Lördagen den 17 juni 2006

Föredragningslista 2005/06:143

2005/06:143

Lördagen den 17 juni 2006

Kl.

09.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Votering

Avtackning av avgående ledamöter

Avslutning

     

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Statsminister Göran Persson (s) återrapporterar från Europeiska rådets möte den 15-16 juni

     

Meddelande om justering av protokoll

Tisdagen den 27 juni kl. 11.00

     

Meddelande om riksmötet 2006/07

Måndagen den 2 oktober inleds riksmötet med upprop kl. 11.00. Öppnandet äger rum tisdagen den 3 oktober kl. 14.00

     

     

Meddelande om statistiska uppgifter om riksdagsarbetet

     

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

2005/06:FPM101 Reform av marknadsordningen för fiberväxter, lin och hampa

MJU

2005/06:FPM102 Förordning om användning av främmande arter i vattenbruk KOM(2006)154

MJU

     

Ärenden för avgörande

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Kulturutskottets betänkanden

2005/06:KrU27 Pris- och löneomräkningsfrågor

1 res. (m,fp,kd,c)

2005/06:KrU31 Bild och form samt konsthantverk

8 res. (m,fp,kd,v,c)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

2005/06:AU12 Uppskov med behandlingen av ärenden

Justitieutskottets betänkande

2005/06:JuU42 Uppskov med behandlingen av visst ärende

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

2005/06:MJU25 Miljöbalkens sanktionssystem m.m.

12 res. (m,fp,kd,v,c,mp)

2005/06:MJU31 Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling

3 res. (m,fp,kd,v,c,mp)

2005/06:MJU14 Nationell klimatpolitik i global samverkan

70 res. (m,fp,kd,c,mp)

2005/06:MJU20 Ekologisk produktion och konsumtion – Mål och inriktning till 2010

12 res. (m,fp,kd,v,c)

2005/06:MJU27 Vissa fiskeripolitiska frågor

68 res. (m,fp,kd,v,c,mp)

2005/06:MJU29 Kommunernas roll i avfallshanteringen

4 res. (m,fp,kd,c,mp)

2005/06:MJU30 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

2005/06:MJU26 Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning

1 res. (m,fp,kd,c)

     

Avtackning av avgående ledamöter

     

Avslutning