EU-nämndens verksamhetsberättelse 2005/06

EU-nämndens dokument 2005/06:81B

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2005/06

 

 

 

 

 

 

 

EU-nämndens arbetsområde

Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är inskriven i regeringsformen genom beslut som trädde i kraft den 1 januari 2003 (SFS 2002:903). Närmare bestämmelser om denna skyldighet finns i riksdagsordningen.

För samråd med regeringen i frågor som gäller Europeiska unionen tillsätter riksdagen inom sig för varje valperiod en nämnd för Europeiska unionen (EU-nämnden).

Regeringen skall underrätta EU-nämnden om frågor som avses bli behandlade i Europeiska unionens råd. Regeringen skall också rådgöra med nämnden om hur förhandlingarna i rådet skall föras inför beslut som regeringen bedömer som betydelsefulla och i andra frågor som nämnden bestämmer.

Vid sammanträde med nämnden skall stenografiska uppteckningar föras över vad som yttras vid nämndens överläggningar med regeringen.

Sammansättning m.m.

EU-nämnden består av 17 ordinarie ledamöter. Under riksmötet har EU-nämnden haft 33 suppleanter. Under riksmötet 2005/06 fanns bland nämndens ledamöter representation för samtliga 16 utskott. EU-nämnden hade under riksmötet följande sammansättning:

Ledamöter

Tommy Waidelich (s), ordförande

Carl B Hamilton (fp), vice ordförande

Sonia Karlsson (s)

Lars Lindblad (m)

Joe Frans (s)

Hillevi Larsson (s)

Mats Odell (kd)

Sven-Erik Sjöstrand (v)

Christina Axelsson (s)

Lennart Hedquist (m)

Anita Jönsson (s)

Karin Granbom (fp)

Jan Andersson (c)

Kenneth G Forslund (s)

Beatrice Ask (m)

Fredrik Olovsson (s)

Ulf Holm (mp)

Suppleanter

Lars Lilja (s)

Billy Gustafsson (s)

Gunilla Carlsson (m)

Lennart Fremling (fp)

Tone Tingsgård (s)

Eva Arvidsson (s)

Holger Gustafsson (kd)

Mats Einarsson (v)

Sylvia Lindgren (s)

Per Bill (m)

Lars U Granberg (s)

Bo Könberg (fp) (t.o.m. 2005-12-31)

Nyamko Sabuni (fp) (fr.o.m. 2006-01-01)

Agne Hansson (c)

Börje Vestlund (s)

Henrik von Sydow (m)

Agneta Lundberg (s)

Yvonne Ruwaida (mp)

Anders G Högmark (m)

Björn Hamilton (m)

Anne-Marie Brodén (m) (t.o.m. 2005-10-12)

Hillevi Engström (m) (fr.o.m. 2005-10-12)

Tobias Krantz (fp)

Karin Pilsäter (fp)

Ingvar Svensson (kd)

Anneli Enochson (kd)

Maud Olofsson (c)

Eskil Erlandsson (c)

Gustav Fridolin (mp)

Sermin Özürküt (v)

Karin Thorborg (v)

Leif Björnlod (mp)

Siw Wittgren-Ahl (s) (t.o.m. 2006-02-2)

Mariam Osman Sherifay (s) (fr.o.m. 2006-02-23)

Göran Lennmarker (m)

Cecilia Wigström (fp)

EU-nämndens ledamöter och suppleanter fördelade på partier:

 

s

m

fp

kd

v

c

mp

Totalt

Totalt

17

10

7

4

4

4

4

50

Ordinarie

8

3

2

1

1

1

1

17

Suppleanter

9

7

5

3

3

3

3

33

(september 2006)

 

Kansli:

Ingrid Larén Marklund, kanslichef

Margareta Hjorth, föredragande

Pia Törsleff Hertzberg, föredragande

Anna Nitzelius, föredragande (t.o.m. 2006-08-25)

Eva Sterndal, avdelningsdirektör

Jakob Nyström, pressekreterare (EU-upplysningen vid Sveriges riksdag)

Eva Zorn, byrådirektör (40 % deltid)

Magnus Ahlqvist, byråassistent (t.o.m. 2006-05-31)

Sara Backman, byråassistent (ledig fr.o.m. 2006-06-12)

