Kommissionens arbetsprogram 2011

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM50 KOM (2010) 623

KOM (2010) 623
FPM_201011__50

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2010/11:FPM50

Kommissionens arbetsprogram 2011

Statsrådsberedningen

2010-12-22

Dokumentbeteckning

KOM (2010) 623

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Kommissionens arbetsprogram för 2011.

Sammanfattning

Arbetsprogrammet består av 40 strategiska initiativ som ska antas under 2011 och en lista över initiativ kommissionen kan komma att anta under den fortsatta mandatperioden(2012-2014). Initiativen kan sorteras in under fem politiska huvudprioriteringar:

1. Hantering av den ekonomiska krisen

2. Skapa tillväxt och sysselsättning genom EU 2020-strategin

3. En agenda för medborgarna: bygga ett område för frihet, rättvisa och säkerhet

4. Att göra det mesta av EU:s politik: inleda förhandlingarna inför nästa fleråriga budgetram

5. Öka EU:s inflytande på den globala arenan

De fem politiska huvudprioriteringarna arbetsprogrammet bygger på presenterades av kommissionens ordförande José Manuel Barroso för första gången i ett tal om unionens tillstånd i Europaparlamentet i september 2010.

Till stor del är de initiativ kommissionen kommer att lägga fram under kommande år inriktade på ekonomisk återhämtning. Regeringen ser i stort positivt på kommissionens arbetsprogram. Liksom kommissionens arbete kommer den svenska regeringens arbete 2011 präglas av fortsatt ekonomisk krishantering och att skapa tillväxt.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Kommissionens årliga arbetsprogram anger politiska prioriteringar och hur resurser ska fördelas under år 2011 vilket ger ramarna för att förbereda kommissionens förslag till budget. Arbetsprogrammet ger även, i stora drag , en beskrivning av kommissionens prioriteringar de kommande fyra åren. (2011-2014). Kommissionens stora inflytande på EU:s dagordning innebär att arbetsprogrammet påverkar vilka stora EU-frågor den svenska regeringen kommer ägna sig åt under kommande år.

1.2 Förslagets innehåll

Arbetsprogrammet innehåller 40 strategiska initiativ som kommissionen kommer att lägga fram under 2011. Dessa initiativ är indelade i fem huvudprioriteringar: hantering av den ekonomiska krisen, skapa sysselsättning och tillväxt genom EU 2020-strategin, en agenda för medborgarna: bygga ett område för frihet, rättvisa och säkerhet, att inleda förhandlingarna inför nästa fleråriga budgetram samt att öka EU:s inflytande på den globala arenan.

Till arbetsprogrammet hör en bilaga där respektive initiativ beskrivs närmare och när under året det planeras att presenteras.

1.2.1 Ekonomisk krishantering och återhämtning för EU:s ekonomi.

Den främsta prioriteringen för nästa års arbete. Förslag som läggs fram omfattar exempelvis att införa en lagstiftningsram för att hantera bankkrisen, lägga fram förslag om att stärka skyddet för konsumenter som köpt finansiella tjänster och ta fram en förordning om kreditvärderingsinstitut – med syfte att komplettera reformeringen av den finansiella sektorn under 2011.

1.2.2 Skapa sysselsättning och tillväxt genom EU 2020-strategin.

Ett omfattande antal förslag på inre marknads-området kommer att presenteras under året med utgångspunkt i de olika flaggskeppsinitiativ som kommissionen lanserat inom EU 2020-strategin. Kommissionen kommer bland annat att presentera sin vision för ett resurseffektivt Europa, och särskild uppmärksamhet ägnas åt energiinfrastruktur och energieffektivitet. En vitbok om den framtida transportpolitiken kommer att presenteras.

Kommissionen kommer föreslå nya finanspolitiska genomförandeåtgärder och lägga fram förslag om att stödja EU-företagens konkurrenskraft, särskilt för små och medelstora företag. Andra förslag som kan förväntas är ett initiativ om socialt medvetna företag [Social Business Initiative] och ett lagstiftningsförslag om utstationering av arbetstagare och arbetstid som ska utarbetas i nära dialog med arbetsmarknadens parter. Dessutom kommer regelverken om företagsbeskattning och mervärdesskatt att förbättras.

1.2.3 En agenda för medborgarna: bygga ett område med frihet, rättvisa och säkerhet.

Förslagen kommissionen aviserar syftar till att stärka medborgarnas rättigheter och att de rättigheter som beviljas på EU-nivå ska få en praktisk innebörd. Man kommer bl.a. föreslå en gemensam referensram för avtalsrätt, göra en översyn av civilskyddslagstiftningen samt lägga fram ett direktiv om brottsoffers rättigheter. Asyl och migrationsfrågorna är också fortsatt i fokus under 2011.

1.2.4 Öka EU:s inflytande på den globala arenan.

Kommissionen avser bland annat att stödja den nya Europeiska utrikestjänsten, tillämpa 2020 års tillväxtmål i internationella sammanhang och fortsätta att förbättra EU:s utvecklingsbistånd genom att fokusera på mest behövande. Ett meddelande om ”EU i världen” kan förväntas i februari. Kommissionen kommer även att presentera sina första tekniska rapporter om Islands medlemsansökan.

1.2.5 Inleda förhandlingarna för nästa fleråriga budgetram med ambitionen att det ska vara en modern EU-budget.

Kommissionen presenterar meddelande och förslag till förordning om nästa långtidsbudget (finansiella perspektiv) samt förslag till egnamedelsförordning i juni 2011. Därefter följer kompletterande förslag.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Ej aktuellt då kommissionens arbetsprogram inte innehåller förslag till lagtexter.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Ej tillämpligt.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar i stort kommissionens arbetsprogram. De fem huvudprioriteringarna täcker in många angelägna politikområden så som EU2020, hantering av den ekonomiska krisen, startskottet för EU:s nästa långtidsbudget och EU:s yttre förbindelser. Regeringen kommer att få anledning att återkomma till samtliga av dessa initiativ under det kommande året allt eftersom kommissionen lägger förslagen.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaterna ståndpunkter är ännu ej kända.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Institutionernas ståndpunkter är ännu ej kända.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Kommissionens arbetsprogram har ej sänts på remiss.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Ej tillämpligt.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Ej tillämpligt.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Kommissionen inleder ett samarbete med rådet, Europaparlamentet och andra intressenter om genomförandet av programmet och de olika initiativen.

4.2 Fackuttryck/termer

-