Fredag den 8 november 2019

Föredragningslista 2019/20:29

Föredragningslista

2019/20:29

Fredagen den 8 november 2019

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om ersättare

1

Fredrik Stenberg (S) som ersättare fr.o.m. den 20 december 2019 t.o.m. den 17 augusti 2020 under Björn Wiechels (S) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

2

Fredrik Stenberg (S) som suppleant i konstitutionsutskottet och finansutskottet fr.o.m. den 20 december 2019 t.o.m. den 17 augusti 2020

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2019/20:85 av Ludvig Aspling (SD)
Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken

4

2019/20:86 av Lina Nordquist (L)
Anhörigstöd

5

2019/20:88 av Michael Anefur (KD)
En huvudman för personer med samsjuklighet, beroendesjukdom och psykisk ohälsa

6

2019/20:96 av Niklas Wykman (M)
Reformer för att öka drivkrafter till arbete

7

2019/20:98 av Kjell Jansson (M)
Åtgärder för fler sysselsatta

8

2019/20:102 av Katarina Brännström (M)
Svenska institutets marknadsföring av Sverige

9

2019/20:103 av Jens Holm (V)
Den svenska positionen inför klimattoppmötet COP 25

10

2019/20:104 av Ali Esbati (V)
Arbetsförmedlingen och kommunerna


Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

11

RiR 2019:30 Om det värsta skulle hända – statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor

FöU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:24 Sänkt skatt på drivmedel

12

2019/20:3419 av Eric Westroth m.fl. (SD)

SkU

13

2019/20:3420 av Niklas Wykman m.fl. (M)

SkU

med anledning av prop. 2019/20:33 Anstånd med kupongskatt i vissa fall

14

2019/20:3421 av Niklas Wykman m.fl. (M)

SkU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

15

2019/20:52 av Thomas Morell (SD)
Beställaransvar utan verkan

16

2019/20:60 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Infrastruktur i hela landet

17

2019/20:68 av Thomas Morell (SD)
Medicinska krav för tyngre behörigheter

Statsrådet Anna Hallberg (S)

18

2019/20:71 av Hans Rothenberg (M)
Kinas efterlevnad av WTO:s regelverk

19

2019/20:72 av Hans Rothenberg (M)
Snedvriden konkurrens

_________________________