Bulgariens och Rumäniens beredskap för ett EU-medlemskap

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM103 KOM (2006) 214, SEC (2006) 595, SEC (2006) 596

KOM (2006) 214, SEC (2006) 595, SEC (2006) 596

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2005/06:FPM103

Bulgariens och Rumäniens beredskap för ett EU-medlemskap

Utrikesdepartementet

2006-06-22

Dokumentbeteckning

KOM (2006) 214

Monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria and Romania

SEC (2006) 595

Bulgaria May 2006 Monitoring Report

SEC (2006) 596

Romania May 2006 Monitoring Report

Sammanfattning

Översynsrapporterna visar att Rumänien och Bulgarien har gjort framsteg inom de områden som i respektive översynsrapport från oktober 2005 ansågs vara i behov av omedelbara åtgärder. Länderna uppfyller fortsatt de politiska Köpenhamnskriterierna och betraktas som fungerande marknadsekonomier. Mot bakgrund av gjorda framsteg bedömer kommissionen att de båda länderna kan träda in i Unionen 1 januari 2007 förutsatt att omedelbara åtgärder vidtas inom fyra områden för Rumänien och sex områden för Bulgarien. I regel handlar det om implementering av reformer och ny lagstiftning samt vidareutveckling av den administrativa kapaciteten. Senast i oktober 2006 avser kommissionen presentera nya översynsrapporter samt en rekommendation huruvida en anslutning blir möjlig 1 jan 2007 eller bör skjutas upp till 2008. Dessa rapporter kommer även att specificera behovet av eventuella skyddsklausuler inom enskilda sektorer eller geografiska områden.

Regeringen välkomnar kommissionens översynsrapporter för Bulgarien och Rumänien och stödjer dess slutsatser.

1 Förslaget

1.1 Innehåll

I april 2005 undertecknade Rumänien, Bulgarien och de 25 medlemsstaterna anslutningsfördragen för de båda länderna. Utöver Bulgarien och Rumänien har hittills (juni 2006) 17 medlemsstater ratificerat de bägge fördragen. I dessa står det att Bulgarien och Rumänien kommer att ansluta sig till Unionen januari 2007 om inte rådet, efter kommissionens rekommendation, beslutar att skjuta upp anslutningen till januari 2008.

För att försäkra sig om att Bulgarien och Rumänien fullbordar sina förberedelser inför medlemskapet följer kommissionen noggrant utvecklingen i de båda länderna. Den 16 maj 2006 presenterade kommissionen nya översynsrapporter för Bulgarien och Rumänien. I rapporterna gör kommissionen en översyn av de åtaganden som de bägge länderna gjort i anslutningsförhandlingarna, i synnerhet inom de områden som identifierades som särskilt kritiska i översynsrapporterna från oktober 2005. Kommissionens översyn omfattar totalt 140 olika områden inom respektive land. I översynsrapporterna klassificerar kommissionen ländernas förberedelser för medlemskap i tre kategorier: områden där man finner en tillfredsställande anpassning till EU:s regelverk, områden där ökade ansträngningar krävs samt områden som kräver omedelbara åtgärder från anslutningsländerna. Kommissionen bedömer att en tillfredsställande anpassning till EU:s regelverk skett inom merparten av områdena. Kommissionen noterar att de områden där omedelbara åtgärder krävs är fyra, fördelade på två kapitelområden, i Rumänien samt sex, fördelade på tre kapitelområden, i Bulgarien.

