Onsdag den 13 december 2017

Föredragningslista 2017/18:49

Föredragningslista

2017/18:49

Onsdagen den 13 december 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 22 november

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 14-15 december

2

Onsdagen den 20 december kl. 09.00

Meddelande om partiledardebatt

3

Onsdagen den 17 januari 2018kl. 09.00

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

4

2017/18:263 av Saila Quicklund (M)
Fler poliser i Strömsunds kommun

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2017/18:FPM28 Ändring av direktivet om rena och energieffektiva fordon KOM(2017) 653

TU

Anmälan om granskningsrapport

6

RiR 2017:32 Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

7

2017/18:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 19 januari 2018

FöU

Motion

med anledning av skr. 2017/18:47 Hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – en skrivelse om politikens inriktning

8

2017/18:3941 av Nina Lundström m.fl. (L)

TU

EU-dokument

9

KOM(2017) 772 Förslag tillEuropaparlamentets och rådets beslutom ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 februari 2018

FöU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets betänkande

10

Bet. 2017/18:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

19 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Utbildningsutskottets betänkande

11

Bet. 2017/18:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Finansutskottets utlåtande

12

Utl. 2017/18:FiU31 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om översyn av de europeiska tillsynsmyndigheterna (Esa-myndigheterna)

Justitieutskottets betänkande

13

Bet. 2017/18:JuU19 Polisens kameraövervakning

1 res. (S, MP, V)


Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

14

Bet. 2017/18:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1 res. (SD)

Utrikesutskottets betänkande

15

Bet. 2017/18:UU3 Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av krigsmateriel

Ärenden för debatt och avgörande

Gemensam debatt bet. 2017/18:AU2 och 2017/18:AU4

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

16

Bet. 2017/18:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1 res. (SD)

17

Bet. 2017/18:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

18 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Finansutskottets betänkanden

18

Bet. 2017/18:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

19

Bet. 2017/18:FiU19 Ytterligare verktyg för makrotillsyn

1 res. (SD)

Socialutskottets betänkande

20

Bet. 2017/18:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1 res. (S, MP, V)

Utbildningsutskottets betänkande

21

Bet. 2017/18:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

Civilutskottets betänkande

22

Bet. 2017/18:CU7 Associationsrätt

3 res. (S, MP, V, KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.