Fredag den 16 juni 2017

Föredragningslista 2016/17:127

Föredragningslista

2016/17:127

Fredagen den 16 juni 2017

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena måndagen den 29, tisdagen den 30 och onsdagen den 31 maj samt torsdagen den 1 juni

Avsägelse

2

Berit Högman (S) som suppleant i socialutskottet

Anmälan om kompletteringsval

3

Yasmine Posio Nilsson (V) som ledamot i utrikesutskottet och som suppleant i justitieutskottet och civilutskottet

4

Sultan Kayhan (S) som suppleant i socialutskottet

5

Lennart Axelsson (S) som suppleant i kulturutskottet

6

Mattias Vepsä (S) som suppleant i kulturutskottet och miljö- och jordbruksutskottet fr.o.m. idag t.o.m. den 30 juni under Arhe Hamednacas (S) ledighet

7

Maj Karlsson (V) som ledamot i krigsdelegationen

8

Jonas Eriksson (MP) som ledamot i EU-nämnden fr.o.m. den 15 juli

Anmälan om ordförande i utskott

9

Tomas Tobé (M) som ordförande i justitieutskottet fr.o.m. den 15 juni

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

10

2016/17:552 av Roger Haddad (L)
Fortsatt sjunkande antal poliser i Sverige

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

11

2016/17:FPM96 Diskussionsunderlag. Hur vi bemöter globaliseringen KOM(2016) 240

NU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

12

2016/17:189 Riksrevisionens rapport om internrevisionen vid de statliga myndigheterna
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 20 september

FiU

Motion

med anledning av prop. 2016/17:195 Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

13

2016/17:3753 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

CU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkanden

14

Bet. 2016/17:KU20 Granskningsbetänkande

15

Bet. 2016/17:KU24 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2016

1 res. (L)

16

Bet. 2016/17:KU30 Ny kommunallag

14 res. (SD, V, -)

17

Bet. 2016/17:KU17 Kommunala och regionala frågor

6 res. (SD, C, V, L, KD, -)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

18

Bet. 2016/17:MJU23 En livsmedelsstrategi för Sverige

118 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Utbildningsutskottets betänkande

19

Bet. 2016/17:UbU23 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

2 res. (SD, V)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Utrikesminister Margot Wallström (S)

20

2016/17:546 av Markus Wiechel (SD)
Sveriges reaktion på Turkiets brott mot mänskliga rättigheter

21

2016/17:554 av Désirée Pethrus (KD)
Fikru Maru
2016/17:557 av Ulla Andersson (V)
Fikru Maru

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

22

2016/17:473 av Mikael Oscarsson (KD)
Åtgärder mot utländska stöldligor

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

23

2016/17:555 av Allan Widman (L)
Soldaters ekonomiska situation
2016/17:556 av Allan Widman (L)
Företrädare för kommande pliktpersonal

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.