Måndag den 14 juni 2021

Föredragningslista 2020/21:140

Föredragningslista

2020/21:140

Måndagen den 14 juni 2021

Kl.

11.00

Val

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Val av chefsjustitieombudsman

Konstitutionsutskottet har föreslagit

1

Erik Nymansson fr.o.m. den 1 oktober

Val till Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner

Konstitutionsutskottet har föreslagit

2

Omval av Anna Skarhed som ordförande

3

Omval av Thomas Rolén som ledamot och ersättare för ordföranden

4

Omval av Elisabet Fura som ledamot

5

Omval av Tanja Rasmusson som ledamot

6

Omval av Sven-Erik Österberg som ledamot

Meddelande om statsministerns frågestund

7

Torsdagen den 17 juni kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

8

2020/21:789 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Vård till personer som utsatts för sexuella övergrepp som barn

9

2020/21:798 av Erik Ottoson (M)
Vårjakt på råbock i hela landet

10

2020/21:818 av Mikael Oscarsson (KD)
En förnyad utredning om militärtransporter på Estonia

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

11

2020/21:212 Meddelande om kommande förslag om begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 22 september

SkU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Trafikutskottets betänkanden och utlåtande

12

Bet. 2020/21:TU12 Förarbevis för vattenskoter

9 res. (S, M, SD, V, KD, MP)

13

Bet. 2020/21:TU15 Järnvägsfrågor

19 res. (M, SD, C, KD, L)

14

Utl. 2020/21:TU17 En strategi för hållbar och smart mobilitet

15

Bet. 2020/21:TU18 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Näringsutskottets betänkanden

16

Bet. 2020/21:NU17 Regelförenkling för företag

30 res. (M, SD, C, KD, L)

17

Bet. 2020/21:NU26 Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken

3 res. (M, SD, KD)

18

Bet. 2020/21:NU29 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning

Ärende för debatt

Konstitutionsutskottets betänkande

19

Bet. 2020/21:KU20 Granskningsbetänkande våren 2021

Ärenden för debatt
avgörs tisdagen den 15 juni kl. 13.00

Konstitutionsutskottets betänkanden

20

Bet. 2020/21:KU21 Behandlingen av riksdagens skrivelser

21

Bet. 2020/21:KU32 Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

22

Bet. 2020/21:MJU24 Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

3 res. (M, SD, V, KD)

Socialutskottets betänkanden

23

Bet. 2020/21:SoU25 En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025

46 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

24

Bet. 2020/21:SoU30 Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av undersköterskeyrket

8 res. (M, SD, C, V, KD)

25

Bet. 2020/21:SoU32 Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicintekniska produkter – del 2

1 res. (M, SD, KD)

26

Bet. 2020/21:SoU38 Frågor om tvångsvård

1 res. (S, MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.