Onsdag den 13 november 2019

Föredragningslista 2019/20:31

Föredragningslista

2019/20:31

Onsdagen den 13 november 2019

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

1

EU-politisk partiledardebatt

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 24 och fredagen den 25 oktober

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2019/20:6 Torsdagen den 10 oktober

UU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

4

2019/20:38 Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer

JuU

Skrivelse

5

2019/20:39 Riksrevisionens rapport om grundsärskolans kunskapsuppdrag

UbU

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:27 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

6

2019/20:3424 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

UU

7

2019/20:3425 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

8

2019/20:3426 av Joar Forssell m.fl. (L)

UU

med anledning av prop. 2019/20:32 Skatt på avfallsförbränning

9

2019/20:3422 av Eric Westroth m.fl. (SD)

SkU

EU-dokument

10

COM(2019) 580 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och förordning (EU) nr 1307/2013 vad gäller flexibilitet mellan pelare avseende kalenderåret 2020
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 29 januari 2020

MJU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

11

Bet. 2019/20:FiU15 Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Kulturutskottets betänkande

12

Bet. 2019/20:KrU4 Säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning

1 res. (SD)

Utbildningsutskottets betänkande

13

Bet. 2019/20:UbU3 Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkanden

14

Bet. 2019/20:FiU13 Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

15

Bet. 2019/20:FiU12 En ny reglering för tjänstepensionsföretag
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

16

Bet. 2019/20:FiU14 En effektivare flytträtt av försäkringssparande

1 res. (KD)

17

Bet. 2019/20:FiU17 Köp på saklig grund

Näringsutskottets betänkande

18

Bet. 2019/20:NU8 Transmissionsledningar för naturgas mellan EU och tredjeland

Civilutskottets betänkande

19

Bet. 2019/20:CU3 Byggnaders energiprestanda

Skatteutskottets betänkanden

20

Bet. 2019/20:SkU4 Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag

21

Bet. 2019/20:SkU6 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

Justitieutskottets betänkanden

22

Bet. 2019/20:JuU4 Straffet för mord

4 res. (S, SD, V, MP)

23

Bet. 2019/20:JuU5 Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande

3 res. (V)

24

Bet. 2019/20:JuU7 Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

1 res. (V)

25

Bet. 2019/20:JuU11 Förlängda möjligheter för migrations-domstolarna att överlämna mål

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.