Onsdag den 15 mars 2017

Föredragningslista 2016/17:80

Föredragningslista

2016/17:80

Onsdagen den 15 mars 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 22 februari

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2016/17:21 Torsdagen den 23 februari

NU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2016/17:330 av Johan Forssell (M)
Arbetskraftsinvandring

4

2016/17:331 av Johan Forssell (M)
Migrationsverkets handläggningstider

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

5

2016/17:129 Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

FiU

6

2016/17:132 Genomförande av tobaksprocedurdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

SoU

7

2016/17:134 Komplettering av barlastvattenlagen

TU

8

2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

MJU

9

2016/17:147 Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall

MJU

Motioner

med anledning av prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler

10

2016/17:3630 av Ali Esbati m.fl. (V)

AU

11

2016/17:3632 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)

AU

med anledning av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor

12

2016/17:3629 av Per Klarberg m.fl. (SD)

TU

13

2016/17:3633 av Nina Lundström m.fl. (L)

TU

14

2016/17:3634 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD)

TU

med anledning av skr. 2016/17:110 Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården

15

2016/17:3631 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)

SoU

EU-dokument

16

KOM(2016) 798 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 9 maj 2017

KU

17

KOM(2016) 799 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 3 maj 2017

KU

18

KOM(2016) 819 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 9 maj 2017

JuU

19

KOM(2017) 2025 Vitbok om EU:s framtid: Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den

UU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

20

Bet. 2016/17:AU16 Arbetsmarknadsutredningen

1 res. (S, MP, V)

Trafikutskottets betänkande

21

Bet. 2016/17:TU10 Luftfartsfrågor

10 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Utbildningsutskottets betänkande

22

Bet. 2016/17:UbU15 Gymnasieskolan

14 res. (M, SD, C, V, L)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Socialutskottets betänkande

23

Bet. 2016/17:SoU12 Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel

2 res. (SD, V)

Finansutskottets betänkanden

24

Bet. 2016/17:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor

7 res. (M, SD, C, V, L, KD)

25

Bet. 2016/17:FiU28 Medgivande för Riksbanken att ge kredit till Internationella valutafonden

26

Bet. 2016/17:FiU29 Förlängning av Sveriges deltagande i IMF:s nya lånearrangemang (NAB)

27

Bet. 2016/17:FiU37 Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter

Försvarsutskottets betänkanden

28

Bet. 2016/17:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

7 res. (S, M, SD, MP, V, L, KD)

29

Bet. 2016/17:FöU6 Militära frågor

23 res. (S, M, SD, MP, V, L, KD)

30

Bet. 2016/17:FöU9 Åldersgräns för kosmetiska solarier

3 res. (M, SD, C, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

31

Bet. 2016/17:AU7 Arbetsrätt

22 res. (M, SD, C, V, L, KD)

32

Bet. 2016/17:AU8 ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin

Socialutskottets betänkande

33

Bet. 2016/17:SoU14 Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler

Utrikesutskottets utlåtande

34

Utl. 2016/17:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2017

2 res. (SD, V)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

35

Bet. 2016/17:MJU8 Biologisk mångfald

Gemensam debatt MJU9, MJU16 och MJU17

16 res. (M, SD, C, V, KD)

36

Bet. 2016/17:MJU9 Naturvård och områdesskydd

13 res. (S, M, SD, MP, C, V, KD)

37

Bet. 2016/17:MJU16 Utvidgning av Tivedens nationalpark

2 res. (SD)

38

Bet. 2016/17:MJU17 Utvidgning av Björnlandets nationalpark

1 res. (SD)

Finansutskottets betänkande

39

Bet. 2016/17:FiU19 Riksrevisionens rapport om myndigheternas delårsrapporter

_________________________