EU-nämndens verksamhet riksmötet 2012/13

EU-nämndens dokument 2012/13:verk

EU-nämndens verksamhet vid riksmötet 2012/13:EUN

EU-nämndens arbetsområde

Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Regeringen ska fortlöpande informera riksdagen och samråda med organ som utses av riksdagen om vad som sker inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen. Närmare bestämmelser om denna skyldighet finns i riksdagsordningen. För samråd ska riksdagen för varje valperiod inom sig tillsätta en nämnd för Europeiska unionen (EU-nämnden).

Regeringen ska underrätta EU-nämnden om frågor som ska beslutas i Europeiska unionens råd. Regeringen ska också rådgöra med nämnden om hur förhandlingarna i rådet ska föras inför besluten i rådet. Regeringen ska överlägga med EU-nämnden i andra frågor rörande arbetet i Europeiska unionen när nämnden på grund av särskilda skäl påkallar sådan överläggning. Regeringen ska rådgöra med nämnden inför möten i Europeiska rådet.

Sammansättning m.m.

EU-nämnden har 17 ordinarie ledamöter. Under riksmötet 2012/13 hade EU-nämnden totalt 43 suppleanter (inkl. extrasuppleanter). Under riksmötet fanns bland nämndens ledamöter och suppleanter representation från samtliga 15 utskott.

Under verksamhetsåret 2012/13 hade EU-nämnden följande sammansättning:

Ledamöter

Allan Widman (FP), ordförande (fr.o.m. 2012-09-21)

Marie Granlund (S), vice ordförande

Gustav Blix (M)

Susanna Haby (M)

Bo Bernhardsson (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (fr.o.m. 2012-12-03)
Marta Obminska (M) (t.o.m. 2012-12-02)

Kerstin Haglö (S)

Lars Hjälmered (M) (föräldraledig t.o.m. 2012-12-31)

Börje Vestlund (S)

Pyry Niemi (S)

Fredrick Federley (C) (föräldraledig t.o.m. 2013-04-26)

Patrik Björck (S) (suppleant t.o.m. 2013-06-16, ledamot fr.o.m. 2013-06-17)
Carina Ohlsson (S) (t.o.m. 2013-05-22)

Peder Wachtmeister (M) (suppleant t.o.m. 2013-06-12, ledamot fr.o.m. 2013-06-13)

Ulf Holm (MP)

Désirée Pethrus (KD)

Johnny Skalin (SD)

Lars Ohly (V)

Suppleanter

Karl Sigfrid (M)

Billy Gustafsson (S)

Walburga Habsburg Douglas (M)

Sven Britton (S) (fr.o.m. 2012-10-26 t.o.m. 2012-12-31)

Teres Lindberg (S) (fr.o.m. 2013-01-16)

Ewa Thalén Finné (M)

Lars Mejern Larsson (S)

Hans Rothenberg (M)

Eva-Lena Jansson (S)

Fredrik Malm (FP) (föräldraledig fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2013-08-14)

Jonas Gunnarsson (S) (fr.o.m. 2013-06-17)

Staffan Danielsson (C)

Maria Ferm (MP)

Maria Plass (M)

Helena Leander (MP)

Irene Oskarsson (KD)

David Lång (SD) (fr.o.m. 2012-12-20)

Jens Holm (V)
Lennart Axelsson (S) (t.o.m. 2012-12-31)

Meeri Wasberg (S) (fr.o.m. 2013-01-15)

Thomas Strand (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Christina Zedell (S)

Tommy Waidelich (S)

Bodil Ceballos (MP)

Ulf Nilsson (FP)

Gunnar Andrén (FP)

Carl B Hamilton (FP) (ordförande t.o.m. 2012-09-20, suppleant fr.o.m. 2012-09-27)

Johan Linander (C)

Roger Tiefensee (C) (föräldraledig 2013-03-25 t.o.m. 2013-06-02)

Kerstin Lundgren (C)

Robert Halef (KD)

Caroline Szyber (KD) (föräldraledig fr.o.m. 2013-09-01)

Jacob Johnson (V)

Margareta Cederfelt (M)
Anti Avsan (M) (t.o.m. 2013-01-15)

Hans Wallmark (M) (fr.o.m. 2013-01-16)

Jessica Rosencrantz (M)

Mikael Cederbratt (M)

Bengt-Anders Johansson (M)

Kew Nordqvist (MP)

Björn Söder (SD)
Margareta Larsson (SD) (t.o.m. 2013-01-23)

Kent Ekeroth (SD) (t.o.m. 2012-11-27, fr.o.m. 2013-01-24)

Jonas Sjöstedt(V)

Per Åsling (C)

Urban Ahlin (S)

