Onsdag den 18 maj 2016

Föredragningslista 2015/16:107

Föredragningslista

2015/16:107

Onsdagen den 18 maj 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 27 april

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2015/16:36 Torsdagen den 28 april

TU

Anmälan om faktapromemoria

3

2015/16:FPM81 Direktiv om öppen land-för-land-rapportering av skatt KOM(2016) 198

CU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Redogörelse

4

2015/16:RR4 Riksrevisionens redogörelse för granskning av Årsredovisning för staten 2015

FiU

Motioner

med anledning av prop. 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål

5

2015/16:3410 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

6

2015/16:3411 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

UbU

7

2015/16:3413 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

UbU

EU-dokument

8

KOM(2016) 248 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktivom ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 juli 2016

AU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Trafikutskottets betänkande

9

Bet. 2015/16:TU19 It-politiska frågor

10 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Försvarsutskottets betänkanden

10

Bet. 2015/16:FöU14 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

3 res. (M, SD, C, V, L, KD)

11

Bet. 2015/16:FöU15 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel

2 res. (SD, V)

Socialutskottets betänkanden

12

Bet. 2015/16:SoU13 Uppföljning av smittskyddsläkemedel

1 res. (SD)

13

Bet. 2015/16:SoU15 Läkemedel för särskilda behov

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

14

Bet. 2015/16:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

2 res. (SD)

Justitieutskottets betänkanden

15

Bet. 2015/16:JuU11 Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet

16

Bet. 2015/16:JuU15 Synnerligen grova narkotikabrott

4 res. (M, SD)

17

Bet. 2015/16:JuU16 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet

6 res. (SD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Civilutskottets betänkanden

18

Bet. 2015/16:CU19 Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt

7 res. (M, SD, C, V, L, KD)

19

Bet. 2015/16:CU21 Revisorer och revision

1 res. (SD, C)

Konstitutionsutskottets betänkanden

20

Bet. 2015/16:KU22 Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden

21

Bet. 2015/16:KU24 Vissa begravningsfrågor

3 res. (SD, C, L)

Justitieutskottets betänkanden och utlåtande

22

Bet. 2015/16:JuU28 Utökade möjligheter till förverkande

23

Bet. 2015/16:JuU29 Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning

24

Bet. 2015/16:JuU30 Ny påföljd efter tidigare dom

25

Utl. 2015/16:JuU32 Åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism

26

Bet. 2015/16:JuU33 Informationsutbyte med USA

1 res. (V)

Socialutskottets betänkanden

27

Bet. 2015/16:SoU11 Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

28

Bet. 2015/16:SoU12 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

2 res. (V)

Utrikesutskottets betänkande

29

Bet. 2015/16:UU20 Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.