Fredag den 11 oktober 2019

Föredragningslista 2019/20:18

Föredragningslista

2019/20:18

Fredagen den 11 oktober 2019

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte

1

Tisdagen den 22 oktober kl. 13.00

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2019/20:4 Torsdagen den 10 oktober

FöU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3

2019/20:24 av Lars Adaktusson (KD)
BDS-rörelsen och regeringens arbete mot antisemitism

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

4

RiR 2019:27 Stöd till start av näringsverksamhet – långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt

AU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:9 Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning

5

2019/20:3388 av Paula Bieler m.fl. (SD)

SfU

med anledning av prop. 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

6

2019/20:3382 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

SfU

7

2019/20:3386 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD)

SfU

8

2019/20:3389 av Paula Bieler m.fl. (SD)

SfU

med anledning av prop. 2019/20:11 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

9

2019/20:3383 av Mats Persson m.fl. (L)

FiU

10

2019/20:3384 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

FiU

11

2019/20:3385 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

FiU

med anledning av prop. 2019/20:15 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning

12

2019/20:3381 av Jens Holm m.fl. (V)

TU

13

2019/20:3387 av Jessika Roswall m.fl. (M)

TU

Motioner för omedelbar hänvisning

14

3313 motioner väckta under allmänna motionstiden
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

Enligt bilagd motionsförteckning

Ärende för bordläggning

Reservationer

Socialutskottets betänkande

15

Bet. 2019/20:SoU3 Personlig assistans för hjälp med andning

3 res. (SD, V, KD)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Socialminister Lena Hallengren (S)

16

2019/20:7 av Bengt Eliasson (L)
Försäkringskassans arbete med assistansersättningen

17

2019/20:15 av Linda Ylivainio (C)
Ambulanser över gränsen

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

18

2019/20:27 av Tobias Andersson (SD)
Demonstration och demokrati

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

19

2019/20:25 av Josefin Malmqvist (M)
Regeringen och arbetslösheten

_________________________