Eu-nämndens verksamhet riksmötet 2009/10

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2009/10

EU-nämndens arbetsområde

Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen
i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Närmare bestämmelser
om denna skyldighet finns i riksdagsordningen. För samråd med regeringen i
frågor som gäller Europeiska unionen tillsätter riksdagen inom sig för varje
valperiod en nämnd för Europeiska unionen (EU-nämnden).

Regeringen ska underrätta EU-nämnden om frågor
som ska beslutas i Europeiska unionens råd. Regeringen ska också rådgöra med
nämnden om hur förhandlingarna i rådet ska föras inför besluten i rådet.
Regeringen ska även rådgöra med nämnden inför möten i Europeiska rådet. Vidare
ska regeringen överlägga med EU-nämnden i andra frågor som rör arbetet i
Europeiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida