Onsdag den 18 januari 2017

Föredragningslista 2016/17:56

Föredragningslista

2016/17:56

Onsdagen den 18 januari 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

1

2016/17:211 av Emma Wallrup (V)
Åtgärder mot illegal yrkestrafik

2

2016/17:221 av Lars-Arne Staxäng (M)
Allmänhetens förtroende för polisen

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

3

RiR 2017:2 Exportkontrollen av krigsmateriel

UU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

4

2016/17:80 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer

MJU

Skrivelser

5

2016/17:74 Riksrevisionens rapport om Teracom och marknäten

KrU

6

2016/17:81 Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem

SkU

Motioner

med anledning av prop. 2016/17:49 Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

7

2016/17:3562 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

SkU

8

2016/17:3563 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

SkU

med anledning av prop. 2016/17:57 Transporter av frihetsberövade

9

2016/17:3574 av Linda Snecker m.fl. (V)

JuU

EU-dokument

10

KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 10 mars 2017

MJU

11

KOM(2017) 14 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 mars 2017

UU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Försvarsutskottets betänkande

12

Bet. 2016/17:FöU3 Försvarspolitik

19 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Civilutskottets betänkanden

13

Bet. 2016/17:CU6 Associationsrätt

9 res. (S, M, MP, C, V)

14

Bet. 2016/17:CU7 Ersättningsrätt

3 res. (V, L, KD)

Ärenden för debatt

Konstitutionsutskottets betänkanden

15

Bet. 2016/17:KU5 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

16

Bet. 2016/17:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.