Lars Söderlind, assistent (fr.o.m. 2006-06-01)

Kristina Hulting assistent (fr.o.m 2006-09-04)

Vissa uppgifter om verksamheten

Regeringen har under verksamhetsåret 2005/06 samrått med EU-nämnden inför ordinarie ministerrådsmöten. Inför Europeiska rådets möten den 27–28 oktober och den 15–17 december 2005 samt den 23–24 mars och den 15–16 juni 2006 informerade och samrådde statsminister Göran Persson med nämnden vid öppna sammanträden i Skandiasalen. Vid ett öppet sammanträde den 20 december 2005 återrapporterade statsminister Göran Persson från Europeiska rådets möte den 15–17 december 2005. Allmänheten har kunnat följa de öppna sammanträdena via storbildsskärm i riksdagens infocenter. Sammanträdena har direktsänts av SVT samt via webb-tv.

Under utrikesministrarnas extrainsatta möte den 3 oktober 2005 ägde samråd rum per telefon om medlemskapsförhandlingarna mellan EU och Turkiet. Inför ett extrainsatt möte med utrikesministrarna den 18 oktober 2005 ägde ett samråd rum per telefon med anledning av WTO-frågan. Information och samråd om det finansiella perspektivet 2007–2013 (även kallad budgetplan 2007–2013) ägde rum vid ett flertal tillfällen under hösten 2005 och vintern 2006. Inför och under Europeiska rådets möte den 15–17 december 2005 ägde samrådet om det finansiella perspektivet rum per telefon vid flera tillfällen, bl.a. med statsminister Göran Persson. Utrikesministern höll även en telefonkonferens med nämnden den 16 juni 2006 med anledning av förhandlingarna om EU:s fortsatta utvidgning vid Europeiska rådets möte samma dag. Vidare hölls ett sammanträde den 24 augusti 2006 inför ett extra möte med rådet för Allmänna frågor och yttre förbindelser om medlemsländernas bidrag till FN:s interimsstyrka i Libanon.

Regeringen har samrått med EU-nämnden inför det informella mötet med EU:s utrikesministrar den 10–11 mars 2006 då bl.a. effektivisering av EU:s utvecklingssamarbete diskuterades. Regeringen har vidare samrått med nämnden inför det informella rådsmötet med utrikesministrarna den 24 maj 2006 då närhetsprincipen, det konstitutionella fördraget och utvidgningen behandlades.

Regeringskansliet har vid sammanträdet den 18 november 2005 lämnat information om det uppdaterade svenska konvergensprogrammet. Samma dag informerades EU-nämnden om Europeiska Revisionsrättens årsrapport för år 2004 av Lars Tobisson, ledamot av Revisionsrätten. Under hösten fick nämnden också information om mål vid EG-domstolen.

Skriftligt samråd med EU-nämnden ägde rum med regeringen i november 2005 angående vissa utestående frågor rörande det finansiella perspektivet 2007–2013. Vidare har skriftligt samråd ägt rum den 23 januari 2006 angående Österrikes förslag till politisk överenskommelse rörande reducerade mervärdesskattesatser inför rådet för Ekofin. Skriftligt samråd har ägt rum med regeringen inför rådet för Allmänna frågor och yttre förbindelser i april med anledning av antagande av gemensam åtgärd om en militär reservstyrka till Demokratiska Republiken Kongo. Inom ramen för samma rådskonstellation ägde ett skriftligt samråd rum i maj med anledning av ett godkännande av en gemensam ståndpunkt om frysning av tillgångar mot vissa tjänstemän i Vitryssland och i juni 2006 angående godkännande av ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan EU och deras medlemmar och Republiken Albanien. Skriftligt samråd har även ägt rum i juni om tillgång till flygpassagerares personuppgifter (PNR: Passenger Name Records).

EU-nämnden har kontinuerligt följt förhandlingarna inom WTO. Skriftligt samråd ägde rum inför det särskilda mötet inom ramen för rådet för Allmänna frågor och yttre förbindelser den 29 juni 2006 med anledning av WTO-förhandlingar i Genève i juli 2006. Ytterligare ett skriftligt samråd inom rådet för Allmänna frågor och yttre förbindelser ägde rum i juli för godkännande av en gemensam ståndpunkt rörande sanktioner mot Liberia samt inför ett extrainsatt rådsmöte med anledning av situationen i Mellanöstern den 1 augusti 2006.

