Rådsbeslut om Europeiska unionens ståndpunkt inför Världsradiokonferensen 2019 (WRC-19)

Fakta-PM om EU-förslag 2018/19:FPM40 KOM (2019) 117 slutlig, KOM (2019) 117 slutlig (bilaga)

KOM (2019) 117 slutlig, KOM (2019) 117 slutlig (bilaga)

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2018/19:FPM40

Rådsbeslut om Europeiska unionens 2018/19:FPM40
ståndpunkt inför  
Världsradiokonferensen 2019 (WRC-  
19)  
Näringsdepartementet  
2019-03-22  

Dokumentbeteckning

KOM (2019) 117 slutlig

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid Internationella teleunionens (ITU) världsradiokonferens 2019 (WRC-19)

KOM (2019) 117 slutlig (bilaga)

BILAGA till Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid Internationella teleunionens (ITU) världsradiokonferens 2019 (WRC-19)

Sammanfattning

Kommissionens förslag avser ett beslut i rådet om att fastställa de ståndpunkter som ska intas på unionens vägnar vid Internationella teleunionens (ITU) Världsradiokonferens 2019 (WRC-19). Vid konferensen ska antas ändringar av ITU:s radioreglemente. Radioreglementet tilldelar radiofrekvensspektrum till definierade radiokommunikationstjänster och fastställer tekniska villkor för spektrumanvändning för att undvika skadlig störning. De senaste ändringarna av radioreglementet trädde i kraft den 1 januari 2017. WRC-19, som anordnas den 28 oktober–22 november 2019, har i uppgift att anta ändringar av radioreglementet i form av slutliga akter från konferensen.

Regeringen stöder i allt väsentligt kommissionens förslag.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

Världsradiokonferensens (WRC) viktigaste uppgift är att revidera ITU:s Radioreglemente (ITU-RR), som är ett bindande internationellt avtal. Avtalet reglerar vilken radioanvändning som ska skyddas från skadlig störning i olika frekvensband. Den svenska synen på ITU-RR är att allokeringarna är bindande för Sverige i den mån svensk radioanvändning påverkar andra stater. Sverige kan alltså nationellt besluta om avvikelser från allokeringar i ITU-RR så länge det inte bedöms påverka någon annan stat. Vidare kan Sverige komma överens med andra berörda grannländer att göra avsteg från ITU-RR. EU:s medlemsstater förhandlar i ITU som självständiga medlemmar. I praktiken samordnas dock de europeiska ländernas ståndpunkter genom organisationen CEPT (Conférence Européenne des Postes et Télécommunications). Vid själva konferensen bedrivs sedan stora delar av förhandlingarna med resten av världen utifrån konsoliderade europeiska ståndpunkter.

CEPT har sedan 2015 förberett sakunderlaget för förhandlingarna i WRC-19. Alla CEPT-möten har varit öppna för berörda parter. Den 11 maj 2017 anordnade kommissionen och CEPT dessutom en gemensam workshop för att presentera de preliminära europeiska målen på området, redogöra för läget inom CEPT och få in synpunkter från berörda parter. Efter ett offentligt samråd antog EU:s rådgivande grupp för radiospektrumpolitik (Radio Spectrum Policy Group, RSPG) den 3 oktober 2018 sitt yttrande om den föreslagna unionsståndpunkten för WRC-19. Kommissionen har tagit dessa synpunkter i beaktande vid utarbetande förslaget till beslut.

Den 22 november 2019 planeras WRC-19 att under sin avslutande session anta konferensens slutakter med ändringar av radioreglementet. Syftet med slutakterna är att revidera ITU-RR, vari anges allokering av radiospektrum för olika typer av tjänster, till följd av teknisk utveckling och ändrad efterfrågan.Konferensens slutakter kommer att bli bindande för parterna i enlighet med artikel 4.3 i ITU:s stadga.Världsradiokonferensen 2019 (WRC- 19), som anordnas den 28 oktober–22 november 2019 i Sharm el-Sheik, Egypten, har i uppgift att anta ändringar av radioreglementet i form av slutliga akter från konferensen, vilka ska antas som ett enda konsoliderat dokument. Eftersom konferensens slutakter kan komma att påverka även frågor där EU har kompetens, finns det ett behov av att EU:s medlemsstater i dessa delar samordnar sina ståndpunkter vid konferensen. Kommissionen har därför lagt fram ett förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid Internationella teleunionens (ITU) världsradiokonferens 2019 (WRC-19). Kommissionen antog förslaget den 28 februari 2019.

