Rådsbeslut om mandat att inleda förhandlingar med USA om bedömning av överstämmelse respektive tullar för industrivaror

Fakta-PM om EU-förslag 2018/19:FPM34 COM(2019) 15, COM(2019) 15 Annex, COM(2019) 16, COM(2019) 16 Annex 1

COM(2019) 15, COM(2019) 15 Annex, COM(2019) 16, COM(2019) 16 Annex 1

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2018/19:FPM34

Rådsbeslut om mandat att inleda 2018/19:FPM34
förhandlingar med USA om bedömning  
av överstämmelse respektive tullar för  
industrivaror  
Utrikesdepartementet  
2019-02-25  

Dokumentbeteckning

COM(2019) 15

Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal med Amerikas förenta stater om bedömning av överensstämmelse

COM(2019) 15 Annex

BILAGA till rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal med Amerikas förenta stater om bedömning av överensstämmelse

COM(2019) 16

Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal med Amerikas förenta stater om avskaffande av tullar på industrivaror

COM(2019) 16 Annex 1

BILAGA till rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal med Amerikas förenta stater om avskaffande av tullar på industrivaror

Sammanfattning

Europeiska kommissionen föreslår att Europeiska unionens råd ska fatta två beslut om att EU ska inleda två förhandlingar med USA, dels om bedömning av överenstämmelse och dels om att avskaffa tullar på industrivaror.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

EU och USA inledde 2013 förhandlingar om ett handels- och investeringsavtal, det så kallade Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) (se faktapromemoria 2012/13FPM100). Av olika anledningar ledde dessa förhandlingar inte fram till ett avtal, och förhandlingarna är sedan vintern 2016 avstannade. Sedan president Trump tillträdde som president har behovet av en strukturerad dialog för handelsrelationen mellan EU och USA ökat. När president Trump och EU- kommissionens ordförande Juncker träffades den 25 juli 2018, kom parterna överens om att inleda en ny fas i handelsförbindelserna mellan EU och USA, i syfte att underlätta handeln och undvika en upptrappning av spänningarna i handelsrelationen. En verkställande arbetsgrupp tillsattes. Kommissionens förslag till bemyndiganden (mandat) att inleda handelsförhandlingar på två områden, dels industrivarutullar, dels bedömning av överensstämmelse, är ett led i detta arbete och presenterades den 18 januari.

1.2Förslagets innehåll

Förslaget om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal om bedömning av överensstämmelse

Bedömning av överenstämmelse är de förfaranden som syftar till att visa huruvida specificerade krav avseende en produkt har uppfyllts. Förfarandet kan ske genom exempelvis provning, certifiering och kontroll. Ibland ställs det i produktlagstiftningen krav på att tillverkaren ska anlita ett organ för bedömning av överensstämmelse, ibland sker detta frivilligt.

Enligt kommissionens förslag till mandat bör avtalet innehålla ömsesidiga åtaganden om bedömning av överensstämmelse, med syftet att underlätta handeln mellan EU och USA. Avtalet ska göra det möjligt för den importerande parten att godta resultaten till följd av bedömning av överensstämmelse som bekräftar att dess tekniska föreskrifter uppfylls, vilka utfärdats av organ för bedömning av överensstämmelse som är belägna på den andra partens territorium. Avtalet bör också innehålla bestämmelser för att säkerställa förbättrade och effektiva förfaranden och tillvägagångssätt inom sektorer där det för närvarande finns hinder, särskilt inom sektorerna för maskiner, elektriska och elektroniska produkter. Avtalet bör huvudsakligen omfatta sektorer för vilka den importerande parten kräver bedömning av överensstämmelse från tredje part (så kallad tredje-parts- certifiering), och vara beroende av att parterna är överens om att utöva en effektiv offentlig tillsyn av de organ för bedömning av överensstämmelse som är belägna på deras territorium. För att säkerställa att den höga skyddsnivån upprätthålls till fullo, kommer resultaten av bedömning av överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning godtas först när samtliga tekniska krav har uppfyllts.

Förslaget om bemyndigande att inleda förhandlingar om att avveckla tullar på industrivaror

Enligt kommissionens förslag till mandat ska avtalet syfta till att ömsesidigt avskaffa alla tullar på industrivaror när avtalet träder ikraft eller en utfasning av tullarna under en kort tidsperiod. Detta för att på så sätt öka handeln mellan Europeiska unionen och USA. Med industrivaror avses alla varor förutom jordbruksvaror. Detta innebär att tullar på fisk ingår.

Avtalet bör vara fullt förenligt med Världshandelsorganisationens (WTO) regler och åtaganden. Enlig förslaget bör hänsyn tas till specifika känsligheter vad gäller vissa varor i enlighet med det gemensamma uttalandet av den 25 juli 2018. Med dessa känsligheter avses sannolikt fordon och fordonskomponenter. Förslaget till mandat är även kopplat till USA:s skyddsåtgärder mot stål och aluminium, samt USA:s hot om skyddsåtgärder mot fordon och fordonskomponenter (de så kallade sektion 232-åtgärderna). Enligt förslaget ska inget avtal om avveckling av industrivaror ingås innan USA har avvecklat sina skyddstullar på stål och aluminium mot EU. Förhandlingar ska avbrytas om USA vidtar nya skyddsåtgärder mot EU.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Reglerna om bedömning av överensstämmelse och om importtullar på industrivaror är helt harmoniserade i EU. Förslaget bedöms därför inte ha några effekter på gällande svenska regler.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Kommissionen har, på grund av den politiska nödvändigheten att agera snabbt för att reducera spänningarna i handelsförbindelserna mellan EU och USA, valt att inte göra någon formell konsekvensbedömning. Vad gäller förslaget om mandat för att förhandla ett avtal om bedömning av överensstämmelse anser kommissionen dessutom att avtalet inte kommer att få några betydande ekonomiska, sociala eller miljömässiga konsekvenser utöver de fördelar som följer av en förenkling av bedömningen av överensstämmelse för specifika produktsektorer.

