Onsdag den 12 februari 2020

Föredragningslista 2019/20:73

Föredragningslista

2019/20:73

Onsdagen den 12 februari 2020

Kl.

09.00

Utrikespolitisk debatt

______________________________________________________________________________

1

Utrikespolitisk debatt

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 22 januari

Avsägelse

3

Paula Bieler (SD) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 29 februari

Anmälan om kompletteringsval

4

Cecilia Engström (KD) som suppleant i kulturutskottet t.o.m. den 29 mars

5

Elisabeth Svantesson (M) som personlig suppleant i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond under återstoden av Hans Rothenbergs (M) mandatperiod fr.o.m. den 12 februari t.o.m. den 31 oktober

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

6

2019/20:81 Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda

CU

7

2019/20:83 Ett nytt konto- och värdefackssystem

FiU

Skrivelse

8

2019/20:82 Riksrevisionens rapport om föråldrade it-system i statsförvaltningen

FiU

Motioner

med anledning av skr. 2019/20:72 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets upphandling av drift och underhåll av statliga vägar

9

2019/20:3487 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

TU

10

2019/20:3488 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

TU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

11

Bet. 2019/20:FiU32 Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor

Justitieutskottets betänkanden

12

Bet. 2019/20:JuU14 Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan

2 res. (M, C, KD, L)

13

Bet. 2019/20:JuU18 Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer

2 res. (V)

Försvarsutskottets betänkande

14

Bet. 2019/20:FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

12 res. (M, SD, C, KD, L)

Socialutskottets betänkande

15

Bet. 2019/20:SoU4 Äldrefrågor

14 res. (M, SD, C, V, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.