Fredagen den 18 juni 2010

Föredragningslista 2009/10:140

2009/10:140

Fredagen den 18 juni 2010

Kl.

09.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

    

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Justitieminister Beatrice Ask (m)

1                                     

2009/10:439 av Eva-Lena Jansson (s)

Prioritering av brott mot arbetsmiljölagen

Utrikesminister Carl Bildt (m)

2                                     

2009/10:359 av Amineh Kakabaveh (v)

En långsam och ständigt pågående etnisk rensning

2009/10:385 av Peter Hultqvist (s)

Palestinsk statsbyggnad

2009/10:420 av Thomas Strand (s)

Ursprungsmärkning av produkter producerade av israeliska bosättare

2009/10:446 av Monica Green (s)

Israels mur på Västbanken

2009/10:455 av Peter Rådberg (mp)

Bosättningar på Västbanken och i östra Jerusalem

Mehmet Kaplan (mp) tar svaret

3                                     

2009/10:394 av Jasenko Omanovic (s)

Bosnien och Hercegovina och EU

4                                     

2009/10:450 av Kenneth G Forslund (s)

Situationen i Vitryssland

5                                     

2009/10:465 av Urban Ahlin (s)

Sveriges agerande i fråga om nedrustning och icke-spridning

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

6                                     

2009/10:235 Enklare redovisning

CU

EU-dokument

7                                     

KOM(2010)245 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén

En digital agenda för Europa

TU

    

Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

8                                     

2009/10:FPM92 EU:s årsbudget 2011

FiU

     

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Civilutskottets betänkanden

9                                     

2009/10:CU21 Ersättning vid expropriation

1 res. (s,v,mp)

Justitieutskottets betänkande

10                                 

2009/10:JuU27 Mark- och miljödomstolar

4 res. (mp)

Civilutskottets betänkanden

11                                 

2009/10:CU19 Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument

12                                 

2009/10:CU25 En enklare plan- och bygglag

1 res. (s,v,mp)

13                                 

2009/10:CU26 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående buller i plan- och byggprocessen

1 res. (s,v,mp)

14                                 

2009/10:CU28 En frivillig revision

Skatteutskottets betänkande

15                                 

2009/10:SkU48 Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor

Utbildningsutskottets betänkande

16                                 

2009/10:UbU21 Ny skollag

58 res. (s,v,mp)

Finansutskottets betänkanden

17                                 

2009/10:FiU30 Betaltjänster

18                                 

2009/10:FiU31 Kreditvärderingsinstitut

1 res. (v)

    

Ärenden för debatt och avgörande
måndagen den 21 juni kl. 16.00

Civilutskottets betänkande

19                                 

2009/10:CU24 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler (forts.)

6 res. (s,v,mp)

Utrikesutskottets betänkanden

20                                 

2009/10:UU12 Strategisk exportkontroll 2009 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

2 res. (s,v,mp)

21                                 

2009/10:UU25 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

22                                 

2009/10:AU15 Uppskov med behandlingen av ärenden

Socialförsäkringsutskottets betänkande

23                                 

2009/10:SfU20 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

     

     

     

Ärenden för avgörande
måndagen den 21 juni kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Näringsutskottets betänkande

24                                 

2009/10:NU25 Företagsutveckling – statliga insatser för finansiering och rådgivning

1 res. (s,v,mp)

     

    

                                   ______________________________