Onsdag den 15 juni 2016

Föredragningslista 2015/16:120

Föredragningslista

2015/16:120

Onsdagen den 15 juni 2016

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

1

Partiledardebatt

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 25 maj

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3

2015/16:719 av Annika Qarlsson (C)
Översyn av Arbetsförmedlingen

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

4

RiR 2016:10 Asylboenden – Migrationsverkets arbete med att ordna boenden åt asylsökande

SfU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

5

2015/16:181 Kollektiv förvaltning av upphovsrätt
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 21 september

NU

Framställningar

6

2015/16:RS5 Det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter

KU

7

2015/16:RS6 Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m.

KU

8

2015/16:RS7 Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupperna

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa framställningar
Motionstiden utgår den 21 september

KU

Motion

med anledning av prop. 2015/16:184 Fler elever i fler skolor

9

2015/16:3425 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

UbU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

10

Bet. 2015/16:MJU17 Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare m.m.

8 res. (M, SD, C, L, KD)

11

Bet. 2015/16:MJU18 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m.

15 res. (M, SD, C, V, L, KD)

12

Bet. 2015/16:MJU22 Avfallshierarkin

Civilutskottets betänkanden

13

Bet. 2015/16:CU23 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen

1 res. (V)

14

Bet. 2015/16:CU24 Kvarstad på bankmedel inom EU

Socialutskottets betänkande

15

Bet. 2015/16:SoU8 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020

24 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkanden

16

Bet. 2015/16:UU13 Europarådet

1 res. (SD)

17

Bet. 2015/16:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

5 res. (M, SD)

Trafikutskottets utlåtande

18

Utl. 2015/16:TU20 En luftfartsstrategi för Europa

2 res. (S, MP, V)

Kulturutskottets betänkande

19

Bet. 2015/16:KrU11 Förutsättningar för svensk film

22 res. (S, M, SD, MP, C, L, KD)

Konstitutionsutskottets betänkanden

20

Bet. 2015/16:KU23 Indelning i utgiftsområden

2 res. (SD, L)

21

Bet. 2015/16:KU25 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning

1 res. (S, MP, V)

Ärenden för debatt och avgörande

Utrikesutskottets betänkanden

22

Bet. 2015/16:UU18 Norden

5 res. (SD, C, V, KD)

23

Bet. 2015/16:UU19 Strategisk exportkontroll 2015 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

6 res. (M, SD, V, L, KD)

Näringsutskottets betänkande

24

Bet. 2015/16:NU23 Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt

7 res. (M, SD, C, L, KD)

Trafikutskottets betänkande

25

Bet. 2015/16:TU17 Sjöfartsfrågor

8 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Finansutskottets betänkande

26

Bet. 2015/16:FiU39 Offentlig upphandling

1 res. (SD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.