Extrasuppleanter

Pontus Haag (M) (t.o.m. 2012-12-31)

Johan Hedin (C) (t.o.m. 2013-04-26)

Nils Brown (M) (fr.o.m. 2012-12-10 t.o.m. 2013-06-28)

Inger Fredriksson (C) (fr.o.m. 2013-03-27 t.o.m. 2013-06-02)

EU-nämndens ledamöter och suppleanter fördelade på partier vid riksmötets slut:

S

M

MP

FP

C

SD

V

KD

Totalt

Totalt

Ordinarie

6

5

1

1

1

1

1

1

17

Suppleanter

11

10

4

4

5

3

3

3

43

Kansli

Margareta Hjorth, kanslichef

Pia Törsleff Hertzberg, föredragande

Karin Nordström, föredragande

Anders Dölling, föredragande

Agota Földes, nämndhandläggare

Helena Fridman Konstantinidou, assistent (föräldraledig fr.o.m. 2013-07-11)

Jakob Sjövall, assistent

Karin Johansson, assistent (tjänstledig t.o.m. 2013-06-05)

Vissa uppgifter om verksamheten

Under verksamhetsåret 2012/13 samrådde regeringen med EU-nämnden inför ordinarie ministerrådsmöten.

Inför Europeiska rådets möten den 18–19 oktober, den 22–23 november, den 13–14 december 2012, den 7–8 februari, den 14–15 mars, den 22 maj samt den 27–28 juni 2013, informerade och samrådde statsminister Fredrik Reinfeldt med nämnden vid öppna sammanträden. Under Europeiska rådets möte den 7–8 februari 2013 informerade och samrådde statssekreterarna Katarina Areskoug Mascarenhas och Hans Lindberg med EU-nämnden per telefon. Statsministern återrapporterade per telefon från Europeiska rådets möte den 27–28 juni vid ett öppet sammanträde i EU-nämnden.

Regeringens samråd med EU-nämnden om listor över troliga A-punkter inför kommande ministerråd sker genom skriftliga samråd. Under verksamhetsåret 2012/13 hölls 67 skriftliga samråd om Troliga A-punkter. I andra frågor höll regeringen skriftliga samråd med EU-nämnden i 96 frågor, varav ett flertal inför rådets möte (utrikes frågor). Beslut som berör gemensamma strategier inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) kräver ett regeringsbeslut innan beslutet kan antas i EU. Under verksamhetsåret hölls regelbundet skriftliga samråd med EU-nämnden med anledning av godkännande av gemensamma åtgärder respektive ståndpunkter om restriktiva åtgärder som rörde bl.a. Syrien, Iran, Vitryssland och Somalia.

Under hösten 2012 samrådde regeringen skriftligt med nämnden om bl.a. förslag till ändrade regler för kreditvärderingsinstitut samt utvidgning och skärpning av regleringen avseende marknadsmissbruk inför rådets möte (ekonomiska och finansiella frågor) den 4 december 2012. Under våren 2013 samrådde regeringen skriftligt med nämnden om bl. a. inrättandet av en europeisk säkerhets- och försvarsakademi inför rådet för utrikes frågor den 11 mars 2013 och om märkning av tobaksförpackningar inför mötet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 20–21 juni 2013.

Under verksamhetsåret 2012/13 höll EU-nämnden 49 protokollförda sammanträden mellan den 18 september 2012 och den 17 september 2013. Av dessa hölls 17 under hösten 2012 och 32 under våren och sommaren 2013. EU-nämnden sammanträdde sammanlagt 78 timmar, varav 34 timmar under hösten 2012 och 44 timmar under våren och sommaren 2013.

Inför EU-nämndens sammanträden under verksamhetsåret 2012/13 gjordes 99 pappersutskick och ett tiotal e-postutskick med sammanträdesmaterial m.m. Dessutom skickades material ut via e-post inför skriftliga samråd. Pressmeddelanden publicerades inför varje sammanträde. Sammanträdesmaterial, pressmeddelanden, protokoll och en förteckning över skriftliga samråd publicerades på riksdagens webbplats. Likaså är de stenografiska uppteckningarna från sammanträdena tillgängliga på riksdagens webbplats. Dessa uppteckningar ingår i riksdagstrycket.

Under verksamhetsåret 2012/13 informerade och samrådde regeringen med EU-nämnden inför sammanlagt 81 ministerrådsmöten (inklusive Europeiska rådets möten). Samråd per telefon har genomförts i några fall: tre gånger i samband med Europeiska rådets möte den 7–8 februari 2013, en gång i samband med rådets möte (jordbruk och fiske) den 25–26 februari och en gång inför rådets möte (allmänna frågor) den 25 juni. Statsministern återrapporterade per telefon den 28 juni från Europeiska rådets möte den 27–28 juni 2013 vid ett öppet sammanträde i EU-nämnden. Rådssammansättningarnas dagordningar innebär att ett ministerrådsmöte kan involvera flera statsråd. Samrådet med EU-nämnden har skett med ansvarigt statsråd vid 87 tillfällen. Regeringen har i statsråds ställe representerats med statssekreterare vid 16 tillfällen samt med kabinettssekreteraren vid sex tillfällen.

