Fredag den 17 juni 2016

Föredragningslista 2015/16:122

Föredragningslista

2015/16:122

Fredagen den 17 juni 2016

Kl.

09.00

Aktuell debatt

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

1

Aktuell debatt om situationen i utsatta stadsdelar

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 27 maj

Avsägelser

3

Jabar Amin (MP) som ledamot i utbildningsutskottet fr.o.m. den 23 juni

4

Tina Acketoft (L) som suppleant i konstitutionsutskottet

5

Annika Lillemets (MP) som suppleant i utrikesutskottet, socialutskottet, kulturutskottet och i näringsutskottet fr.o.m. den 23 juni

Anmälan om kompletteringsval

6

Tina Acketoft (L) som ledamot i konstitutionsutskottet

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

7

2015/16:686 av Anette Åkesson (M)
Främjande av svensk export

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

8

2015/16:28 Torsdagen den 9 juni

NU

Anmälan om faktapromemoria

9

2015/16:FPM97 Ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet KOM(2016) 248

AU

Anmälan om granskningsrapport

10

RiR 2016:11 Felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen – Försäkringskassans kontrollverksamhet

SfU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

11

KOM(2016) 388 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området finansiella tjänster för perioden 2017-2020
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 september 2016

FiU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets betänkande

12

Bet. 2015/16:SfU16 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

18 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

13

Bet. 2015/16:AU10 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter m.m.

11 res. (M, SD, C, V, L, KD)

14

Bet. 2015/16:AU9 Jämställdhet

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

15

Bet. 2015/16:MJU20 Klimat- och energimålen – Kontrollstation 2015 m.m.

36 res. (M, SD, C, V, L, KD)

16

Bet. 2015/16:MJU21 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser

1 res. (M, C, L, KD)

Interpellationssvar

Utrikesminister Margot Wallström (S)

17

2015/16:699 av Maria Weimer (L)
Säkerhetsrisker med Nordstream

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

18

2015/16:692 av Elisabeth Svantesson (M)
Ökande utanförskap

19

2015/16:693 av Christian Holm Barenfeld (M)
Försvårande omständigheter för extratjänster

20

2015/16:696 av Christian Holm Barenfeld (M)
Regeringens snabbspår

21

2015/16:701 av Erik Andersson (M)
Beredskapsjobb och andra jobblöften

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

22

2015/16:703 av Anti Avsan (M)
Utvisning på grund av brott

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

23

2015/16:694 av Åsa Coenraads (M)
Frihandelns möjligheter för minskad antibiotikaresistens

24

2015/16:714 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Franskt förbud mot bisfenol A

25

2015/16:715 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Livsmedelsstrategin

Statsrådet Anders Ygeman (S)

26

2015/16:706 av Anti Avsan (M)
Polisens prioritering av pågående brott

Statsrådet Anna Johansson (S)

27

2015/16:702 av Boriana Åberg (M)
Kartläggning av svarta körskolor

Statsrådet Isabella Lövin (MP)

28

2015/16:668 av Hans Linde (V)
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i svensk utvecklingspolitik

29

2015/16:669 av Hans Linde (V)
Det privata näringslivets roll i svensk utvecklingspolitik

30

2015/16:690 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Finanspolitiska rådets granskning av klimatpolitiken

31

2015/16:700 av Maria Weimer (L)
Gasledningen Nordstream 2

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

32

2015/16:709 av Roger Hedlund (SD)
Brist på studentbostäder

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.