Fredag den 1 mars 2019

Föredragningslista 2018/19:58

Föredragningslista

2018/19:58

Fredagen den 1 mars 2019

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om kompletteringsval

1

Dag Larsson (S) som suppleant i OSSE-delegationen

Anmälan om ordförande i utskott

2

Fredrik Olovsson (S) som ordförande i finansutskottet fr.o.m. den 28 februari

3

Beatrice Ask (M) som ordförande i försvarsutskottet fr.o.m. den 28 februari

Anmälan om vice ordförande i utskott

4

Elisabeth Svantesson (M) som vice ordförande i finansutskottet fr.o.m. den 28 februari

5

Niklas Karlsson (S) som viceordförande i försvarsutskottet fr.o.m. den 28 februari

6

Vasiliki Tsouplaki (V) som förste vice ordförande i kulturutskottet fr.o.m. den 28 februari

7

Lotta Finstorp (M) som andre vice ordförande i kulturutskottet fr.o.m. den 28 februari

8

Lawen Redar (S) som tredje vice ordförande i kulturutskottet fr.o.m. den 28 februari

9

Maria Gardfjell (MP) som förste vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet fr.o.m. den 26 februari

10

Jessica Rosencrantz (M) som andre vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet fr.o.m. den 26 februari

Meddelande om namnändring

11

Yasmine Larsson (S) har bytt namn till Yasmine Bladelius (S)

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

12

2018/19:102 av Maria Malmer Stenergard (M)
Kompetensutvisningar

13

2018/19:103 av Maria Malmer Stenergard (M)
En fungerande återvändandepolitik

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

14

2018/19:FPM36 Förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU COM(2019) 53

SfU

Anmälan om granskningsrapport

15

RiR 2019:7 Jämställdhet i Almis låneverksamhet – otydlig styrning och återrapportering

NU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

16

2018/19:57 Riksrevisionens rapport om långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan

UbU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

17

2018/19:59 av Ludvig Aspling (SD)
Externa aspekter av migration

18

2018/19:61 av Arin Karapet (M)
Regelverket för förvar
2018/19:63 av Arin Karapet (M)
Säkerheten på förvaren


19

2018/19:62 av Arin Karapet (M)
En långsiktigt hållbar och stram migrationspolitik
2018/19:64 av Arin Karapet (M)
Gymnasielagen

20

2018/19:75 av Hans Wallmark (M)
Oberoende rättsväsende och fria medier

_________________________