Yttranden

Den 2 april 2013 yttrade sig EU-nämnden till konstitutionsutskottet i granskningsärende 2012/13:20 Regeringens samråd med EU-nämnden om EU:s långtidsbudget. EU-nämndens yttrande (2012/13:EUN1y) finns som bilaga till konstitutionsutskottets granskningsbetänkande 2012/13:KU20, avsnitt 1.3.

Den 19 april 2013 yttrade sig EU-nämnden till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2012/13:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012. EU-nämndens yttrande (2012/13:EUN2y) finns som bilaga till utrikesutskottets betänkande Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012 (2012/13:UU10).

Cosac

Cosacmötet arrangeras varje halvår av det EU-ansvariga organet i ordförandelandets parlament. Cosac (Conférence des Organes Parlamentaires Spécialisés dans les Affaires de l’Union des Parlements d l’Union Européenne, Konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor vid Europeiska unionens parlament) upprättades 1989 och är ett forum för kontakter och diskussioner mellan de nationella parlamentens särskilda organ för EU-frågor och Europaparlamentet. Konferensen är en fördragsbunden konferens enligt Lissabonfördraget protokoll (nr. 1) om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, avdelning II Interparlamentariskt samarbete artikel 10. I protokollet anges följande: ”En konferens mellan parlamentariska organ för EU-frågor får till Europaparlamentet, rådet och kommissionen överlämna alla bidrag som den finner lämpliga. Konferensen ska dessutom främja utbyte av information och bästa praxis mellan de nationella parlamenten och Europaparlamentet, och även mellan deras fackutskott.”

Representanter vid Cosacs möten kan inte binda sitt nationella parlament. I mötet deltar högst sex delegater från parlamentet i varje medlemsland, sex delegater från Europaparlamentet och tre observatörer från kandidatländernas parlament. Observatörerna får tillfälle att delta i debatterna, men inte i besluten.

EU-utskottet i det cypriotiska parlamentet var värd för det 48:e Cosacmötet, som ägde rum i Nicosia den 14–16 oktober 2012. Vid mötet diskuterades bl.a. energisäkerhets- och energiförsörjningsfrågor, styrningen av den inre marknaden samt EU 2020-strategin som ett medel för återhämtning från den ekonomiska krisen. Den svenska delegationen leddes av ordföranden Allan Widman (FP). Delegationen i övrigt bestod av vice ordföranden Marie Granlund (S), Susanna Haby (M), Bo Bernhardsson (S), Börje Vestlund (S) och Johan Hedin (C).

Under det irländska ordförandeskapet hölls ett ordförandemöte i Dublin den 27–28 januari 2013. Vid mötet deltog ordföranden Allan Widman (FP) och vice ordföranden Marie Granlund (S).

Det 49:e Cosacmötet ägde rum i Dublin den 23–25 juni 2013. Vid mötet diskuterades bl.a. den europeiska integrationens framtid, utvecklingspolitik, unionens utvidgning och den europeiska grannskapspolitiken samt ungdomarnas framtid. Den svenska delegationen leddes av vice ordföranden Marie Granlund (S) och bestod i övrigt av Gustav Blix (M), Bo Bernhardsson (S), Karl Sigfrid (M), Bengt-Anders Johansson (M) och Kew Nordqvist (MP).

I samband med Cosacs plenarsession i Dublin den 25 juni 2013 deltog kansliet i ett tjänstemannamöte som arrangerades av det danska ordförandeskapet.

Under det litauiska ordförandeskapet hölls ett ordförandemöte i Vilnius den 7–8 juli 2013. Vid mötet deltog ordföranden Allan Widman (FP) och vice ordföranden Marie Granlund (S).

Resor

Den 28–30 oktober 2012 besökte EU-nämnden Nicosia för att få information om det pågående arbetet med ordförandeskapet i EU. I resan ingick bl.a. möten med det cypriotiska parlamentets utskott för utrikes- och europeiska frågor, finansutskott och inrikesutskott; möte med PRIO Cyprus Centre Internal Displacement in Cyprus (Peace Research Institute Oslo) som kartlägger konsekvenserna av de civila och militära striderna på Cypern, kontoret för EU-stödprogrammet på Cypern (EUPSO) samt ett besök längs den buffertzon i Nicosia som övervakas av FN. Den svenska delegationen bestod av ordföranden Allan Widman (FP), Pyry Niemi (S), Lars Ohly (V), Karl Sigfrid (M), Maria Plass (M) Robert Halef (KD) och Johan Hedin (C).

