Fredag den 17 mars 2017

Föredragningslista 2016/17:82

Föredragningslista

2016/17:82

Fredagen den 17 mars 2017

Kl.

09.00

Interpellationssvar

11.00

Aktuell debatt

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 24 februari

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2016/17:367 av Johanna Jönsson (C)
Medicinsk åldersbedömning

3

2016/17:368 av Johanna Jönsson (C)
Arbetskraftsinvandring

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

4

2016/17:113 Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon

FöU

Skrivelse

5

2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

UU

Motioner

med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

6

2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

MJU

7

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

MJU

8

2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L)

MJU

9

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

MJU

10

2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

MJU

med anledning av prop. 2016/17:106 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

11

2016/17:3635 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)

SoU

med anledning av prop. 2016/17:109 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation

12

2016/17:3628 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

KrU

med anledning av prop. 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

13

2016/17:3636 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

SfU

14

2016/17:3637 av Johanna Jönsson och Anders W Jonsson (båda C)

SfU

15

2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M)

SfU

16

2016/17:3639 av Paula Bieler m.fl. (SD)

SfU

17

2016/17:3640 av Aron Modig m.fl. (KD)

SfU

18

2016/17:3641 av Fredrik Malm m.fl. (L)

SfU

EU-dokument

19

KOM(2017) 114 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 10 maj 2017

FiU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

20

2016/17:334 av Allan Widman (L)
Fjärrstyrning av F 17G

Statsrådet Anders Ygeman (S)

21

2016/17:335 av Krister Hammarbergh (M)
Upploppet i Rinkeby

22

2016/17:340 av Saila Quicklund (M)
Uppföljning av polisen

23

2016/17:347 av Krister Hammarbergh (M)
Polismyndighetens ekonomi

24

Aktuell debatt om tryggheten i Sverige kl. 11.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.