Undertecknande av Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott

Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM26 KOM (2015) 84, KOM (2015) 86

KOM (2015) 84, KOM (2015) 86

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2014/15:FPM26

Undertecknande av Europarådets 2014/15:FPM26
konvention om manipulation av resultat  
inom idrott  
Socialdepartementet  
2015-04-09  

Dokumentbeteckning

KOM (2015) 84

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott med avseende på frågor som inte rör materiell straffrätt och straffrättsligt samarbete

KOM (2015) 86

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott med avseende på frågor som rör materiell straffrätt och straffrättsligt samarbete

Sammanfattning

Kommissionen föreslår rådet att besluta att på Europeiska unionens vägnar underteckna Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott. Enligt artikel 1 i konventionen är dess syfte ”att bekämpa manipulation av resultat inom idrott för att skydda idrottens integritet och etik i enlighet med principen om idrottens oberoende”. För detta ändamål är det slutliga målet med konventionen ”att skydda idrottens integritet och etik”. Detta uppnås genom ett antal åtgärder som syftar till att förebygga, upptäcka och sanktionera manipulation av resultat inom idrott. Mot bakgrund av det syftet avser konventionen också främja internationellt samarbete och inrättar en övervakningsmekanism för att säkerställa att bestämmelserna i konventionen följs upp.

Regeringen delar kommissionens bedömning att konventionen kan vara ett effektivt instrument i kampen mot uppgjorda matcher. Regeringen är därför positivt inställt till förslaget vilket även innebär att regeringen är positivt inställd också till Sveriges anslutning till konventionen. Regeringens preliminära bedömning är att Sveriges eller unionens anslutning till

konventionen inte kräver riksdagens godkännande enligt 10 kap. 3§ regeringsformen.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

Uppgjorda matcher anses av många vara ett av de största hoten mot idrotten i dag. Uppgjorda matcher strider mot idrottens värden som integritet, rent spel och respekt för andra. Uppgjorda matcher involverar dessutom ofta organiserade kriminella nätverk som arbetar internationellt. För att möta dessa utmaningar uppmanade Europarådet parter i den europeiska kulturkonventionen under sommaren 2012 att inleda förhandlingar om Europarådets konvention mot manipulation av resultat inom idrott.

Den 13 november 2012 antog kommissionen rekommendationen till rådets beslut om godkännande av kommissionens deltagande på EU:s vägnar i förhandlingarna om en internationell konvention från Europarådet mot manipulation av resultat inom idrott. Ett beslut om frågor som rör vadhållning och idrott antogs av rådet den 10 juni 2013. Det andra beslutet antogs av rådet den 23 september 2013 och avsåg frågor som rör straffrättsligt samarbete och polissamarbete. Kommissionen deltog i enlighet med de relevanta rådsbesluten i de efterföljande förhandlingarna, som den 9 juli 2014 ledde fram till ministerkommitténs antagande av Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott. Konventionen öppnades därefter för undertecknande den 18 september 2014 vid Europarådets konferens för ministrar med ansvar för idrott. Konventionen är öppen för undertecknande av Europeiska unionen. Sedan dess har ett antal parter undertecknat konventionen, däribland vissa medlemsstater.

Med hänsyn till att uppgjorda matcher har en internationell dimension, är konventionen också öppen för icke-europeiska länder. Detta är en viktig aspekt eftersom världsomfattande samarbete anses vara nödvändigt för att på ett effektivt sätt bekämpa gränsöverskridande organiserade kriminella nätverk som är involverade i uppgjorda matcher och verkar på olika kontinenter. Detta gäller i synnerhet samarbetet med länder där vadslagning är utbrett, som i sydostasiatiska länder. Kommissionen anser att konventionen kan vara ett effektivt instrument i kampen mot uppgjorda matcher.

1.2Förslagets innehåll

Kommissionen föreslår rådet att besluta om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott. Det är två beslut som föreslås, ett avseende frågor som rör materiell straffrätt och straffrättsligt samarbete, och ett avseende frågor som inte rör materiell straffrätt och straffrättsligt samarbete.

Enligt artikel 1 i konventionen är dess syfte ”att bekämpa manipulation av resultat inom idrott för att skydda idrottens integritet och etik i enlighet med principen om idrottens oberoende”. För detta ändamål är det slutliga målet med konventionen ”att skydda idrottens integritet och etik”. Detta uppnås genom ett antal åtgärder som syftar till att förebygga, upptäcka och sanktionera manipulation av resultat inom idrott. Mot bakgrund av det syftet främjar konventionen också internationellt samarbete och inrättar en övervakningsmekanism för att säkerställa att bestämmelserna i konventionen följs upp.

Konventionen innefattar en mångsidig strategi för att ta itu med manipulation av resultat inom idrott. De åtgärder som ska vidtas av olika art och påverkar olika rättsområden, där den förebyggande aspekten har en övergripande betydelse. Andra rättsområden som berörs är materiell straffrätt, straffrättsligt samarbete, uppgiftsskydd samt reglering av vadhållningsverksamhet.

Enligt kommissionen följer det av konventionens sammanflätade natur och det faktum att den innefattar befogenheter som kan vara exklusiva för EU och befogenheter som inte beviljats EU, att det inte är möjligt för EU eller medlemsstaterna att ingå konventionen isolerat.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Konventionen har bäring på ett flertal lagstiftningsområden och rör reglering i t.ex. lotterilagen (1994:1000), brottsbalken (1962:700) och personuppgiftslagen (1998:204). Preliminärt bedöms inga krav på förändrad lagstiftning följa av vare sig Sveriges eller unionens anslutning till konventionen.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Inga budgetära konsekvenser förutses.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen delar kommissionens bedömning att konventionen kan vara ett effektivt instrument i kampen mot uppgjorda matcher. Regeringen är därför positivt inställt till förslaget vilket även innebär att regeringen är positivt inställd också till Sveriges anslutning till konventionen. Regeringens preliminära bedömning är att Sveriges eller unionens anslutning till konventionen inte kräver riksdagens godkännande enligt 10 kap. 3§ regeringsformen.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Ännu ej kända.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Ännu ej kända.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har inte remitterats.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Kommissionen föreslår att rådet ska fatta beslut om att underteckna avtalet. De föreslagna rättsliga grunderna för beslutet är artikel 218 i EUF-fördraget i kombination med artiklarna 82.1, 83.1, 114 och 165 i EUF-fördraget. Europaparlamentet ska i enlighet med artikel 218.6 i EUF-fördraget godkänna avtalet. Rådet kan därefter fatta beslut om att ingå avtalet.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Ej tillämpligt.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Förhandlingar är planerade att påbörjas under våren 2015.

4.2Fackuttryck/termer