Förordning om jordbruks- och fiskestatistik

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM46 KOM (2012) 724

KOM (2012) 724
FPM_201213__46

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2012/13:FPM46

Förordning om jordbruks- och fiskestatistik

Finansdepartementet

2013-01-16

Dokumentbeteckning

KOM (2012) 724

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa lagstiftningsakter inom jordbruks- och fiskestatistik

Sammanfattning

Syftet med förslaget är att anpassa nio lagstiftningsakter som reglerar jordbruks- och fiskestatistik till den nya institutionella ordningen med delegerade akter och genomförandeakter i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Dels föreslås att de beslut som tidigare fattats inom kommittologin nu ska genomföras som delegerade akter, dels föreslås att hänvisningen till ständiga kommittén för jordbruksstatistik (CPSA-kommittén) byts ut till en hänvisning till kommittén för det europeiska statistiksystemet (ESS-kommittén).

Regeringen anser att befogenheten att anta delegerade akter ska ges till kommissionen för en period om fem år, i likhet med andra lagstiftningsakter inom statistikområdet. Delegeringen av befogenhet ska förlängas med fem år om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning. Regeringen anser vidare att CPSA-kommittén även i fortsättningen ska bistå kommissionen när denna utövar sina befogenheter.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Till följd av att fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) har trätt i kraft måste de befogenheter som tilldelas kommissionen anpassas till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget. Kommissionen har åtagit sig att se över lagstiftningsakter som för närvarande innehåller hänvisningar till det föreskrivande förfarandet med kontroll för att anpassa dem efter kriterierna i fördraget. De nio aktuella lagstiftningsakter som reglerar jordbruks- och fiskestatistik innehåller hänvisningar till det föreskrivande förfarandet med kontroll och bör därför ses över mot bakgrund av kriterierna i fördraget.

Kommissionen beslutade förslaget den 10 december 2012.

1.2 Förslagets innehåll

I EUF-fördraget görs en åtskillnad mellan dels befogenheter som delegeras till kommissionen så att den kan anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke-väsentliga delar av en lagstiftningsakt, dels befogenheter som tilldelas kommissionen så att den kan anta enhetliga villkor för genomförandet av unionens rättsligt bindande akter.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik definieras det europeiska statistiksystemet (ESS) som ett partnerskap mellan EU:s statistikmyndighet, dvs. kommissionen (Eurostat), och de nationella statistikbyråerna och andra nationella myndigheter som i medlemsstaterna ansvarar för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik.

ESS-kommittén är den övergripande kommittén inom det europeiska statistiksystemet (ESS). Den bistår kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter inom vissa statistikområden. Till dessa områden hör dock inte jordbruks- och fiskestatistik, där kommissionen bistås av CPSA-kommittén.

Kommissionen föreslår en ny struktur för ESS som syftar till bättre samordning och partnerskap i en tydlig struktur inom systemet, där ESS-kommittén är högsta strategiska organ. En aspekt av denna effektivisering är att samla kommittéförfarandebefogenheterna hos ESS-kommittén. ESS-kommittén gav i februari 2012 sitt stöd till denna nyordning.

Förslaget är därför att ändra nedanstående nio lagstiftningsakter, dels så att de beslut som tidigare fattats inom kommittologin nu ska genomföras som delegerade akter, dels så att hänvisningen till CPSA-kommittén byts ut till en hänvisning till ESS-kommittén.

  • Rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter,

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 om räkenskaper för jordbruket i gemenskapen,

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1921/2006 om rapportering av statistiska uppgifter om landade fiskeriprodukter i medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1382/91,

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 762/2008 om inlämning av statistik över vattenbruket från medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 788/96,

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1165/2008 om statistik över besättningar och köttproduktion och om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/24/EEG och 93/25/EEG,

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i vissa andra områden än dem i Nordatlanten (omarbetning),

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 217/2009 om avlämnande av statistikuppgifter om fångster och fiskeriaktiviteter från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens västra del (omarbetning),

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (omarbetning),

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 543/2009 om skördestatistik och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 837/90 och (EEG) nr 959/93.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Gällande svenska regler är lag (2001:99) om den officiella statistiken och förordning (2001:100) om den officiella statistiken. Förslaget innebär inte någon förändring i det svenska regelverket.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Förslaget påverkar inte statsbudgeten eller unionens budget.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen anser att befogenheten att anta delegerade akter ska ges till kommissionen för en period om fem år, i likhet med andra lagstiftningsakter inom statistikområdet. Delegeringen av befogenhet ska förlängas med fem år om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning. Regeringen anser vidare att CPSA-kommittén även i fortsättningen ska bistå kommissionen när denna utövar sina befogenheter. Jordbrukspolitiken är harmoniserad mellan medlemsstaterna. Det är därför viktigt att beslut och råd om statistik tar hänsyn till de behov som finns för att kunna utvärdera och följa upp jordbrukspolitiken. Den kompetens som finns i CPSA-kommittén bör vara bättre än den kompetens som finns i ESS-kommittén för att nå detta mål.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaternas ståndpunkter är ännu inte kända.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Europaparlamentet har ännu inte tagit ställning till förslaget.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har inte sänts på remiss.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Rättslig grund är artikel 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Beslut fattas av rådet med kvalificerad majoritet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Kommissionen har inte gjort någon analys av subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Förslaget kommer att behandlas i rådets arbetsgrupp för statistik. Beslut kan förväntas under 2013.

4.2 Fackuttryck/termer