EU-nämndens verksamhet riksmötet 2013/14

EU-nämndens verksamhet vid riksmötet 2013/14

EU-nämndens arbetsområde

Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Regeringen ska fortlöpande informera riksdagen och samråda med organ som utses av riksdagen om vad som sker inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen. Närmare bestämmelser om denna skyldighet finns i riksdagsordningen. För samråd ska riksdagen för varje valperiod inom sig tillsätta en nämnd för Europeiska unionen (EU-nämnden).

Regeringen ska underrätta EU-nämnden om frågor som det fattas beslut om i Europeiska unionens råd. Regeringen ska också rådgöra med nämnden om hur förhandlingarna i rådet ska föras inför besluten i rådet. Regeringen ska överlägga med EU-nämnden i andra frågor som rör arbetet i Europeiska unionen när nämnden på grund av särskilda skäl påkallar en sådan överläggning. Regeringen ska rådgöra med nämnden inför möten och beslut i Europeiska rådet.

Sammansättning

EU-nämnden har 17 ordinarie ledamöter. Under riksmötet 2013/14 hade EU-nämnden totalt 47 suppleanter (inklusive extrasuppleanter). Under riksmötet fanns bland nämndens ledamöter och suppleanter representation från samtliga 15 utskott.

Under verksamhetsåret 2013/14 hade EU-nämnden följande sammansättning:

Ledamöter

Allan Widman (FP), ordförande

Marie Granlund (S), vice ordförande

Gustav Blix (M)

Susanna Haby (M)

Bo Bernhardsson (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Kerstin Haglö (S)

Bengt-Anders Johansson (M), (suppleant t.o.m. 2013-10-03, ledamot fr.o.m. 2013-10-04)

Lars Hjälmered (M), (t.o.m. 2013-09-25)

Börje Vestlund (S)

Pyry Niemi (S)

Fredrick Federley (C), (t.o.m. 2014-06-15)

Johan Hedin (C), (fr.o.m. 2014-06-16)

Patrik Björck (S)

Peder Wachtmeister (M)

Ulf Holm (MP)

Désirée Pethrus (KD)

Johnny Skalin (SD)

Lars Ohly (V)

Suppleanter

Karl Sigfrid (M)

Billy Gustafsson (S)

Walburga Habsburg Douglas (M)

Teres Lindberg (S)

Ewa Thalén Finné (M)

Lars Mejern Larsson (S)

Hans Rothenberg (M)

Eva-Lena Jansson (S)

Fredrik Malm (FP)

Jonas Gunnarsson (S)

Staffan Danielsson (C)

Maria Ferm (MP)

Maria Plass (M)

Helena Leander (MP)

Irene Oskarsson (KD)

David Lång (SD)

Jens Holm (V)

Meeri Wasberg (S)

Thomas Strand (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Christina Zedell (S)

Tommy Waidelich (S)

Valter Mutt (MP), (fr.o.m. 2014-06-24)

Bodil Ceballos (MP), (t.o.m. 2014-06-23)

Ulf Nilsson (FP)

Gunnar Andrén (FP)

Carl B Hamilton (FP)

Johan Linander (C)

Roger Tiefensee (C)

Kerstin Lundgren (C)

Robert Halef (KD)

Caroline Szyber (KD)

Emma Wallrup (V), (fr.o.m. 2014-07-01)

Jacob Johnson (V), (t.o.m. 2014-06-30)

Margareta Cederfelt (M)
Hans Wallmark (M)

Jessica Rosencrantz (M)

Mikael Cederbratt (M)

Johan Hultberg (M), (fr.o.m. 2013-10-04)

Kew Nordqvist (MP)

Björn Söder (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Jonas Sjöstedt(V)

Per Åsling (C)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M), (fr.o.m. 2013-11-14)

Carl-Oskar Bohlin (M), (fr.o.m. 2013-11-14)

Urban Ahlin (S)

Roland Utbult (KD), (fr.o.m. 2014-02-06)

EU-nämndens ledamöter och suppleanter fördelade på partier vid riksmötets slut:

S

M

MP

FP

C

SD

V

KD

Totalt

Ordinarie

6

5

1

1

1

1

1

1

17

Suppleanter

11

11

5

4

5

3

4

4

47

Kansli

Margareta Hjorth, kanslichef

Pia Törsleff Hertzberg, föredragande

Karin Broms, föredragande (tjänstledig fr.o.m. 2014-01-01)

Anders Dölling, föredragande (t.o.m. 2014-06-02)

Elisabeth Johansson, föredragande (2014-01-15-2014-07-31)

Christina Ohlén, föredragande (fr.o.m. 2014-09-01)

Kanja Berg, föredragande (fr.o.m. 2014-09-01)

Agota Földes, nämndhandläggare (tjänstledig fr.o.m. 2014-01-13)

Helena Fridman Konstantinidou, nämndhandläggare (fr.o.m. 2014-03-03)

Jakob Sjövall, assistent (tjänstledig fr.o.m. 2014-02-28)

Karin Johansson, assistent (tjänstledig fr.o.m. 2014-03-01)

Johan Eriksson, assistent (fr.o.m. 2013-10-09)

EU-nämndens verksamhet

Under verksamhetsåret 2013/14 samrådde regeringen med EU-nämnden inför ordinarie ministerrådsmöten.