Under verksamhetsåret 2005/06 har EU-nämnden hållit 49 protokollförda sammanträden mellan den 16 september 2005 och den 2 oktober 2006. Av dessa hölls 20 under hösten och 29 under våren och hösten 2006.

EU-nämnden har sammanträtt sammanlagt 98 timmar, varav 41 timmar under hösten samt 57 timmar under 2006.

Inför EU-nämndens sammanträden under verksamhetsåret har 125 utskick med sammanträdesmaterial m.m. gjorts. Pressmeddelanden har publicerats såväl inför som efter varje sammanträde. Pressmeddelanden har publicerats också på engelska efter sammanträdena samt före och efter statsministerns samråd med nämnden inför Europeiska rådet. Både material och pressmeddelanden har publicerats på riksdagens hemsida. Likaså är de stenografiska uppteckningarna från sammanträdena tillgängliga på hemsidan. Dessa uppteckningar ingår i riksdagstrycket.

Under verksamhetsåret 2005/06 har regeringen informerat och samrått med EU-nämnden inför sammanlagt 79 ministerrådsmöten (inkl. informella ministermöten och Europeiska rådets möten). De rådskonstellationer som infördes fr.o.m. hösten 2002 innebär att ett ministerrådsmöte kan involvera flera ansvariga svenska statsråd. Samrådet med EU-nämnden har skett med ansvarigt statsråd[1] vid 75 tillfällen. Regeringen har i statsrådets ställe representerats av statssekreterare vid 47 tillfällen och annan representant 1 gång.

EU-nämnden beslöt i oktober 2003 att den beredningsgrupp med företrädare för varje parti i riksdagen som tillsattes inför arbetet med EU:s framtidsfrågor skulle bestå för fördjupad information om bl.a. det finansiella perspektivet 2007–2013. I mars 2006 fick beredningsgruppen information om höjning av avgiften för Schengenvisering från nuvarande 35 till 60 euro. Regeringen samrådde också men nämnden i denna fråga den 7 april 2006.

Offentliga utfrågningar m.m.

Den 7 juni 2006 anordnade EU-nämnden ett öppet seminarium, i samarbete med Kommittén för EU-debatt, om EU:s reflektionsperiod.

Yttranden

EU-nämnden yttrade sig den 21 mars 2006 till konstitutionsutskottet över Riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 – Riksdagen i en ny tid. Yttrandet (2005/06:EUN1y) återfinns som bilaga i konstitutionsutskottets betänkande (bet. 2005/06:KU21).

EU-nämnden yttrade sig den 24 mars 2006 till utrikesutskottet över regeringens skrivelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2005 (skr. 2005/06:85). Yttrandet (2005/06:EUN2y) återfinns som bilaga i utrikesutskottets betänkande (bet. 2005/06:UU10).

EU-nämnden har inte mottagit några yttranden från utskotten under riksdagsåret 2005/06.

 

Cosac

Cosacmötet arrangeras varje halvår av det EU-ansvariga organet i ordförande-landets parlament. Cosac (Conférence des organes spécialisés dans les affai-res communautaires et européennes des parlements de l’Union européenne, Konferensen mellan organen för gemenskaps- och EU-frågor vid Europeiska unionens parlament) är ett sedan 1989 upprättat forum för kontakter och diskussioner mellan de nationella parlamentens särskilda organ för EU-frågor och Europaparlamentet. Denna konferens är, som en följd av förhandlingarna om Amsterdamfördraget, numera också reglerad i ett protokoll till de grund-läggande EU- och EG-fördragen. Enligt detta protokoll får Cosac bidra med allt som konferensen finner att EU:s institutioner bör uppmärksamma, särskilt när det gäller unionens lagstiftande verksamhet. Representanter vid Cosacs möten kan inte binda sitt nationella parlament. I mötet deltar delegationer bestående av sex delegater från parlamentet i varje medlemsland och från Europaparlamentet samt av tre observatörer från kandidatländernas parlament. Observatörerna bereds tillfälle att delta i debatten, men inte i besluten.