Bulgarien

Bulgarien fortsätter att uppfylla de politiska Köpenhamnskriterierna. I kommissionens översynsrapporter från oktober 2005 presenterades dock åtta områden där kraftansträngningar fortfarande ansågs nödvändiga. De områden som uppmärksammades var: den offentliga administrationen; rättsväsendet; kampen mot korruption och människohandel; förhållandena på fängelser; skyddet för och integreringen av minoriteter; barns rättigheter samt handikappades och mentalt sjukas rättigheter. Sedan oktober 2005 har Bulgarien gjort framsteg inom alla dessa områden och i synnerhet inom den offentliga administrationen. Fortsatt förbättring krävs dock. Reformerna inom rättsväsendet måste fullbordas och ytterligare åtgärder bör vidtas för att öka tillförlitligheten, transparensen och effektiviteten i domstolsväsendet samt för att komma till rätta med målbalanserna och omloppstiderna i domstolarna. I arbetet med korruptionsbekämpningen har gjort vissa framsteg men tydliga resultat måste visas i kampen mot korruptionen på hög nivå. Vidare krävs ökade ansträngningar i kampen mot människohandel, där Bulgarien fortsätter att vara ett transitland. Förhållandena i fängelserna har till viss del förbättrats men det förekommer kontinuerliga fall av övervåld mot fångar. Fortsatta framsteg måste göras vad gäller situationen på institutioner för barn, handikappade och mentalt sjuka. Situationen för den romska minoriteten i landet är fortsatt dålig och betydande ansträngningar krävs för att integrera romer i samhället.

Kommissionen meddelar i rapporten att Bulgariens positiva ekonomiska utveckling har fortsatt efter oktober 2005. Landet har en fungerande marknadsekonomi och kommer med dagens reformtakt att inom kort ha förmåga att hantera konkurrensen och marknadskrafterna inom Unionen. Den makroekonomiska stabiliteten är god och privatiseringsprocessen, liberaliseringen samt omstruktureringen av ekonomin har uppnått en avancerad nivå. Ytterligare ansträngningar krävs dock för att underlätta företags in- och utträde på den bulgariska marknaden. Kommissionen understryker här Bulgariens stora utmaning med att förenkla och effektivisera det administrativa och rättsliga systemet.

Bulgarien har gjort påtagliga framsteg i sitt närmande till gemenskapens regelverk (acquis). Kommissionen noterar att Bulgarien sedan den förra rapporten från oktober 2005 har reducerat antalet områden som kräver omedelbara åtgärder från sexton till sex. Följande områden och åtgärder identifieras som särkilt kritiska:

Inrättande av ett fungerande integrerat kontroll- och administrationssytemet (IACS) inom jordbruket (Jordbruk kap 7)

Tillämpning av EU:s regelverk rörande TSE och slakteriavfall (Jordbruk kap 7)

Konkreta resultat vad avser bekämpningen av organiserad brottslighet (Rättsliga och inrikes frågor kap 24)

Effektivare implementering av lagar mot korruption och bedrägerier. (Rättsliga och inrikes frågor kap 24)

Effektivare implementering av regler avseende penningtvätt. (Rättsliga och inrikes frågor kap 24)

Förstärkt finansiell kontroll rörande struktur- och sammanhållningsfonden . (Finansiell kontroll kap 28)

Rumänien

Rumänien fortsätter att uppfylla de politiska kriterierna. Fortsatta kraftansträngningar är dock nödvändiga inom ett antal områden. I översynsrapporten från oktober 2005 identifierades följande nio områden vara i behov av förbättring: den offentliga administrationen; rättsväsendet; kampen mot korruption och människohandel; förhållandena på fängelser; återlämnandet av egendom; skyddet för och integreringen av minoriteter; barns rättigheter samt handikappades och mentalt sjukas rättigheter. Sedan kommissionens rapport i oktober 2005 har utvecklingen varit positiv inom de utpekade områdena. I synnerhet har stora framsteg gjorts inom rättsväsendet och vad gäller barnens rättigheter. Rumänien får dock fortsatta anmärkningar inom ett antal områden. Reformtakten i den offentliga administrationen måste öka och kommissionen uttrycker en viss oro över att regeringen ökar sitt inflytande på bekostnad av parlamentet. Den tidigare kritiserade korruptionsbekämpningen har tagit fart och antalet utredningar av korruption på hög nivå som lett till åtal har ökat påtagligt. För att framgången inte ska bli tillfällig måste man dock konsolidera och bygga vidare på gjorda insatser. Rumänien är fortfarande ett transitland för människohandel. Den främsta orsaken till detta är enligt kommissionen en låg administrativ och operationell kapacitet i kampen mot organiserad brottslighet. Fortsättningsvis är framstegen begränsade vad gäller behandlingen av fångar samt skyddet och integreringen av Roma-minoriteten.

