Onsdag den 1 december 2021

Föredragningslista 2021/22:38

Föredragningslista

2021/22:38

Onsdagen den 1 december 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 10 november

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2

Ibrahim Baylan (S)fr.o.m. den 30 november
Därmed upphörde Solange Olame Bayibsas (S) uppdrag som ersättare

3

Per Bolund (MP)fr.o.m.den30 november
Därmed upphörde Pernilla Stålhammars (MP) uppdrag som ersättare

4

Janine Alm Ericson (MP) fr.o.m. den 30 november
Därmed upphörde Nicklas Attefjords (MP) uppdrag som ersättare

5

Maria Ferm (MP)fr.o.m. den 30 november
Därmed upphörde Mats Berglunds (MP) uppdrag som ersättare

6

David Josefsson (M) fr.o.m. idag
Därmed upphör Åsa Hartzells (M) uppdrag som ersättare

Anmälan om ersättare för statsråd

7

Elsemarie Bjellqvist (S) som ersättare för statsrådet Annika Strandhäll (S) fr.o.m. den 30 november tills vidare

8

Anders Frimert (S) som ersättare för statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) fr.o.m. den 30 november tills vidare

9

Hannah Bergstedt (S) som ersättare för statsrådet Ida Karkiainen (S) fr.o.m. den 30 november tills vidare

Anmälan om ersättare

10

Abraham Halef (S) som ersättare fr.o.m. den 30 november 2021 t.o.m. den 6 februari 2022 underAlexandra Völkers (S) ledighet

11

Marie Granlund (S) som ersättare fr.o.m. den 1 december 2021 t.o.m. den 16 januari 2022 under Hillevi Larssons (S) ledighet

12

Paula Örn (S)som ersättare fr.o.m. den 2 december t.o.m. den 17 december under Aylin Fazelians (S) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

13

Janine Alm Ericson (MP) som suppleant i socialförsäkringsutskottet, socialutskottet och kulturutskottet

14

Maria Ferm (MP) som suppleant i socialförsäkringsutskottet, socialutskottet och kulturutskottet

15

Paula Örn (S) som suppleant i utbildningsutskottet fr.o.m. den 2 december t.o.m. den 17 december under Aylin Fazelians (S) ledighet

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

16

2021/22:65 En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd

SkU

Motioner

med anledning av skr. 2021/22:43 Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel

17

2021/22:4321 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

SoU

18

2021/22:4324 av Pia Steensland m.fl. (KD)

SoU

19

2021/22:4325 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

SoU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Kulturutskottets betänkande

20

Bet. 2021/22:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

5 res. (S, SD, L, MP)

Utbildningsutskottets betänkande

21

Bet. 2021/22:UbU6 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters FoU-verksamhet

1 res. (M, KD, L)

Näringsutskottets betänkande

22

Bet. 2021/22:NU10 Stöd till drivmedelsstationer på landsbygderna

4 res. (S, SD, C, V, MP)

Ärende för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterat

Socialutskottets betänkande

23

Bet. 2021/22:SoU6 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

17 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Ärenden för debatt och avgörande

Konstitutionsutskottets betänkande

24

Bet. 2021/22:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Skatteutskottets betänkanden

25

Bet. 2021/22:SkU5 Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

2 res. (L)

26

Bet. 2021/22:SkU6 Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar

27

Bet. 2021/22:SkU8 Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin

Utbildningsutskottets betänkande

28

Bet. 2021/22:UbU4 Överlåtelse av förvaltningsuppgift till Internationella sjöfartsorganisationen att genom Världssjöfartsuniversitetet utfärda examina

1 res. (V)

Utrikesutskottets betänkande

29

Bet. 2021/22:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

3 res. (C, V, L)

Finansutskottets betänkande

30

Bet. 2021/22:FiU15 Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

2 res. (SD, C)

Civilutskottets betänkande

31

Bet. 2021/22:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2 res. (V, L)

Trafikutskottets betänkande

32

Bet. 2021/22:TU4 Det nationella basutbudet av flygplatser

1 res. (S, V, MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.