Onsdag den 10 april 2019

Föredragningslista 2018/19:76

Föredragningslista

2018/19:76

Onsdagen den 10 april 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

13.00

Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

______________________________________________________________________________

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 10 april

1

Torsdagen den 11 april direkt efter voteringen

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2018/19:31 Torsdagen den 7 mars

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

3

2018/19:61 Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av lagen om bostadsanpassningsbidrag

KU

4

2018/19:88 Vissa inkomstskatteändringar

SkU

5

2018/19:89 Höjt tak för rutavdrag

SkU

6

2018/19:92 Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

SkU

7

2018/19:94 Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin

SkU

8

2018/19:95 Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

MJU

9

2018/19:106 Anpassningar av svensk lag med anledning av EU-förordningen om säkerhetsdetaljer på läkemedel

SoU

10

2018/19:112 Större frihet att bygga altaner

CU

Skrivelse

11

2018/19:80 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av premiepensionssystemet

SfU


Ärenden för bordläggning

Reservationer

Justitieutskottets betänkanden och utlåtande

12

Bet. 2018/19:JuU11 Straffrättsliga frågor

50 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

13

Bet. 2018/19:JuU14 Våldsbrott och brottsoffer

49 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

14

Utl. 2018/19:JuU19 Ett EU som skyddar: ett initiativ för att utsträcka Europeiska åklagar-myndighetens befogenheter till att även omfatta gränsöverskridande terroristbrott

3 res. (M, SD, KD, L)

Konstitutionsutskottets betänkande

15

Bet. 2018/19:KU26 Offentlighet, sekretess och integritet

5 res. (M, V, L)

Utrikesutskottets betänkande

16

Bet. 2018/19:UU5 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Kulturutskottets betänkande

17

Bet. 2018/19:KrU14 Public service-frågor

8 res. (M, SD, C, KD)

Trafikutskottets betänkande

18

Bet. 2018/19:TU11 Yrkestrafik och taxi

18 res. (M, SD, C, KD, L)

Ärenden för debatt
avgörs torsdagen den 11 april

Försvarsutskottets betänkanden

19

Bet. 2018/19:FöU7 Civilt försvar och krisberedskap

37 res. (M, SD, C, KD, L)

20

Bet. 2018/19:FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

11 res. (M, SD, C, V, KD)

Civilutskottets betänkanden

21

Bet. 2018/19:CU7 Familjerätt

33 res. (M, SD, C, V, KD, L)

22

Bet. 2018/19:CU11 Bostadspolitik

19 res. (M, SD, C, V, KD, L)

23

Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande kl. 13.00

_________________________