Onsdag den 10 juni 2020

Föredragningslista 2019/20:136

Föredragningslista

2019/20:136

Onsdagen den 10 juni 2020

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

1

Partiledardebatt

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 20 maj

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

3

Bet. 2019/20:UFöU4 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali

2 res. (V)

Utrikesutskottets betänkanden

4

Bet. 2019/20:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2019

12 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

5

Bet. 2019/20:UU11 Strategisk exportkontroll 2019 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

1 res. (V)

Civilutskottets betänkande

6

Bet. 2019/20:CU21 Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter

1 res. (SD, C)

Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande

7

Utl. 2019/20:MJU17 Kommissionens meddelande Den europeiska gröna given

2 res. (M, SD, KD)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

8

Bet. 2019/20:AU14 Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering

2 res. (M, C, V, KD, L)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Försvarsutskottets betänkanden

9

Bet. 2019/20:FöU4 Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor

3 res. (SD, C)

10

Bet. 2019/20:FöU10 Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter

Socialutskottets betänkanden

11

Bet. 2019/20:SoU9 Socialtjänst- och barnfrågor

61 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

12

Bet. 2019/20:SoU12 Kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m.

36 res. (M, SD, C, V, KD, L)

13

Bet. 2019/20:SoU17 Förbättrade möjligheter till bilstöd

2 res. (SD, KD, L)

14

Bet. 2019/20:SoU18 Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg

1 res. (M, SD, KD)

Näringsutskottets betänkanden

15

Bet. 2019/20:NU18 Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång

5 res. (S, M, SD, C, V, L, MP)

16

Bet. 2019/20:NU19 Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

17

Bet. 2019/20:MJU16 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan

60 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Konstitutionsutskottets betänkanden

18

Bet. 2019/20:KU16 Deltagande på distans vid sammanträden i utskotten och EU-nämnden
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

19

Bet. 2019/20:KU8 Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören

20

Bet. 2019/20:KU12 Valfrågor

5 res. (SD, C)

21

Bet. 2019/20:KU23 Riksrevisionens rapport om valförfarandet

1 res. (SD)

22

Bet. 2019/20:KU18 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2019, m.m.

23

Bet. 2019/20:KU19 Indelning i utgiftsområden

Justitieutskottets betänkanden

24

Bet. 2019/20:JuU35 Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism

4 res. (M, SD, C, V, KD)

25

Bet. 2019/20:JuU36 Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek – ett enklare förfarande

5 res. (M, SD, V, KD)

Trafikutskottets betänkande

26

Bet. 2019/20:TU14 Trafiksäkerhet

33 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.