Den 9–11 januari 2012 besökte tre ledamöter i EU-nämnden Bryssel för att få information om EU:s institutioner. I resan ingick bl.a. möten med svenska ledamöter i Europaparlamentet samt möten på Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, Europaparlamentet, kommissionen och rådet. Delegationen bestod av ordföranden Allan Widman (FP), Ulrika Karlsson i Uppsala (M) och Johan Hedin (C).

Den 4–5 februari 2013 besökte EU-nämnden Dublin. I programmet ingick bl.a. ett möte med det irländska parlamentets gemensamma utskott för EU-frågor och utskottet för finanspolitik, offentliga utgifter och reformer, möten med statssekreteraren för finanspolitik, offentliga utgifter och reformer, premiärministerns statssekreterare för EU-frågor, den irländska centralbankens chef, samt besök på Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), och olika NGO-representanter. Delegationen bestod av vice ordföranden Marie Granlund (S), Susanna Haby, (M), Börje Vestlund (S), Pyry Niemi (S), Ulf Holm (MP), Désirèe Pethrus (KD), Lars Ohly (V), Lars Mejern Larsson (S), Hans Rothenberg (M) och Johan Hedin (C).

Den 11 mars 2013 anordnade Folketinget i Danmark ett informellt möte om de nationella parlamentens roll inom ramen för en mer integrerad finansmarknads-, budget- och ekonomisk politik. Kanslichefen Margareta Hjorth deltog i mötet.

Besök

Den 8 oktober 2012 besökte Johannes Leitenberger (kabinettschef hos José Manuel Barroso) EU-nämnden och diskuterade bl.a. frågor om bankunionen, finanskrisen, implementeringen av EU2020-strategin, den gemensamma asylpolitiken och den Europeiska centralbankens oberoende och roll. Den 25 oktober 2012 besökte ledamöter från det estländska Riigikogus konstitutionsutskott EU-nämnden. Diskussionsämnena rörde bl.a. bankkrisen, implementeringen av lagstiftning som rör eurozonen och icke-eurozonen, federal konstitutionell struktur för EU, EU:s långtidsbudget samt en gemensam europeisk finansiell transaktionsskatt. Den 30 oktober 2012 mötte EU-nämnden, tillsammans med finansutskottet, Irlands EU-minister Lucinda Creighton. Ämnena som avhandlades rörde bl.a. det irländska ordförandeskapets prioriteringar, EU:s långtidsbudget samt utvidgningsfrågor. Den 8 november 2012 träffade nämnden parlamentariker från Nya Zeeland och diskuterade bl.a. den ekonomiska krisen i Europa och frihandelsavtal. Den 14 november 2012 arrangerades det tredje svensk-polska parlamentariska forumet med riksdagen som värd. EU-nämndens ledamöter, tillsammans med ledamöter från utrikesutskottet och finansutskottet, deltog i olika seminarier. Bland annat diskuterades den ekonomiska krisen och dess effekt på EU:s långtidsbudget, EU:s säkerhets- och försvarspolitik samt det europeiska initiativet för demokrati. Den 16 januari 2013 besökte Turkiets EU-minister Egemen Bağiş EU-nämnden. Ämnena som diskuterades var bl.a. reformprocessen i Turkiet inför EU-medlemskapsförhandlingarna, mänskliga rättigheter och det framtida EU-medlemskapet. Den 5 mars 2013 träffade EU-nämnden Montenegros utrikesminister Igor Lukšić för att diskutera det ekonomiska och politiska läget i Montenegro, Montenegros relation till EU samt läget i EU-medlemskapsförhandlingarna. Nämnden träffade även Litauens talman Vydas Gedvilas den 5 mars 2013 och diskuterade bl.a. Litauens prioriteringar under EU-ordförandeskapet, det Östliga partnerskapet samt försvars- och energisäkerhetsfrågor. Den 19 mars 2013 mötte EU-nämnden Serbiens ambassadör som informerade om den politiska, sociala och ekonomiska situationen i Serbien, landets relation till Kosovo och om EU-medlemskapsförhandlingarna. Den 25 mars 2013 träffade EU-nämnden ledamöter från det moldaviska parlamentet samt vice talmannen Liliana Palihovici och diskuterade bl.a. det svenska parlamentariska systemet och EU-nämndens arbete med EU-frågor. Den 3 maj 2013 hade EU-nämnden ett möte med Europaparlamentets LIBE-utskott (utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor).

Elanders, Stockholm 2013