Måndag den 31 maj 2021

Föredragningslista 2020/21:130

Föredragningslista

2020/21:130

Måndagen den 31 maj 2021

Kl.

11.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Meddelande om frågestund

1

Torsdagen den 3 juni kl. 14.00

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2020/21:49 Torsdagen den 27 maj

MJU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3

2020/21:771 av Håkan Svenneling (V)
Sveriges relationer med Belarus

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

4

2020/21:204 Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt

JuU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

5

Bet. 2020/21:FiU33 Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris

1 res. (M, SD)

6

Bet. 2020/21:FiU47 Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet

7

Bet. 2020/21:FiU50 Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag

Socialutskottets betänkande

8

Bet. 2020/21:SoU16 Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

45 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

9

2020/21:666 av Jens Holm (V)
Biobränsle och klimat- och miljömålen

10

2020/21:680 av Kjell Jansson (M)
Strandskyddets framtid

11

2020/21:715 av Lars Hjälmered (M)
Besked gällande slutförvaret

12

2020/21:718 av Alexandra Anstrell (M)
Vindkraft och spridning av mikroplaster

13

2020/21:723 av Larry Söder (KD)
Likvärdig bedömning och tillsyn av impregnerat trä

14

2020/21:733 av Alexandra Anstrell (M)
Vindkraftens påverkan på djurlivet

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

15

2020/21:734 av Erik Ottoson (M)
Åtgärder för ökad trafiksäkerhet för jakthundar

Finansminister Magdalena Andersson (S)

16

2020/21:684 av Charlotte Quensel (SD)
Trängselskatt och smittspridning i kollektivtrafiken

17

2020/21:703 av Johnny Skalin (SD)
Överskattning av skatteintäkter

18

2020/21:706 av Jan Ericson (M)
Inbetalning av skatter man fått anstånd med

19

2020/21:732 av David Lång (SD)
Tullverkets uppdrag

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

20

2020/21:722 av Tobias Andersson (SD)
Objektiv undervisning i skolan

21

2020/21:747 av Michael Rubbestad (SD)
Olämplig information inom sex och samlevnad i mellanstadiet

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.