Inom ramen för TTIP-förhandlingarna gjordes emellertid vissa konsekvensanalyser för avveckling av samtliga tullar (dvs för både industri och jordbruksvaror), vilka indikerade positiva resultat för bilateral handel och på BNP i EU.

Inga budgetära konsekvenser av förslagen att inleda förhandlingar förutses. Skulle förhandlingarna leda till en avveckling av EU:s tullar på amerikanska industrivaror, skulle det innebära uteblivna tullintäkter för EU motsvarande cirka 2,2 miljarder euro (uppgifter för 2017). Det skulle för svensk del

innebära ett bortfall på statsbudgetens intäktssida som motsvarar cirka 880 miljoner kronor årligen. Det skulle vidare leda till en förändring av EU- avgiftens sammansättning, med en lägre andel finansiering från tullavgifter och en högre andel baserad på BNI, och kan under vissa omständigheter eventuellt leda till en höjning av avgiften.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Handelsförbindelserna mellan Sverige och USA är omfattande och utgör en viktig del i den bredare transatlantiska relationen. Regeringen stödjer att EU upprätthåller en strukturerad och konstruktiv dialog med USA i syfte att minska risken för en upptrappad handelskonflikt och ökad oförutsägbarhet för svenska företag. Regeringen noterar att kommissionen nu föreslår att handelsförhandlingar förs med USA på ett begränsat område, nämligen industrivarutullar och bedömning av överensstämmelse, och att detta avviker från EU:s normala praxis att förhandla breda och djupa handelsavtal. Under det rådande handelspolitiska läget stödjer regeringen emellertid kommissionens förslag till begränsade bemyndiganden. Regeringen anser dock att den praxis som finns att genomföra en hållbarhetsutredning (Sustainability Impact Assessment) bör följas och verkar för detta. En sådan utredning bör ta hänsyn till internationella avtal på hållbarhetsområdet, inklusive Parisavtalet. Regeringen anser också att enbart ett handelsavtal som uppfyller WTO:s regler i slutändan kan godtas.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaterna har initialt ställt sig positiva till att inleda förhandlingar med USA för att minska risken för en upptrappad handelskonflikt. Det har dock funnits olika synpunkter på när mandaten ska antas.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Den 19 februari antog Europaparlamentets utskott för internationell handel (INTA) ett utkast till en icke-bindande rekommendation som stöder inledandet av förhandlingarna. Europaparlamentet kommer att rösta slutligt om rekommendationen i plenum i mars.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Remissinstanser har inte tillfrågats.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Rådet föreslås anta beslutet med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 218.3 och 218.4. Enligt artikel 218.3 ska kommissionen lägga fram rekommendationer för rådet som ska anta ett beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar och, med hänsyn till vad det planerade avtalet gäller, utse unionens förhandlare eller chefen för unionens förhandlingsdelegation.

Enligt artikel 218.4 får rådet ge förhandlaren direktiv och utse en särskild kommitté, med vilken samråd ska ske under förhandlingarna.

Förhandlingarna ska föras i samråd med den handelspolitiska kommittén i enlighet med artikel 207.3 i fördraget. EP deltar inte formellt i förfarandet.

Beslutet kommer fattas med kvalificerad majoritet.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Rekommendationerna till förhandlingsmandat omfattar inte frågor som faller utanför EU:s exklusiva befogenhet. Subsidiaritetsprincipen är därmed inte tillämplig på avtalet.

Båda förslagen är enligt regeringens mening förenliga med proportionalitetsprincipen.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Utkastet till mandat diskuterades första gången den 25 januari i rådets handelspolitiska kommitté. Ärendet kommer att diskuteras löpande i den handelspolitiska kommittén. Synpunkter på utkastet har under arbetets gång inhämtats från Kommerskollegium.

Kommissionens mål är att förslaget ska antas av rådet den 5 mars 2019.

4.2Fackuttryck / termer

Bedömning av överensstämmelse (eng. conformity assessment) Bedömning av överensstämmelse är ett förfarande som syftar till att visa huruvida specificerade krav avseende en produkt, en process, en tjänst, ett

system, en person eller ett organ har uppfyllts. Detta kan ske genom kalibrering, provning, certifiering och kontroll. Tillverkare är alltid ansvariga för att deras produkter uppfyller gällande krav. Ibland ställs det i produktlagstiftningen krav på att tillverkaren ska anlita ett organ för bedömning av överensstämmelse, ibland sker detta frivilligt.

Industrivaror - med industrivaror avses vanligen alla varor förutom jordbruksvaror. Jordbruksvaror definieras i WTO:s jordbruksavtal som omfattas den harmoniserade nomenklaturens kapitel 1-24, förutom fisk och fiskeprodukter.

TTIP (eng. Transatlantic Trade and Investment Partnership) – Transatlantiskt handels- och investeringspartnerskapsavtal, som började förhandlas 2013.

WTO (eng. World Trade Organization) - Världshandelsorgansiationen.