Måndag den 14 december 2020

Föredragningslista 2020/21:53

Föredragningslista

2020/21:53

Måndagen den 14 december 2020

Kl.

10.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Meddelande om EU-politisk debatt

1

Onsdagen den 20 januari kl. 09.00

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2020/21:194 av Ludvig Aspling (SD)
Kommissionens plan för integration

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2020/21:FPM42 Ny strategi för konsumentpolitiken COM(2020) 696

CU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av skr. 2020/21:53 Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden

4

2020/21:3790 av Mats Persson m.fl. (L)

FiU

5

2020/21:3791 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

FiU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Utbildningsutskottets betänkande

6

Bet. 2020/21:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1 res. (SD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

7

Bet. 2020/21:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1 res. (SD)

Näringsutskottets betänkande

8

Bet. 2020/21:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

2 res. (SD, V)

Ärenden för debatt
avgörs tisdagen den 15 december

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

9

Bet. 2020/21:UFöU4 Säkerhetspolitisk inriktning – Totalförsvaret 2021–2025

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Försvarsutskottets betänkande

10

Bet. 2020/21:FöU4 Totalförsvaret 2021–2025

54 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande och utlåtande

11

Bet. 2020/21:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1 res. (SD)

12

Utl. 2020/21:AU6 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

13

Bet. 2020/21:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

14

Bet. 2020/21:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.