Onsdag den 15 februari 2017

Föredragningslista 2016/17:68

Föredragningslista

2016/17:68

Onsdagen den 15 februari 2017

Kl.

09.00

Val

Utrikespolitisk debatt

______________________________________________________________________________

Val av riksrevisorer

1

Konstitutionsutskottet har föreslagit:
Stefan Lundgren som riksrevisor med administrativt ansvar fr.o.m. den 15 mars

2

Helena Lindberg som riksrevisor fr.o.m. den 15 mars

3

Ingvar Mattson som riksrevisor fr.o.m. den 15 mars

4

Utrikespolitisk debatt

Justering av protokoll

5

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 25 januari

Meddelande om frågestund

6

Torsdagen den 16 februari kl. 14.00

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

7

2016/17:FPM64 Dataskyddsförordning för EU:s institutioner KOM(2017) 8

KU

8

2016/17:FPM65 Modernisering på arbetsmiljöområdet KOM(2017) 12

AU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

9

2016/17:89 Skattebrottsdatalag

SkU

10

2016/17:91 Tullbrottsdatalag

SkU

11

2016/17:93 2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete

AU

12

2016/17:94 Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

SoU

13

2016/17:95 Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess

JuU

14

2016/17:108 Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott

JuU

Skrivelser

15

2016/17:65 Riksrevisionens rapport om internationella jämförelser av inkomstskillnader

FiU

16

2016/17:111 Riksrevisionens rapport om statens förorenade områden

MJU

Redogörelser

17

2016/17:NL1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna 2016

KU

18

2016/17:SN1 Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2016

KU

Motioner

med anledning av prop. 2016/17:86 En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

19

2016/17:3606 av Paula Bieler m.fl. (SD)

SfU

20

2016/17:3607 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

SfU

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

21

2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

NU

med anledning av skr. 2016/17:82 Riksrevisionens rapport om statliga insatser inom arbetsmiljöområdet

22

2016/17:3608 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

AU

med anledning av skr. 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning – Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning

23

2016/17:3605 av Sven-Olof Sällström (SD)

AU

24

2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)

AU

EU-dokument

25

KOM(2016) 826 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 31 mars 2017

JuU

26

KOM(2016) 863 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 april 2017

NU

27

KOM(2017) 54 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 3 april 2017

MJU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

28

Bet. 2016/17:SfU9 Riksrevisionens rapport om asylboenden

29

Bet. 2016/17:SfU10 Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen

Försvarsutskottets betänkande

30

Bet. 2016/17:FöU8 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter

6 res. (M, SD, V, KD)

Konstitutionsutskottets betänkande

31

Bet. 2016/17:KU7 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Finansutskottets betänkanden

32

Bet. 2016/17:FiU15 Riksrevisionens rapport om granskningen av Årsredovisning för staten 2015

33

Bet. 2016/17:FiU16 Riksrevisionens rapport om skyddet för pensionssparare

Justitieutskottets betänkande

34

Bet. 2016/17:JuU9 Transporter av frihetsberövade

2 res. (V)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.