Onsdag den 17 maj 2017

Föredragningslista 2016/17:112

Föredragningslista

2016/17:112

Onsdagen den 17 maj 2017

Kl.

09.00

Val

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Val av justitieombudsman

1

Konstitutionsutskottet har föreslagit att
Cecilia Renfors omväljs som justitieombudsman fr.o.m. den 1 september

Avsägelse

2

Åsa Romson (MP) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 15 juli

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

3

2016/17:185 En tidsbegränsad vapenamnesti 2018

JuU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

4

Bet. 2016/17:MJU21 Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Försvarsutskottets betänkande

5

Bet. 2016/17:FöU4 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

14 res. (M, SD, C, L, KD)

Kulturutskottets betänkanden

6

Bet. 2016/17:KrU6 Spel- och folkbildningsfrågor

6 res. (SD, C, V, L, KD)

7

Bet. 2016/17:KrU10 Konstarter och kulturskaparnas villkor

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Skatteutskottets betänkanden

8

Bet. 2016/17:SkU30 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

2 res. (SD, C, L)

9

Bet. 2016/17:SkU31 Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen

10

Bet. 2016/17:SkU28 Tullbrottsdatalag

1 res. (SD)

11

Bet. 2016/17:SkU29 Skattebrottsdatalag

1 res. (SD)

Civilutskottets betänkande

12

Bet. 2016/17:CU17 Bokföringsbrott i filialer

Justitieutskottets betänkanden

13

Bet. 2016/17:JuU13 Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott

4 res. (S, SD, MP, C, V)

14

Bet. 2016/17:JuU27 Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

1 res. (V)

15

Bet. 2016/17:JuU29 Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen

2 res. (V)

Ärenden för debatt och avgörande

Civilutskottets betänkanden

16

Bet. 2016/17:CU13 Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning

9 res. (S, M, SD, MP, C, V, KD)

17

Bet. 2016/17:CU20 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag

7 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Socialutskottets betänkanden

18

Bet. 2016/17:SoU17 Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

19

Bet. 2016/17:SoU20 Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning

1 res. (KD)

Utrikesutskottets betänkande

20

Bet. 2016/17:UU15 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik

31 res. (M, SD, C, V, L, KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.