Onsdag den 16 november 2016

Föredragningslista 2016/17:29

Föredragningslista

2016/17:29

Onsdagen den 16 november 2016

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 26 oktober

 

2

Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

3

Från 26 till 27 i skatteutskottet

 

 

Val av extra suppleant

 

4

Lise Nordin (MP) som suppleant i skatteutskottet

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

5

2016/17:8 Torsdagen den 27 oktober

NU

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

6

2016/17:98 av Robert Halef (KD)
Fredad zon för kristna i norra Irak

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

7

2016/17:43 En ny hälso- och sjukvårdslag

SoU

 

Skrivelse

 

8

2016/17:42 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter

FöU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

 

9

2016/17:3526 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L)

UU

10

2016/17:3528 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

11

2016/17:3530 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, KD)

UU

 

med anledning av prop. 2016/17:33 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

 

12

2016/17:3525 av Stig Henriksson m.fl. (V)

UU

13

2016/17:3527 av Allan Widman m.fl. (L)

UU

14

2016/17:3529 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

UU

 

med anledning av skr. 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer

 

15

2016/17:3531 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

SkU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2016/17:KU14 Översyn av Riksrevisionen

 

17

Bet. 2016/17:KU3 Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupperna

3 res. (SD, V)

18

Bet. 2016/17:KU4 En översyn av det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter

 

19

Bet. 2016/17:KU8 Kompletteringar till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

 

20

Bet. 2016/17:KU9 Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m.

 

 

Socialutskottets betänkande

 

21

Bet. 2016/17:SoU3 Ett reformerat bilstöd

4 res. (SD, C, L, KD)

 

Justitieutskottets betänkande

 

22

Bet. 2016/17:JuU6 Falska polisbilar

5 res. (S, SD, MP, V)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

23

Bet. 2016/17:MJU5 En utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

24

Bet. 2016/17:SfU11 Regelverket för arbetskraftsinvandring

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

25

Bet. 2016/17:UU7 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015

2 res. (V)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.