Onsdag den 1 mars 2017

Föredragningslista 2016/17:76

Föredragningslista

2016/17:76

Onsdagen den 1 mars 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

1

2016/17:19 Torsdagen den 16 februari

NU

2

2016/17:21 Torsdagen den 23 februari

NU

3

2016/17:23 Torsdagen den 23 februari

SkU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

4

2016/17:78 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

FiU

5

2016/17:105 Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

FiU

6

2016/17:116 Kulturarvspolitik

KrU

7

2016/17:124 Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el

NU

8

2016/17:125 Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

CU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Utrikesutskottets betänkande

9

Bet. 2016/17:UU5 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

21 res. (M, C, V, L, KD)

Socialutskottets betänkanden

10

Bet. 2016/17:SoU6 Apoteks- och läkemedelsfrågor

18 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

11

Bet. 2016/17:SoU12 Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel

2 res. (SD, V)

Finansutskottets betänkanden

12

Bet. 2016/17:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor

7 res. (M, SD, C, V, L, KD)

13

Bet. 2016/17:FiU28 Medgivande för Riksbanken att ge kredit till Internationella valutafonden

14

Bet. 2016/17:FiU29 Förlängning av Sveriges deltagande i IMF:s nya lånearrangemang (NAB)

15

Bet. 2016/17:FiU37 Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter

Försvarsutskottets betänkanden

16

Bet. 2016/17:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

7 res. (S, M, SD, MP, V, L, KD)

17

Bet. 2016/17:FöU6 Militära frågor

23 res. (S, M, SD, MP, V, L, KD)

18

Bet. 2016/17:FöU9 Åldersgräns för kosmetiska solarier

3 res. (M, SD, C, L)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

19

Bet. 2016/17:MJU7 Giftfri vardag

30 res. (M, SD, C, V, L, KD)

20

Bet. 2016/17:MJU10 Vattenvård

12 res. (M, SD, C, L, KD)

Finansutskottets betänkande och utlåtande

21

Bet. 2016/17:FiU26 Kommunala frågor

2 res. (S, SD, MP, V)

22

Utl. 2016/17:FiU38 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ändringar i tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet

Socialutskottets betänkande

23

Bet. 2016/17:SoU11 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

3 res. (S, M, SD, MP, V)

Kulturutskottets betänkande

24

Bet. 2016/17:KrU5 Kultur för alla

6 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

25

Bet. 2016/17:AU6 Integration

15 res. (M, SD, C, V, L)

Utbildningsutskottets betänkande

26

Bet. 2016/17:UbU10 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4

3 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Skatteutskottets betänkanden

27

Bet. 2016/17:SkU13 Ändrade bestämmelser om tullsamarbete

28

Bet. 2016/17:SkU14 Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet

1 res. (V)

29

Bet. 2016/17:SkU15 Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

2 res. (M, SD, C, L, KD)

30

Bet. 2016/17:SkU20 Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Trafikutskottets betänkande

31

Bet. 2016/17:TU9 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur

10 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

32

Bet. 2016/17:MJU11 Jakt och viltvård

5 res. (M, SD, C, KD)

Näringsutskottets betänkanden och utlåtande

33

Bet. 2016/17:NU9 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet

10 res. (M, SD, C, L, KD)

34

Bet. 2016/17:NU10 Funktionskrav på elmätare

35

Utl. 2016/17:NU22 Granskning av meddelande om ren energi för alla i EU

1 res. (SD)

Civilutskottets betänkande

36

Bet. 2016/17:CU8 Insolvens- och utsökningsrätt

12 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Utbildningsutskottets betänkande och utlåtande

37

Utl. 2016/17:UbU13 En rymdstrategi för Europa

38

Bet. 2016/17:UbU8 Statens kreditförluster på studielån

_________________________