Under verksamhetsåret 2013/14 informerade och samrådde regeringen med EU-nämnden inför sammanlagt 81 ordinarie ministerrådsmöten (inklusive Europeiska rådets möten). Utöver de ordinarie ministerrådsmötena samrådde regeringen med EU-nämnden inför 3 extrainsatta ministerrådsmöten, Europeiska rådet den 16 juli 2014, rådet för utrikes frågor den 15 augusti 2014 och rådet för jordbruk och fiske den 5 september 2014. Vid 2 tillfällen informerade och samrådde statsministern inför möten mellan EU:s stats- och regeringschefer. Samråd per telefon har genomförts i några fall: i samband med ett informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 27 maj 2014, i samband med Europeiska rådets extramöte den 16 juli 2014 och i samband med ett extramöte i rådet för utrikes frågor den 15 augusti 2014. Statsministern återrapporterade per telefon den 27 juni från Europeiska rådets möte den 26–27 juni 2014 vid ett öppet sammanträde i EU-nämnden. Rådssammansättningarnas dagordningar innebär att ett ministerrådsmöte kan involvera flera statsråd. Samrådet med EU-nämnden har skett med de ansvariga statsråden vid 97 tillfällen. Regeringen har i statsrådens ställe representerats med statssekreterare vid 18 tillfällen samt med kabinettssekreteraren vid 6 tillfällen.

Inför Europeiska rådets möten den 24–25 oktober och den 19–20 december 2013 samt den 20–21 mars och den 26–27 juni 2014, informerade och samrådde statsminister Fredrik Reinfeldt med nämnden vid öppna sammanträden. Inför extra möten i Europeiska rådet den 16 juli och den 30 augusti 2014, informerade och samrådde statsminister Fredrik Reinfeldt per telefon med nämnden. Statsministern samrådde även med nämnden inför ett extra möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 6 mars 2014 och inför ett informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 27 maj 2014. Statsministern återrapporterade per telefon från Europeiska rådets möten den 24–25 oktober och den 19–20 december 2013, den 26–27 juni och den 30 augusti 2014 samt från det extra mötet mellan EU:s stats- och regeringschefer den 6 mars 2014.

Regeringen har skriftliga samråd med EU-nämnden om listor över troliga A-punkter inför kommande ministerråd. Under verksamhetsåret 2013/14 hölls 64 skriftliga samråd om sådana listor. I andra frågor höll regeringen skriftliga samråd med EU-nämnden i 117 frågor, varav ett flertal inför rådets möte (utrikes frågor). Vissa beslut inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) kräver ett regeringsbeslut innan beslutet kan antas i EU. Under verksamhetsåret hölls regelbundet skriftliga samråd med EU-nämnden med anledning av godkännandet av gemensamma åtgärder respektive ståndpunkter om restriktiva åtgärder som rörde bl.a. Syrien och Ukraina.

Under hösten 2013 samrådde regeringen skriftligt med nämnden även om sammanhållningspolitiken. Under våren 2014 samrådde regeringen skriftligt med nämnden också om bl.a. nomineringen av nya kommissionstjänstemän.

Under verksamhetsåret 2013/14 höll EU-nämnden 55 protokollförda sammanträden mellan den 20 september 2013 och 26 september 2014. Av dessa hölls 17 under hösten 2013 och 38 under våren och sommaren 2014. EU-nämnden sammanträdde sammanlagt 66 timmar, varav 18 timmar under hösten 2013 och 48 timmar under våren och sommaren 2014.

Inför EU-nämndens sammanträden under verksamhetsåret 2013/14 gjordes 105 utskick med sammanträdesmaterial. Dessutom skickades material ut via e-post inför skriftliga samråd. Pressmeddelanden publicerades inför varje sammanträde. Sammanträdesmaterial, pressmeddelanden, protokoll och en förteckning över skriftliga samråd publicerades på riksdagens webbplats. Likaså är de stenografiska uppteckningarna från sammanträdena tillgängliga på riksdagens webbplats. Dessa uppteckningar ingår i riksdagstrycket.

Yttranden

Den 10 april 2014 yttrade sig EU-nämnden till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2013/14:115 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2013. EU-nämndens yttrande (2013/14:EUN1y) finns som bilaga till utrikesutskottets betänkande Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013 (2013/14:UU10).

Cosac

Cosacmötet arrangeras varje halvår av det EU-ansvariga organet i ordförandelandets parlament. Cosac (Conférence des Organes Parlementaires Spécialisés dans les Affaires de l’Union des Parlements d l’Union Européenne, Konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor vid Europeiska unionens parlament) upprättades 1989 och är ett forum för kontakter och diskussioner mellan Europaparlamentet och de nationella parlamentens särskilda organ för EU-frågor. Konferensen är en fördragsbunden konferens enligt Lissabonfördragets protokoll (nr 1) om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, avdelning II Interparlamentariskt samarbete, artikel 10. I protokollet anges följande: ”En konferens mellan parlamentariska organ för EU-frågor får till Europaparlamentet, rådet och kommissionen överlämna alla bidrag som den finner lämpliga. Konferensen ska dessutom främja utbyte av information och bästa praxis mellan de nationella parlamenten och Europaparlamentet, och även mellan deras fackutskott.”