Kommissionen noterar fortsatta framgångar i den rumänska ekonomin. Landet har en fungerande marknadsekonomi. Förutsatt att dagens reformtakt bibehålls kommer man inom kort ha förmåga att hantera konkurrensen och marknadskrafterna inom Unionen. Den makroekonomiska stabiliteten är god och man tillämpar en anpassad finans- och penningpolitik som motverkar makroekonomisk obalans. Privatiseringsprocessen fortlöper i en långsam takt och fortsatta omstruktureringar sker i energi-, gruv- och transportsektorn. Företagsklimatet förbättras och ändringar i konkurslagstiftningen har underlättat marknadsutträde. Konkurslagstiftningen är dock ännu inte anpassad till EU-standard. En hög ungdomsarbetslöshet (23,8 %) och långtidsarbetslöshet (4,4 %) kastar sin skugga över Rumäniens relativt stabila arbetslöshetsnivå på 7,7 %

Rumänien har gjort påtagliga framsteg i närmandet till gemenskapens regelverk (acquis). I förra årets översynsrapport meddelade kommissionen att omedelbara åtgärder krävdes inom 14 områden. Dessa har nu minskat till fyra områden fördelade på två kapitel:

Ackreditering av institutioner som handhar CAP-medel; baserat på gjorda framsteg. (Jordbruk kap 7)

Inrättande av ett integrerat administrations- och kontrollsystem (IACS) inom jordbruksområdet baserat på gjorda framsteg (Jordbruk kap 7)

Tillämpning av gemenskapens regelverk rörande TSE och slakteriavfall (Jordbruk kap 7)

Åtgärder för att säkerställa att skatteadministrationens IT-system kan operera tillsammans med övriga EU för att möjliggöra en korrekt moms-insamling. (Skatter kap 24)

Den fortsatta processen

Bulgarien och Rumänien förväntas kunna ansluta sig till Unionen som planerat den 1 januari 2007 förutsatt att omedelbara åtgärder vidtas inom utpekade områden. Kommissionen kommer även fortsättningsvis att följa utvecklingen i de båda länderna. Nya översynsrapporter presenteras senast i början av oktober 2006 innehållande en rekommendation om EU- inträde 2007 eller 2008. I dessa rapporter kommer kommissionen att specificera behovet av eventuella skyddsklausuler inom enskilda sektorer eller geografiska områden.

1.2 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

1.3 Budgetära konsekvenser

Sveriges andel av kostnaderna för utvidgningen av Unionen till Bulgarien och Rumänien beräknas till ca 1,5 miljarder kronor per år under nästa finansiella perspektiv (2007-2013).

2 Ståndpunkter

2.1 Svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar kommissionens översynsrapporter för Bulgarien och Rumänien och stödjer dess slutsatser. Kommissionen sätter på detta sätt ökad press på reformansträngningarna i de bägge länderna samtidigt som det tidiga anslutningsdatumet den 1 januari 2007 står fast. Regeringens målsättning är att Bulgarien och Rumänien inträder som EU-medlemmar 1 januari 2007 förutsatt att länderna är redo. Det är därför viktigt att länderna nu genomför de åtgärder som kommissionen identifierat i översynsrapporterna.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

2.3 Institutionernas ståndpunkter

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har inte gått ut på remiss

3 Övrigt

3.1 Fortsatt behandling av ärendet

3.2 Rättslig grund och beslutsförfarande

Artikel 49 i EU-fördraget, vilket innebär att beslutet fattas med enhällighet i rådet (efter att de har hört kommissionen och efter samtycke av Europaparlamentet).

3.3 Fackuttryck/termer