (c), Margareta Cederfelt (m) och Jacob Johnson (v). Vid mötet diskuterades bl.a. EU:s reformfördrag och Medelhavsunionen.

Under det slovenska ordförandeskapet hölls ett ordförandemöte i Ljubljana den 17 och 18 februari 2008. Deltog gjorde Anna Kinberg Batra (m) och Carina Adolfsson Elgestam (s).

Det 39:e Cosacmötet ägde rum i Bled den 7 och 8 maj 2008. Den svenska delegationen leddes av Anna Kinberg Batra (m), ordförande. I övrigt deltog Sven Gunnar Persson (kd), Sofia Arkelsten (m), Carina Adolfsson Elgestam (s), Christina Axelsson (s) och Max Andersson (mp). Vid mötet diskuterades bl.a. Cosacs procedurfrågor och västra Balkan.

Den 6 och 7 juli 2008 hölls ett ordförandemöte inom ramen för Cosac i Paris. Från EU-nämnden deltog Anna Kinberg Batra (m) och Åsa Lindestam (s). Vid mötet diskuterades bl.a. Cosacs procedurfrågor och Medelhavsunionen.

6 Resor

För att få information om det pågående arbetet i det land som innehar ordförandeskapet i EU har EU-nämnden genomfört studieresor till Turkiet och Paris. Resan till Turkiet genomfördes den 3–6 februari 2008. Den svenska delegationen bestod av vice ordföranden Susanne Eberstein (s), delegationsledare, Björn Hamilton (m), Bengt-Anders Johansson (m), Carl B Hamilton (fp), Billy Gustafsson (s), Sven Gunnar Persson (kd), Lars Lilja (s), Mehmet Kaplan (mp) och Fredrick Federley (c).

Studieresan till Paris genomfördes den 26–29 maj 2008. Delegationen leddes av EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) och bestod i övrigt av Sonia Karlsson (s), Carl B Hamilton (fp), Peder Wachtmeister (m), Sven Gunnar Persson (kd), Jacob Johnsson (v), Agneta Lundberg (s) samt Karin Granbom (fp).

7 Besök

Den 13 november 2007 besökte en delegation från EU-nämnden Saco. Den 15 april 2008 besökte en delegation från EU-nämnden TCO.

Under verksamhetsåret har EU-nämnden tagit emot ett flertal besök. Den 20 september 2007 besöktes nämnden av Guy Geoffroy, ledamot i franska nationalförsamlingen. En representant för Tjeckiens vice premiärminister för EU frågor, Marek Mora, besökte EU-nämnden två gånger under riksmötet, dels den 5 december 2007, dels den 17 juli 2008. Den 5 februari 2008 besöktes nämnden av Shan Morgan, Director of EU Affairs, Foreign and Commonwealth Office, Storbritannien. Den 27 februari 2008 besöktes nämnden av Jean Asselborn, Luxemburgs utrikes- och migrationsminister. Tjeckiens vice premiärminister för EU-frågor, Alexander Vondra, besökte EU-nämnden den 4 mars 2008. Den 25 mars 2008 besöktes EU-nämnden av Kutal Erk, företrädare för den turk-cypriotiske presidenten Mehmet Ali Talat. Gabor Iván, ungersk statssekreterare för EU-frågor, besökte EU-nämnden den 31 mars 2008. Kroatiens talman Luka Bebic besökte EU-nämnden den 1 april 2008. Vid ett gemensamt besök med utrikesutskottet den 2 april 2008 deltog Turkiets premiärminister Tayyip Erdoğan. Den 24 april besöktes EU-nämnden av tjeckiska senatorer från utskottet för utrikesfrågor, försvar och säkerhet. Den 16 maj 2008 besöktes EU-nämnden av Mikolaj Dowgielewicz, polsk statssekreterare för EU-frågor och den 20 maj 2008 besöktes EU-nämnden av en österrikisk parlamentarikerdelegation. Den 4 juni 2008 besöktes EU-nämnden av ryska parlamentariker. Kommissionär Leonard Orban besökte EU-nämnden den 9 juni 2008 och den 12 juni besöktes EU-nämnden av Jörgen Holmqvist, generaldirektör för inre marknadsfrågor vid kommissionen.

8 Övrigt

EU-nämndens kansli har, liksom tidigare verksamhetsår, haft fortlöpande kontakter med olika institutioner inom EU, Sveriges ständiga representation vid EU, Statsrådsberedningens EU-enhet, EU-upplysningen vid Sveriges riksdag och med utskottens kanslier samt riksdagens representant i Bryssel. Kansliet har också deltagit som föreläsare vid olika kurser och seminarier.


Innehållsförteckning

1 EU-nämndens arbetsområde..................................................... 1

2 Sammansättning m.m.............................................................. 1

3 Vissa uppgifter om verksamheten.............................................. 1

4 Yttranden................................................................................ 5

5 Cosac..................................................................................... 5

6 Resor...................................................................................... 5

7 Besök..................................................................................... 7

8 Övrigt..................................................................................... 7

 

Elanders, Vällingby  2008

 

 [1]Samråd inför ministerrådsmöten om budgetfrågor sker, med EU-nämndens samtycke, på statssekreterarnivå.