Onsdag den 15 maj 2019

Föredragningslista 2018/19:93

Föredragningslista

2018/19:93

Onsdagen den 15 maj 2019

Kl.

09.00

Val

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Val av justitieombudsmän

Konstitutionsutskottet har föreslagit:

1

Katarina Påhlsson som justitieombudsman fr.o.m. den 9 september

2

Per Lennerbrant som justitieombudsman fr.o.m. den 9 september

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

3

RiR 2019:14 Enklare att starta företag – statliga insatser för en digital process

NU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

4

2018/19:117 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna

KU

Redogörelse

5

2018/19:RR4 Riksrevisionens redogörelse för granskning av Årsredovisning för staten 2018

FiU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

6

Bet. 2018/19:FiU39 Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

Socialutskottets betänkanden

7

Bet. 2018/19:SoU8 Hälso- och sjukvårdsfrågor

111 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

8

Bet. 2018/19:SoU21 Ändringar av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering

2 res. (M, SD)

9

Bet. 2018/19:SoU22 Anpassningar av svensk lag med anledning av EU-förordningen om säkerhetsdetaljer på läkemedel

Trafikutskottets betänkande

10

Bet. 2018/19:TU13 Kollektivtrafik

14 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Kulturutskottets betänkanden

11

Bet. 2018/19:KrU11 Kulturskaparnas villkor

8 res. (M, SD, V, KD, L)

12

Bet. 2018/19:KrU12 Allmänna kulturfrågor

8 res. (M, SD, C, L)

13

Bet. 2018/19:KrU10 Idrott och friluftsliv

21 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Civilutskottets betänkande

14

Bet. 2018/19:CU16 Nya EU-regler om aktieägares rättigheter

3 res. (M, SD, C)

Konstitutionsutskottets betänkanden

15

Bet. 2018/19:KU29 Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

11 res. (M, SD, C, KD)

16

Bet. 2018/19:KU28 Offentlig förvaltning

12 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

17

Bet. 2018/19:KU30 Författningsfrågor

25 res. (M, SD, C, V, L)

18

Bet. 2018/19:KU22 Riksdagens arbetsformer

6 res. (SD, V, L)

19

Bet. 2018/19:KU34 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

20

Bet. 2018/19:KU36 Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Justitieutskottets betänkanden

21

Bet. 2018/19:JuU23 Stärkt ordning och säkerhet i domstol

3 res. (SD, V)

22

Bet. 2018/19:JuU25 Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning

6 res. (M, SD, C, V, KD, L)

23

Bet. 2018/19:JuU24 Skärpt straff för subventionsmissbruk

Skatteutskottets betänkande

24

Bet. 2018/19:SkU18 Avskaffad särskild löneskatt för äldre

2 res. (M, SD, V, KD)

Utrikesutskottets betänkande

25

Bet. 2018/19:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

38 res. (M, SD, C, V, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.