Revidering av rådets beslut om ett europeiskt brottsförebyggande nätverk

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM148 11421/09 CRIMORG 101 ENFOPOL 183, ADD1, COR1

11421/09 CRIMORG 101 ENFOPOL 183, ADD1, COR1
FPM_200809__148

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2008/09:FPM148

Revidering av rådets beslut om ett europeiskt brottsförebyggande nätverk

Justitiedepartementet

2009-08-04

Dokumentbeteckning

11421/09 CRIMORG 101 ENFOPOL 183, ADD1, COR1

Rådets beslut om inrättande av ett europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet (EUCPN) och om upphävande av beslut 2001/427/RIF

Sammanfattning

Förlaget innebär att EUCPN:s arbete tydligare fokuseras på att utveckla brottsförebyggande metoder på nationell och europeisk nivå och att dess arbetsuppgifter fokuseras till områden där det finns möjlighet till reellt genomslag, som t.ex. att identifiera och utbyta goda rutiner mellan medlemsstaterna. De nationella representanternas roll och ansvar förtydligas och styrelsen ges ett tydligare uppdrag att bedriva ett strategiskt arbete. Sekretariatet förstärks och läggs ut på entreprenad av kommissionen genom ett offentligt upphandlingsförfarande

Sverige har tillsammans med 10 medlemsstater tagit initiativ till förslaget.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

EUCPN inrättades under det svenska ordförandeskapet 2001 på franskt/svenskt initiativ med syfte att främja brottsförebyggande metoder på EU-nivån liksom utbytet av kunskap, erfarenheter och goda rutiner kring brottsförebyggande metoder och verksamhet. En extern utvärdering med syfte att utreda behovet av en organisation som EUCPN och anledningen till att det inte kunnat nå sina målsättningar, initierades av kommissionen och presenterades under våren 2009.

Utvärderingen konstaterar att EUCPN sedan 2001 ”har spelat en positiv roll för att höja medvetenheten om brottsförebyggande arbete på EU–nivå och för att underlätta samarbete och nätverkande mellan medlemsstaterna. Dess fulla potential har dock inte förverkligats”, något som förklaras bero på bland annat ett organisatoriskt misslyckande.

Utvärderingen rekommenderar att EUCPN finns kvar som ett EU-nätverk (finansierat av EU) med samtliga medlemsstater som medlemmar, och att det bör utvecklas. EUCPN:s arbete skulle fokuseras och inrikta sig på några huvudsakliga aktiviteter där EUCPN har reellt genomslag, som att identifiera och utbyta goda rutiner genom konferenser och genom en hemsida. Styrelsen skulle i större utsträckning arbeta med strategiska frågor och EUCPN:s arbete bidra till att utveckla det brottsförebyggande arbetet på nationell och europeisk nivå. De nationella representanternas roll skulle tydliggöras och sekretariatet stärkas genom utökade resurser.

EUCPN:s styrelse inrättade under våren 2009 en informell arbetsgrupp som i juni 2009 presenterade sina rekommendationer till förändringar, vilka fick enhälligt stöd av EUCPN:s styrelse. Det förslag till rådsbeslut som presenterades i början av juli bygger på dessa rekommendationer.

1.2 Förslagets innehåll

Syftet är att förändra EUCPN så att det kan fokusera på några konkreta arbetsuppgifter, mer inriktat på frågor som är aktuella inom RIF-området och producera material och tjänster som upplevs som nyttiga av medlemsstaterna och EU-institutionerna. För att åstadkomma detta föreslås att rådsbeslutet revideras och sekretariatet stärks, samt att den administrativa styrningen av sekretariatet kopplas bort från kommissionen.

Förslaget syftar huvudsakligen till att

1. Fokusera EUCPN:s arbetsuppgifter till områden där gemensamt samarbete på europeisk nivå kan ge mervärde och där EUCPN har en möjlighet för att få genomslag,

2. stärka organisationen genom att tydliggöra medlemsstaternas representanters ansvar för att, genom det strategiska arbetet i styrelsen, samla in och sprida kunskap om brott och om hur brott kan förebyggas samt;

3. stärka sekretariatet genom att öka personalresurserna till att bestå av minst två heltidsanställda. Sekretariatets uppgifter utökas till att, förutom att tillhandahålla administrativt stöd, också ha en kriminologisk /analytisk funktion, samt en funktion som tillhandahåller, utveckla och upprätthålla en webbsida. Enligt förslaget ska sekretariatet läggas ut på entreprenad av kommissionen genom ett officiellt upphandlingsförfarande.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Förslaget har ingen påverkan på svenska regler.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Förstärkningen av EUCPN kan ske inom EU-budgetens ram. I dagsläget gäller att sekretariatets aktiviteter ska bekostas av unionens budget. Det finns enligt kommissionen finansiellt utrymme att förstärka sekretariatet under finansieringsprogrammet ISEC utan att öka EU:s budget.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Sverige är en av initiativtagarna till förslaget. Målet för förhandlingsarbetet är att sekretariatet stärks liksom kommissionens strategiska medverkan i EUCPN:s arbete. Vidare ska nätverkets arbete renodlas. Sverige samarbetar med andra medlemsstater också för att bidra till en budgetrestriktiv inriktning av förslaget. Regeringen verkar för att beslutet ska kunna fattas så snart som möjligt under det svenska ordförandeskapet.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Stort stöd föreligger för att revidera det nuvarande rådsbeslutet i enlighet med förslaget.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Kommissionen har ställt sig positiv till att lägga ut sekretariatet på entreprenad , men man vill ha stark kontroll över det. Europaparlamentet är positivt till att stärka det europeiska brottsförebyggande arbetet och ser ett stort framtida behov av kunskap på området. I synnerhet efter ett eventuellt ikraftträdande av Lissabonfördraget, menar man, kommer det att behövas organisationer som kan bistå europeiska beslutsfattare med kunskap, data och information om brott och brottsförebyggande arbete i utarbetandet av europeiska brottsförebyggande policys. EUCPN är en självklar resurs i detta avseende.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Inga remissinstanser är tillfrågade.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Fördraget om den Europeiska unionen, Artikel 30(1), 31 och 34(2)(c).

Beslutet fattas med enhällighet. Europaparlamentet har yttranderätt.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Medlemsstaterna kan vinna fördelar av att ta del av information om hur övriga medlemsstater har gjort för att förebygga brottslighet som i allt större utsträckning är gränsöverskridande. Förslagets målsättningar kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna på egen hand och är begränsat till att tillhandahålla EUCPN med de instrument det behöver för att kunna uppnå bedriva sitt arbete. Regler som rör EUCPN:s inrättande och funktion antas med fördel på europeisk nivå. Regeringen bedömer att förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Regeringen anser att kostnaden för antalet styrelsemöten samt storleken på sekretariatet står i proportion till de fördelar som man kan vinna genom EUCPN:s verksamhet.

Regeringen bedömer att förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Utkastet till reviderat rådsbeslut förhandlas i rådsarbetsgrupper under juli och september.

Behandling i Artikel 36-kommittén, Coreper och RIF-rådet beräknas ske i september. Antagandet planeras till hösten 2009.