Fredag den 6 november 2020

Föredragningslista 2020/21:31

Föredragningslista

2020/21:31

Fredagen den 6 november 2020

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 16 oktober

Anmälan om vice ordförande i utskott

2

Arman Teimouri (L) som förste vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 3 november

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2020/21:7 Torsdagen den 22 oktober

AU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2020/21:82 av Jessica Thunander (V)
Miljömålen och infrastrukturplaneringen

5

2020/21:94 av Maria Stockhaus (M)
Framtiden för flygplatser i Stockholm

6

2020/21:96 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Tillgången till skyddsutrustning

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

7

2020/21:FPM26 Kommissionens första årliga rapport om rättsstatssituationen i EU COM(2020) 580

KU

8

2020/21:FPM27 Handlingsplan för digital utbildning 2021-2027 COM(2020) 624

UbU

9

2020/21:FPM28 Meddelande om att förverkliga det europeiska området för utbildning senast 2025 COM(2020) 625

UbU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

10

2020/21:47 Uppföljning av vaccinationer mot covid-19

SoU

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:33 Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

11

2020/21:3752 av Mats Persson m.fl. (L)

FiU

med anledning av prop. 2020/21:36 Ändringar i regelverket om kapitaltäckning

12

2020/21:3751 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

FiU

EU-dokument

13

COM(2020) 614 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av biometriska uppgifter för en effektiv tillämpning av förordning (EU) XXX/XXX [förordningen om asyl- och migrationshantering] och förordning (EU) XXX/XXX [vidarebosättningsförordningen], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordningarna (EU) 2018/1240 och (EU) 2019/818
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 januari 2021

SfU

14

COM(2020) 682 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 20 januari 2021

AU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

15

2019/20:473 av Per Schöldberg (C)
Biotopskyddet och jordbruket

16

2020/21:19 av Jörgen Berglund (M)
Ändringar i miljöbalken

17

2020/21:65 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Slutförvar för använt kärnbränsle


Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

18

2020/21:56 av Ali Esbati (V)
Infranord

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

19

2020/21:80 av Ludvig Aspling (SD)
Könssegregerad medborgardialog i Nyköping

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.