Gemensamt meddelande om EU, Latinamerika och Västindien

Fakta-PM om EU-förslag 2018/19:FPM49 Join (2019) 6

Join (2019) 6

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2018/19:FPM49

Gemensamt meddelande om EU, 2018/19:FPM49
Latinamerika och Västindien  
Utrikesdepartementet  
2019-05-20  

Dokumentbeteckning

Join (2019) 6

Gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet: EU, Latinamerika

och Västindien: förenade krafter för en gemensam framtid

Sammanfattning

I det gemensamma meddelandet ”EU, Latinamerika och Västindien: förenade krafter för en gemensam framtid” redovisar kommissionen och den höga representanten sin vision om hur EU:s förbindelser med Latinamerika och Västindien bör utvecklas. Visionen för ett fördjupat och moderniserat biregionalt partnerskap fokuserar på fyra ömsesidigt förstärkande prioriteringar: välstånd, demokrati, resiliens och effektiv global styrning. Målet med det förnyade partnerskapet är att regionerna ska samarbeta närmare i frågor som anses kräva gemensamma ansträngningar. Regeringen välkomnar kommissionens och den höga representantens vision för det kommande samarbetet med Latinamerika och Västindien. Utvecklingen har de senaste decennierna generellt sett varit positiv och länderna i regionen har blivit allt viktigare aktörer på den internationella arenan, vilket bäddar för en ny ansats om ett fördjupat partnerskap och närmare samarbete mellan EU och regionen. Meddelandet belyser flera prioriterade områden för fördjupat samarbete de kommande åren vilka ligger väl i linje med regeringens prioriteringar, såsom att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna inklusive jämställdhet, stödja hållbar tillväxt och att bekämpa klimatförändringarna.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

Den 16 april 2019 presenterade kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik till Europaparlamentet och rådet ett gemensamt meddelande som behandlar förbindelserna mellan EU å ena sidan och Latinamerika och Västindien å andra sidan. Meddelandet tar avstamp i det strategiska partnerskap som har funnits mellan regionerna sedan 1999 och som bygger på respekt för grundläggande friheter, hållbar utveckling och ett starkt, regelbaserat internationellt system. På grundval av regionens ökade betydelse för EU och dess medlemsstater har kommissionen och den höga representanten utarbetat meddelandet i syfte att fördjupa det strategiska och målinriktade arbetet mellan EU och regionen.

1.2Förslagets innehåll

EU, Latinamerika och Västindien ingick 1999 ett strategiskt partnerskap. Partnerskapet har under 20 år utgjort grunden i relationen och regionerna är idag än mer sammankopplade än någonsin tidigare. EU har undertecknat associeringsavtal, frihandelsavtal eller politiska samarbetsavtal med 27 av de 33 länderna i Latinamerika och Västindien. Handelsförbindelserna är omfattande. EU är de latinamerikanska och västindiska ländernas tredje största handelspartner och EU är den största investeraren i regionen.

Kommissionen och den höga representanten har presenterat det gemensamma meddelandet i syfte att ytterligare fördjupa relationerna mellan regionerna och för att EU tillsammans med Latinamerika och Västindien ska kunna förena sina krafter för en gemensam framtid. Meddelandet listar fyra ömsesidigt förstärkande prioriteringar som det moderniserade partnerskapet fokuserar på: välstånd, demokrati, resiliens och effektiv global styrning.

Partnerskapet för välstånd prioriterar att slutföra förhandlingar och säkerställa ratificering och fullt genomförande av associeringsavtal, handelsavtal och avtal om ekonomiskt partnerskap mellan EU, Latinamerika och Västindien. Hållbar handel och hållbara investeringar, inklusive närmare samarbete vad gäller den gröna och blå ekonomin, ska främjas. Likaså ska investeringarna i kunskap, innovation och humankapital öka och små och medelstora företag ska uppmanas att verka för ökad efterlevnad av internationella arbetsnormer för att främja bättre arbetsvillkor.

Partnerskapet för demokrati understryker demokratins och de mänskliga rättigheternas, inklusive rättsstatens principers, centrala roll i EU:s partnerskap med Latinamerika och Västindien. Ett särskilt fokus läggs på yttrandefrihet och föreningsfrihet; jämställdhet mellan könen; ickediskriminering; barn och ungdomar; ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter; ett opartiskt rättsväsende och effektiva rättssystem; och stopp för tortyr och avskaffande av dödsstraff. Det civila samhällets egenmakt ska

stärkas genom främjandet av en fri och säker miljö för dem att verka i. Effektiva offentliga institutioner ska stödjas och korruption, penningtvätt och finansiering av terrorism ska bekämpas.

Partnerskapet för resiliens understödjer ansatsen att bekämpa klimatförändringarna och i synnerhet begränsa de klimatrisker som särskilt drabbar de små önationerna under utveckling i Västindien. Vidare ska de sociala ojämlikheterna reduceras genom god dialog och erfarenhetsutbyte. Säkerheten för medborgarna i båda regioner och kampen mot den organiserade brottsligheten ska stärkas genom att erfarenheter utbyts och möjligheter till ytterligare samarbete ses över, däribland inom ramen för existerande brottsbekämpande organ. Utbytesprogram för direkta personkontakter och interkulturella dialoger ska ytterligare främja det kulturella samarbetet.

