Onsdag den 18 september 2019

Kammarens föredragningslistor 2019/20:6

Föredragningslista

2019/20:6

Onsdagen den 18 september 2019

Kl.

13.00

 

Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

______________________________________________________________________________

 

 

1

Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

2

Från 28 till 29 i finansutskottet
Från 26 till 27 i skatteutskottet
Från 91 till 92 i EU-nämnden

 

 

Val av extra suppleant

 

3

Andreas Lennkvist Manriquez (V) som suppleant i finansutskottet, skatteutskottet och EU-nämnden

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

4

2018/19:313 av Lorena Delgado Varas (V)
Handelsavtalet med Mercosur

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

5

RiR 2019:23 Ej verkställda beslut – rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS

SoU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

6

2019/20:7 Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning

UbU

 

Skrivelse

 

7

2019/20:4 Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet

SfU

 

EU-dokument

 

8

COM(2019) 461 Förslag till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
11 november 2019

FiU

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.