Avtal om strategiskt partnerskap mellan EU och Kanada

Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM43 JOIN(2015) 10 slutlig

JOIN(2015) 10 slutlig

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2014/15:FPM 43

Avtal om strategiskt partnerskap mellan 2014/15:FPM 43 EU och Kanada

Utrikesdepartementet

2015-07-31

Dokumentbeteckning

JOIN(2015) 10 slutlig

Gemensamt förslag till Rådets beslut om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlsemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan.

Sammanfattning

Europeiska kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik föreslår att rådet fattar beslut om att Europeiska unionen på sina vägnar ska underteckna ett strategiskt partnerskapsavtal mellan unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan. Dessa föreslår även att rådet ska fatta beslut om att vissa delar av avtalet ska tillämpas provisoriskt mellan unionen och Kanada i avvaktan på att det träder i kraft.

Sverige välkomnar att unionen på sina vägnar undertecknar avtalet och godtar att stora delar av avtalet tillämpas provisoriskt mellan unionen och Kanada, under förutsättning att det i det slutliga rådsbeslutet slås fast att den provisoriska tillämpningen inte påverkar fördelningen av befogenheter mellan unionen och dess medlemsstater.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

Parallellt med förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Kanada (CETA) inleddes omförhandlingar av Ramavtalet EU-Kanada från 1976 om

handel och ekonomi (numera det Strategiska Partnerskapsavtalet, SPA) i september 2011. Förhandlingarna beaktade beslutet som togs år 2009 i Coreper om hanteringen av politiska klausuler i handelsavtal. Förhandlingarna om SPA avslutades den 8 september 2014. Förslaget presenterades i samband med ett möte i rådsarbetsgruppen COTRA den 14 april 2015.

1.2Förslagets innehåll

Det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Kanada innehåller

bland annat klausuler om de mänskliga rättigheterna, Internationella brottmålsdomstolen, icke-spridning av massförstörelsevapen, handeldvapen och lätta vapen och bekämpning av terrorism. Avtalet innehåller även bestämmelser om samarbete på områden såsom hälsa, miljö, hållbar utveckling, energi, skatter, utbildning och kultur, sysselsättning och sociala frågor, vetenskap och teknik och transport. Avtalet tar också upp frågor såsom rättsligt samarbete, penningtvätt, finansiering av terrorism samt organiserad brottslighet och korruption. Det strategiska partnerskapsavtalet kompletterar och hänvisar till frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada vars förhandlingar avslutades i augusti 2014.

Rådet föreslås fatta beslut om att Europeiska unionen på sina vägnar ska underteckna partnerskapsavtalet. Vidare föreslås att rådet, i enlighet med artikel 30 i avtalet och med förbehåll för de anmälningar som föreskrivs däri, ska fatta beslut om att stora delar av avtalet ska tillämpas provisoriskt mellan unionen och Kanada i avvaktan på att det träder i kraft. Den del av avtalet som rör konsulärt skydd ska enligt förslaget inte tillämpas provisoriskt.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Svensk lagstiftning kommer inte att påverkas av förslaget från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Tidigare samarbetsformer mellan EU och Kanada inom ramen för det föregående ramavtalet från 1976 kommer nu att omfattas av partnerskapsavtalet. Förslaget förväntas inte få budgetära konsekvenser.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Sverige välkomnar att unionen på sina vägnar undertecknar partnerskapsavtalet och godtar att stora delar av avtalet tillämpas provisoriskt mellan unionen och Kanada, under förutsättning att det i det slutliga rådsbeslutet slås fast att den provisoriska tillämpningen inte påverkar

fördelningen av befogenheter mellan unionen och dess medlemsstater. Frågan om ställningstagande till CETA hanteras i separat process.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Övriga medlemsstater har likt Sverige fört fram reservationer avseende att den provisoriska tillämpningen av partnerskapsavtalet inte får påverka fördelningen av befogenheter mellan unionen och dess medlemsstater.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Den Europeiska utrikestjänsten (EEAS) är angelägen om att partnerskapsavtalet ska kunna tillämpas provisoriskt. EEAS har befarat att medlemsstaterna ska begära att fler artiklar undantas från provisorisk tillämpning. I Kanada går ratificeringsförfarandet med parlamentet snabbt, varför Kanada är redo att låta avtalet tillämpas provisoriskt med kort varsel.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har inte sänts på remiss.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

De föreslagna rättsliga grunderna för beslutet är artikel 37 i EU-fördraget samt artiklarna 212.1, 218.5 och 218.8 andra stycket i EUF-fördraget.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Denna del av faktapromemorian är inte tillämplig eftersom partnerskapsavtalet inte är ett utkast till en lagstiftningsakt.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Förhandlingar om förslaget inleddes i samband med dess presentation i rådsarbetsgruppen COTRA den 14 april 2015. Förhandlingar har ännu inte avslutats.

4.2Fackuttryck/termer

CETA – Comprehensive Economic Partnership Agreement, nyligen färdigförhandlat frihandelavtal mellan EU och Kanada. Avtalet har ännu inte

ratificerats.

SPA – Strategic Partnership Agreement, det strategiska partnerskapsavtalet.