Det 34:e Cosacmötet ägde rum i London den 9–11 oktober 2005. Den svenska delegationen leddes av EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich (s). I övrigt deltog Sonia Karlsson (s), Anita Jönsson (s), Agneta Lundberg (s), Bo Könberg (fp) samt Gustav Fridolin (mp). Vid mötet diskuterades bl.a. granskning av säkerhets- och försvarspolitiken, subsidiaritetskontrollen samt ratificeringen av det nya fördraget.

Under det österrikiska ordförandeskapet hölls ett s.k. ordförandemöte inom ramen för Cosac. Vid mötet, som hölls i Wien den 20 februari 2006, deltog Tommy Waidelich (s) och Carl B Hamilton (fp).

Det 35:e C0sacmötet hölls i Wien den 21–23 maj 2006. Den svenska delegationen leddes av Billy Gustafsson (s). I övrigt deltog Hillevi Larsson (s), Lars Lilja (s), Lennart Hedquist (m), Lennart Fremling (fp) samt Karin Thorborg (v). Vid mötet diskuterades bl.a. subsidiaritetskontrollen, grannlandspolitiken samt västra Balkan.

Den 26 och 27 april 2006 anordnade Litauens nationella parlament ett informellt möte för EU-kommittéernas ordföranden i de nordiska och baltiska staternas nationella parlament. Mötet hölls i den litauiska riksdagens (Seimas) lokaler och leddes av Vydas Gedvilas, ordförande i det litauiska parlamentets EU-kommitté. Deltagare var ordförandena för EU-kommittéerna i Danmark, Finland, Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Från EU-nämnden deltog Billy Gustafsson (s). Under mötet utbyttes synpunkter på dagordningen för det kommande Cosac-mötet den 22 och 23 maj 2006 i Wien. Mötet var det andra i sitt slag. Det första mötet hölls i Helsingfors i september 2005. Sverige deltog inte vid det mötet. Ett informellt nordiskt-baltiskt ordförandemöte ägde rum i Savonlinna den 3 juli 2006 då bl.a. det kommande Cosacmötet den 20–21 november 2006 diskuterades. Sverige representerades vid det mötet av nämndens vice ordförande Carl B Hamilton. Det fjärde mötet ägde rum den 28–30 september i Kuressaare på Ösel i Estland. Sverige deltog inte vid mötet.

Den 11 september 2006 hölls ett ordförandemöte inom ramen för Cosac i Helsingfors. Från EU-nämnden deltog Anita Jönsson (s) och Anders G Högmark (m). Vid mötet diskuterades bl.a. Cosacs sekretariat, kommissionens öppna dokumenthantering visavi de nationella parlamenten samt energifrågor.

Resor

För att få information om det pågående arbetet i det land som innehar ordförandeskapet i EU har EU-nämnden genomfört studieresor till London och Wien under riksdagsåret. Resan till London genomfördes den 6–8 november 2005. Bland programpunkterna fanns besök på både överhusets och underhusets Europautskott, lunchmöte med premiärminister Blairs rådgivare i EU-frågor, Kim Darroch, besök på Centre for European Research och det brittiska UD:s EU-avdelning. I resan deltog nämndens ordförande Tommy Waidelich (s), vice ordförande Carl B Hamilton (fp), Fredrik Olovsson (s), Eva Arvidsson (s), Lars Lindblad (m), Annelie Enochson (kd), Sven-Erik Sjöstrand (v), Agne Hansson (c) och Leif Björnlod (mp).

Studieresan till Wien genomfördes den 27–28 mars 2006. Delegationen besökte bl.a. det österrikiska parlamentets EU-utskott. På programmet stod även besök på Finansministeriet, på ”Wirtschaftskammer Österreich”, möte med Martthi Ahtisaari samt ett möte med statssekreteraren Hans Winkler. I resan deltog nämndens ordförande Tommy Waidelich (s), vice ordförande Carl B Hamilton (fp), Christina Axelsson (s), Agneta Lundberg (s), Börje Vestlund (s), Hillevi Engström (m), Sven-Erik Sjöstrand (v), Agne Hansson (c) samt Ulf Holm (mp).