1.2Förslagets innehåll

Kommissionen framhåller i sitt förslag att det är viktigt att fastställa de ståndpunkter som ska intas på unionens vägnar under förhandlingarna vid WRC-19 om antagande av ändringar av radioreglementet i form av bindande internationella bestämmelser, eftersom dessa ändringar kan påverka gemensamma bestämmelser i unionslagstiftningen.

Kommissionen lyfter i sitt förslag bland annat fram följande dagordningspunkter som kan påverka gemensamma bestämmelser eller ändra deras tillämpningsområde:

-Punkt 1.8, som syftar till att främja säkerhet för människoliv till sjöss genom att införa en andra leverantör av GMDSS- tjänster (det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss) i 1,6 GHz- bandet, i enlighet med det arbete som gjorts i Internationella sjöfartsorganisationen.

-Punkt 1.9.1, som syftar till att främja säkerhet till sjöss genom att upprätthålla integriteten för det automatiska identifieringssystemet (AIS) för sjöfart och funktionerna för det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss (GMDSS) i förhållande till det ökande antalet autonoma radioutrustningar till sjöss (som använder spektrum som tilldelats AIS utan att helt uppfylla AIS-krav och som därför äventyrar traditionell AIS-användning och sjösäkerheten).

-Punkt 1.12, som syftar till överväganden för eventuell global eller regional spektrumallokering för genomförandet av intelligenta transportsystem (ITS).

-Punkt 1.13, som syftar till att identifiera band för internationell mobiltelekommunikation (IMT), i praktiken 5G-band i högre frekvenser, och lägga till mobilallokering om så behövs.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Bestämmelser om användning av radiosändare i Sverige finns i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som förvaltar radiofrekvenser, tar fram den nationella frekvensplanen och tilldelar tillstånd att använda radiosändare i Sverige. ITU:s radioreglemente är ett bindande internationellt avtal. PTS frekvensförvaltning och tillståndsgivning måste ta hänsyn till radioreglementet.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Kommissionens förslag medför inga direkta budgetära konsekvenser.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen stöder i allt väsentligt kommissionens förslag, vilket bedöms leda till att EU:s medlemsstater kan samordna sitt agerande under konferensen och därigenom nå så stort genomslag som möjligt för EU:s gemensamma ståndpunkter.

2.2”Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaternas ståndpunkter är inte kända.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Institutionernas ståndpunkter är inte kända.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har inte sänts på remiss.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Artikel 218.9 i EUF-fördraget. Inför den senaste världsradiokonferensen år 2015, WRC-15, antog rådet ickebindande slutsatser för att koordinera EU:s ståndpunkter. EU-domstolen fastslog i dom Kommissionen mot rådet, C‑687/15, EU:C:2017:803, att rådet istället borde ha antagit ett rådsbeslut med den rättsliga grunden artikel 218.9 i EUF-fördraget.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Inte aktuellt då det inte rör ett konkret lagstiftningsförslag.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Förhandlingsmandatet inför WRC-19 presenterades vid rådsarbetsgruppen den 5 mars. Fortsatta diskussioner i rådsarbetsgruppen väntas under våren 2019.

4.2Fackuttryck/termer

CEPT Conférence Européenne des Postes et Télécommunications.
Samarbetsorgan inom Europa för tele- och postfrågor.
Frekvens antalet svängningar per sekund. Mäts i Herz (Hz)

Frekvensband ett intervall av frekvenser inom vilket en viss radioutrustning kan fungera

ITU Internationella teleunionen

Radiospektrum den del av det elektromagnetiska spektrumet (mellan 3 kHz och 300 GHz) som används för att skicka radiosignaler.

RRRadioreglementet

WRC Världsradiokonferensen