Onsdag den 11 maj 2016

Föredragningslista 2015/16:103

Föredragningslista

2015/16:103

Onsdagen den 11 maj 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 13 april

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

2

2015/16:FPM76 Handlingsplan för mervärdesskatt KOM(2016) 148

SkU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

3

2015/16:168 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen

CU

Skrivelse

4

2015/16:169 Giftfri vardag

MJU

Motioner

med anledning av prop. 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016

5

2015/16:3396 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

FiU

med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition

6

2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

FiU

7

2015/16:3398 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

FiU

8

2015/16:3403 av Jan Björklund m.fl. (L)

FiU, KU (yrk. 2)

9

2015/16:3404 av Annie Lööf m.fl. (C)

FiU

10

2015/16:3406 av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (båda M)

FiU

med anledning av skr. 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning

11

2015/16:3405 av Désirée Pethrus (KD)

AU

12

2015/16:3407 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

AU

med anledning av skr. 2015/16:164 Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet

13

2015/16:3409 av Beatrice Ask m.fl. (M)

JuU

med anledning av skr. 2015/16:165 Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall

14

2015/16:3402 av Jens Holm m.fl. (V)

MJU

15

2015/16:3408 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

MJU

EU-dokument

16

KOM(2016) 194 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 juni 2016

JuU

17

KOM(2016) 196 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av in- och utresesystemet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 juni 2016

JuU

18

KOM(2016) 290 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningändring av förordning (EG) nr539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (revidering av upphävandemekanismen)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 29 juni 2016

SfU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialutskottets betänkande

19

Bet. 2015/16:SoU16 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

1 res. (SD)

Näringsutskottets betänkande

20

Bet. 2015/16:NU19 Effektreserv 2020–2025

21 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

21

Bet. 2015/16:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

2 res. (SD)

Justitieutskottets betänkanden

22

Bet. 2015/16:JuU11 Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet

23

Bet. 2015/16:JuU15 Synnerligen grova narkotikabrott

4 res. (M, SD)

24

Bet. 2015/16:JuU16 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet

6 res. (SD, L)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkanden

25

Bet. 2015/16:UU16 Interparlamentariska unionen (IPU)

26

Bet. 2015/16:UU17 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkande

27

Bet. 2015/16:FiU35 Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar

1 res. (V)

Civilutskottets betänkande

28

Bet. 2015/16:CU18 Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning

Utrikesutskottets betänkande

29

Bet. 2015/16:UU12 Mellanöstern och Nordafrika

14 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Försvarsutskottets betänkande

30

Bet. 2015/16:FöU10 Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Trafikutskottets betänkande

31

Bet. 2015/16:TU14 Luftfartsfrågor

13 res. (S, M, MP, C, V, L, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

32

Bet. 2015/16:MJU19 Jakt och viltvård

5 res. (S, M, SD, MP, C, V, KD)

Utbildningsutskottets betänkande

33

Bet. 2015/16:UbU14 Skolväsendet

65 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Skatteutskottets betänkande

34

Bet. 2015/16:SkU29 Beskattning av företag, kapital och fastighet (förnyad behandling)

15 res. (M, SD, C, V, L, KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.