På inbjudan av den tjeckiska deputeradekammarens utskott för europeisk integration gjorde nämnden ett besök i Tjeckien den 13–15 november 2005. Ledamöterna deltog i en konferens om fri rörlighet för arbetare inom EU som hölls den 13–14 november. Delegationen leddes av nämndens ordförande Tommy Waidelich (s) och vice ordförande Carl B Hamilton (fp) samt Sylvia Lindgren (s), Anders G. Högmark (m), Agne Hansson (c), Ulf Holm (mp) och Sven-Erik Sjöstrand (v). Efter konferensen genomfördes ett bilateralt besöksprogram med det tjeckiska utskottet den 14–15 november 2005. Konferensen ägnades åt erfarenhetsutbyte om den fria rörligheten inom EU. I det bilaterala programmet ingick möten med det tjeckiska parlamentets EU-utskott, Finansministeriet samt med vice utrikesminister Vladimir Müller.

Den 15–18 januari 2006 besökte en delegation från nämnden Bulgarien och Rumänien, på inbjudan av Bulgariens och Rumäniens parlament. I Bulgarien träffade delegationen bl.a. Europaministern Meglena Kuneva, vice justitieministern, vice inrikesministern, företrädare för vänskapsgruppen Bulgarien-Sverige, talmannen Georgi Pirinski samt chefen för kommissionens representation i Sofia, ambassadör Dimitris Kourkoulas. I Rumänien mötte delegationen senatens vice talman Teodor Meleşcanuo, talman Nicolae Văcăroiu, utskottet för europeisk integration och utrikesutskottet, ministern för administration och inrikes frågor Vasile Blaga, justitieministern Monica Macovei samt biträdande ministern för europeisk integration Leonard Orban. Diskussionerna i båda länderna rörde det kommande EU-inträdet, korruption samt organiserad och ekonomisk brottslighet. I resan deltog nämndens ordförande Tommy Waidelich (s), vice ordförande Carl B Hamilton (fp), Billy Gustafsson (s), Lennart Hedquist (m), Karin Thorborg (v) samt Leif Björnlod (mp).

Den 20–21 februari 2006 genomförde EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich (s) och vice ordförande Carl B Hamilton (fp) en resa till det ungerska parlamentet.

Besök

Under verksamhetsåret har EU-nämnden mottagit ett flertal besök. Den 16 september 2005 besöktes nämnden av det nederländska parlamentets talman Frans W. Weisglas. Den 27 september 2005 besöktes nämnden av en fransk parlamentarikerdelegation under ledning av Jean-Jack Queyranne, ordförande i den fransk-svenska vänskapsgruppen. En representant för nämnden deltog på inbjudan i ett möte med kommissionären McCree den 5 oktober 2005, arrangerat av näringsutskottet. En bulgarisk parlamentarikerdelegation besökte nämnden den 22 mars 2006. Chefen för det israeliska utrikesministeriets Europaenhet Amiram Magid besökte EU-nämnden den 23 mars 2006.

Det norska stortingets utrikesutskott under ordförandeskap av Olav Akselsen besökte EU-nämnden den 5 april 2006 och den 3 maj fick nämnden besök av en tjeckisk parlametarikerdelegation, ledd av Pavel Svoboda. Den 8 maj 2006 besöktes nämnden av Turkiets talman Bülent Arınç. Estlands talman Toomas Varek besökte nämnden den 18 maj 2006.

Övrigt

EU-nämndens kansli har, liksom under tidigare verksamhetsår, haft fortlöpande kontakter med olika institutioner inom EU, Sveriges ständiga representation vid EU, Statsrådsberedningens EU-enhet, EU-upplysningen vid Sveriges riksdag och med utskottens kanslier samt deltagit som föreläsare vid olika kurser och seminarier. Kansliet har också tagit emot flera nationella och internationella besök, varvid kansliet informerat om riksdagens arbete med EU-frågor.

 


Innehållsförteckning

1    EU-nämndens arbetsområde.................................................. 1

2    Sammansättning m.m........................................................... 1

3    Vissa uppgifter om verksamheten.......................................... 3

4    Offentliga utfrågningar m.m................................................... 5

5    Yttranden............................................................................. 5

6    Cosac.................................................................................. 6

7    Resor.................................................................................. 7

8    Besök.................................................................................. 8

9    Övrigt.................................................................................. 8

 

Elanders Gotab, Stockholm  2006

 

 [1]Samråd inför ministerrådsmöten om budgetfrågor sker, med EU-nämndens samtycke, på statssekreterarnivå.