Partnerskapet för effektiv global styrning syftar till att bevara, reformera och stärka den effektiva multilateralismen, i synnerhet genom att stödja insatser för omfattande reform av FN-systemet. Samarbetet om fred och säkerhet ska fördjupas både genom att EU fortsatt engagerar sig i genomförandet av fredsavtalet i Colombia och att länderna i Latinamerika och Västindien ingår i och bidrar till insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Tillsammans med Latinamerika och Västindien ska EU verka för ett fullständigt genomförande av både Parisavtalet och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Det multilaterala handelssystemet ska stärkas, bland annat genom reform av Världshandelsorganisationen.

EU:s politiska dialoger med länderna i Latinamerika och Västindien och de regionala grupperna ska fortgå. Inför större internationella konferenser bör informella samråd mellan EU och regionen intensifieras. Stödet till den regional integration ska prioriteras. Det politiska engagemanget och möjligheten att kunna agera samfällt för att främja demokrati, fred och säkerhet förblir viktiga. Den internationella kontaktgruppen för Venezuela är ett tydligt exempel på hur länder från båda regioner agerar tillsammans för att lösa den politiska, humanitära och ekonomiska kris som råder i landet. Vidare nämns utbyte av kunskap och expertis; främjande och utnyttjande av både offentlig och privat finansiering och trepartssamtal som särskilt viktiga metoder för att stärka partnerskapet.

Samarbetet mellan EU, Latinamerika och Västindien ska skräddarsys för att passa de olika länderna i regionen och deras olika politiska prioriteringar. Det riktade utvecklingssamarbetet bör fortsätta och sakkunskap om fattigdomsutrotning, styrning och flyktingkriser bör utbytas. Fokus ska vara på de länder som är konfliktdrabbade, minst utvecklade och mest sårbara.

EU:s samarbete med det civila samhället, tankesmedjor, lokala myndigheter,

företagssektorn, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, kulturorganisationer, universitetsvärlden och ungdomar behöver fördjupas ytterligare. Det nära samarbetet mellan EU och regionala organisationer bör fortsätta.

De förslag som har presenterats av kommissionen och den höga representanten syftar till att stärka partnerskapet mellan EU, Latinamerika och Västindien. Genom att förslagen genomförs bör EU:s yttre åtgärder bli mer samordnade och enhetliga, och ge EU möjligheten att tillsammans med Latinamerika och Västindien bättre förenas i krafterna för en gemensam framtid.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Meddelandet i sig har ingen verkan på svenska regler.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Meddelandet har inga budgetära följder.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar kommissionens och den höga representantens gemensamma meddelande om ett fördjupat och moderniserat partnerskap med Latinamerika och Västindien. Regeringen antog under den förra mandatperioden en handlingsplan för förbindelserna med Latinamerika och Karibien som ligger väl i linje med de förslag som förs fram i meddelandet.

Sverige har nära band med såväl befolkningarna som regeringarna i Latinamerika och Västindien. Det svenska förtroendekapitalet i regionen är stort vilket öppnar för stora möjligheter för Sverige både bilateralt och genom EU. Det är därför särskilt välkommet att kommissionen och den höga representanten ytterligare vill växla upp partnerskapet med regionen.

I synnerhet kan meddelandets starka fokus på demokratifrämjande och satsningar för att öka jämställdheten, både i EU och i regionen, lyftas fram som viktiga aspekter för regeringen. Att handelsförbindelserna ska fördjupas är angeläget för ett exportberoende land som Sverige. Klimatet är vår tids ödesfråga och regeringen välkomnar de ytterligare satsningar för att begränsa klimatförändringarna som presenteras i meddelandet.

Regeringen kommer att fortsätta att verka för en fördjupning och breddning av relationen med Latinamerika och Västindien, såväl bilateralt som samfällt inom EU.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Samtliga medlemsstater har välkomnat kommissionens meddelande.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Endast rådet har uttalat sig över kommissionens och den höga representantens meddelande. Rådets slutsatser är generellt hållna och det välkomnar kommissionens meddelande. I slutsatserna betonas behovet av fördjupade relationer mellan regionerna och vikten av ett förstärkt demokratifrämjande, närmare handelsförbindelser och ett mer strukturerat samarbete för att bekämpa klimatförändringarna.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Meddelandet har inte gått ut på remiss.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Rubriken är inte tillämplig eftersom meddelandet inte innehåller förslag till lagstiftningsakter.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Rubriken är inte tillämplig eftersom meddelandet inte innehåller förslag till lagstiftningsakter.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

De åtgärder meddelandet föreslår rör olika rådskretsar och avser frågeområden med olika komptensbestämmelser. Åtgärdsförslagen behandlas i sina respektive sammanhang. Inget ytterligare rådsbeslut krävs.

4.2Fackuttryck/termer