Representanter vid Cosacs möten kan inte binda sitt nationella parlament. I mötet deltar högst sex delegater från varje nationellt parlament, sex delegater från Europaparlamentet och tre observatörer från kandidatländernas parlament. Observatörerna får tillfälle att delta i debatterna men inte i besluten.

EU-utskottet i det litauiska parlamentet var värd för det 50:e Cosacmötet, som ägde rum i Vilnius den 27–29 oktober 2013. Vid mötet diskuterades bl.a. de nationella parlamentens roll i EU, den digitala inre marknaden och det kommande EU-parlamentsvalet. Den svenska delegationen leddes av ordföranden Allan Widman (FP). Delegationen i övrigt bestod av vice ordföranden Marie Granlund (S), Susanna Haby (M), Bo Bernhardsson (S), Börje Vestlund (S) och Johan Hedin (C).

Under det grekiska ordförandeskapet hölls ett ordförandemöte i Aten den 26–27 januari 2014. Vid mötet deltog ordföranden Allan Widman (FP) och vice ordföranden Marie Granlund (S).

Det 51:a Cosacmötet ägde rum i Aten den 16–17 juni 2014. Vid mötet diskuterades bl.a. sysselsättning och ungdomars entreprenörskap samt de nationella parlamentens roll i EU. Den svenska delegationen leddes av vice ordföranden Marie Granlund (S) och bestod i övrigt av Bo Bernhardsson (S), Billy Gustafsson (S), Gustav Blix (M), Bengt-Anders Johansson (M) och Cecilia Tenfjord-Toftby (M).

Under det italienska ordförandeskapet hölls ett ordförandemöte i Rom den 17–18 juli 2014. Vid mötet deltog vice ordföranden Marie Granlund (S) och Susanna Haby (M).

Resor

Den 21 oktober 2013 deltog en av EU-nämndens ledamöter, Meeri Wasberg (S), i ett informellt möte i Folketinget i Danmark. Temat för mötet var Fri rörlighet och välfärd.

Den 29–30 oktober besökte EU-nämnden Vilnius. I resan ingick besök på bl.a. EIGE (Europeiska jämställdhetsinstitutet) och på Utrikesministeriet där frågan om det östliga partnerskapet diskuterades. Delegationen bestod av ordföranden Allan Widman (FP), Bo Bernhardsson (S), Börje Vestlund (S), Teres Lindberg (S), Jonas Gunnarsson (S), Gustav Blix (M), Maria Plass (M) och Désirée Pethrus (KD).

Den 12 maj 2014 besökte EU-nämnden London. Ambassadör Nicola Clase höll en inledande briefing om bl.a. den förestående folkomröstningen om Skottlands utträde ur Storbritannien och Storbritanniens relation till EU. I programmet ingick också möten med representanter från tankesmedjorna Open Europe och British Influence samt ett besök på parlamentet. Delegationen bestod av vice ordföranden Marie Granlund (S), Bo Bernhardsson (S), Billy Gustafsson (S), Teres Lindberg (S), Meeri Wasberg (S), Gustav Blix (M), Hans Rothenberg (M), Margareta Cederfelt (M), Jacob Johnson (V) Johan Linander (C) och Roland Utbult (KD).

Besök

Den 24 september 2013 besökte en fransk delegation bestående av politiker och höga tjänstemän EU-nämnden. Av intresse för delegationen var bl.a. de svenska positionerna när det gäller EMU-frågan. Den 19–20 november 2013 träffade EU-nämnden brittiska parlamentariker. Diskussionsämnena var bl.a. Storbritanniens förhållande till EU och den kommande folkomröstningen om ett eventuellt utträde ur EU. Den 3 december 2013 besökte Makedoniens EU-minister Fatmir Besimi EU-nämnden. Bland annat diskuterades Makedoniens arbete för ett EU-medlemskap och de framsteg som gjorts och de utmaningar som landet står inför. Den 20 december 2013 träffade EU-nämnden Norges EU-minister Vidar Helgesen. Bland annat diskuterades Norges relation till EU och hur EU-lagstiftning påverkar norsk lag. Den 18 mars 2014 besökte det moldaviska parlamentets talman Igor Corman EU-nämnden och diskuterade ländernas demokratiutbyte och situationen i Ukraina. Den 27 mars 2014 träffade EU-nämnden kommissionären Maroš Šefčovič. Delegationen diskuterade bl.a. EU-parlamentets hantering av kommissionens lagförslag och smart lagstiftning. Den 18 juni 2014 besökte det rumänska parlamentets talman Valeriu Zgonea EU-nämnden. Ämnen som avhandlades var bl.a. bilaterala relationer mellan Sverige och Rumänien samt ett bättre samarbete på EU-nivå länderna emellan.

Elanders, Stockholm 2014